موسیقی نو در ایران ۵
Audio CD

New Music In Iran 5
Publish Year : 2023
ISBN : 0683950851535

Alireza Mashayekhi, Anahita Abbasi
Idin Samimi Mofakham, Sara Abazari
Amin Sharifi, Ehsan Khatibi, Aida Shirazi 

M. CD 624

Tracks

Name Time Previews
Permanent. Alireza Mashayekhi 12:21
Situation II / Dialog. Anahita Abbasi 8:49
Âvâz. Idin Samimi Mofakham 8:34
»...«40. Sara Abazari 9:27
Aposynthesy (In memoriam Parviz Meshkatian). Amin Sharifi 9:51
Stretto. Ehsan Khabiti 5:17
Albumblatt. Aida Shirazi 7:26

Similar Items