ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور (فرامرز پایور)

ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور (فرامرز پایور)

  • کد اثر : MCD-88
  • سال انتشار : 1375
  • سنتور: سعید ثابت
درباره اثر :

اجرای ردیف دوره ی ابتدایی سنتور است که توسط استاد فرامرز پایور تهیه و تنظیم شده و قبلاً به‌ صورت کتاب در سال ۱۳۶۷ برای اولین بار به چاپ رسیده و آخرین چاپ آن توسط مؤسسه ی ماهور در سال ۱۳۸۳ منتشر شده است. این مجموعه که در اینجا توسط سعید ثابت اجرا شده، بعد از دستور سنتور، برای آشنایی بیشتر هنرجویان با ردیف موسیقی ایرانی تنظیم شده و شامل همه ی دستگاه ها و آوازها، غیر از دستگاه نوا و راست پنجگاه است. 

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

مقدمه (دستگاه شور)

3:21
7.9 MB
2,000 تومان
2

درآمد اول (دستگاه شور)

2:30
6 MB
2,000 تومان
3

درآمد دوم (دستگاه شور)

1:51
4.5 MB
2,000 تومان
4

چهارمضراب (دستگاه شور)

3:15
7.7 MB
2,000 تومان
5

درآمد سوم (دستگاه شور)

1:44
4.3 MB
2,000 تومان
6

شهناز (دستگاه شور)

1:36
3.9 MB
2,000 تومان
7

چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)

1:32
3.8 MB
2,000 تومان
8

قرچه (دستگاه شور)

1:55
4.6 MB
2,000 تومان
9

رضوی (دستگاه شور)

2:33
6.1 MB
2,000 تومان
10

حسینی (دستگاه شور)

2:20
5.6 MB
2,000 تومان
11

چهارمضراب حسینی، بقیه‌ی حسینی، فرود (دستگاه شور)

4:21
10.2 MB
2,000 تومان
12

گریلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور)

2:07
5.1 MB
2,000 تومان
13

گریلی شستی (دستگاه شور)

1:57
4.7 MB
2,000 تومان
14

مقدمه (آواز ابوعطا)

2:26
5.8 MB
2,000 تومان
15

درآمد اول (آواز ابوعطا)

2:31
6 MB
2,000 تومان
16

سه‌مضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا)

1:36
3.9 MB
2,000 تومان
17

درآمد دوم (آواز ابوعطا)

2:51
6.8 MB
2,000 تومان
18

حجاز (آواز ابوعطا)

2:17
5.5 MB
2,000 تومان
19

چهارمضراب حجاز، بقیه‌ی حجاز (آواز ابوعطا)

3:05
7.3 MB
2,000 تومان
20

گبری (آواز ابوعطا)

1:41
4.1 MB
2,000 تومان
21

شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا)

1:59
4.8 MB
2,000 تومان
22

چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)

1:18
3.3 MB
2,000 تومان
23

رنگ (آواز ابوعطا)

1:12
3 MB
2,000 تومان
24

چهارمضراب (آواز ابوعطا)

3:29
8.2 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 2
1

مقدمه (آواز بیات ترک)

2:16
5.4 MB
2,000 تومان
2

درآمد اول (آواز بیات ترک)

3:35
8.5 MB
2,000 تومان
3

چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز بیات ترک)

2:06
5.1 MB
2,000 تومان
4

درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک)

1:14
3.1 MB
2,000 تومان
5

حزین (آواز بیات ترک)

1:14
3.1 MB
2,000 تومان
6

فِیلی (آواز بیات ترک)

1:42
4.2 MB
2,000 تومان
7

شکسته (آواز بیات ترک)

1:09
2.9 MB
2,000 تومان
8

چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک)

2:09
5.2 MB
2,000 تومان
9

بقیه‌ی شکسته، روح الارواح (آواز بیات ترک)

4:00
9.4 MB
2,000 تومان
10

شهابی (آواز بیات ترک)

0:53
2.3 MB
2,000 تومان
11

رنگ (آواز بیات ترک)

1:05
2.7 MB
2,000 تومان
12

چهارمضراب (آواز بیات ترک)

4:55
11.5 MB
2,000 تومان
13

مقدمه (آواز افشاری)

2:14
5.4 MB
2,000 تومان
14

درآمد اول (آواز افشاری)

4:53
11.4 MB
2,000 تومان
15

چهارمضراب (آواز افشاری)

2:53
6.9 MB
2,000 تومان
16

درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری)

1:38
4 MB
2,000 تومان
17

جامه‌دران (آواز افشاری)

1:54
4.6 MB
2,000 تومان
18

حزین (آواز افشاری)

1:48
4.4 MB
2,000 تومان
19

چهارمضراب عراق (آواز افشاری)

2:15
5.4 MB
2,000 تومان
20

عراق (آواز افشاری)

2:27
5.9 MB
2,000 تومان
21

رهاب (آواز افشاری)

2:06
5.1 MB
2,000 تومان
22

رنگ (آواز افشاری)

1:37
4 MB
2,000 تومان
23

مقدمه (آواز دشتی)

2:31
6 MB
2,000 تومان
24

درآمد اول (آواز دشتی)

1:39
4.1 MB
2,000 تومان
25

درآمد دوم (آواز دشتی)

3:51
9.1 MB
2,000 تومان
26

چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)

2:46
6.6 MB
2,000 تومان
27

بیات راجه (آواز دشتی)

1:35
3.9 MB
2,000 تومان
28

عشاق (آواز دشتی)

0:40
1.8 MB
2,000 تومان
29

چهارمضراب عشاق (آواز دشتی)

1:51
4.5 MB
2,000 تومان
30

بقیه‌ی عشاق (آواز دشتی)

2:38
6.3 MB
2,000 تومان
31

سارنج (آواز دشتی)

1:23
3.4 MB
2,000 تومان
32

رنگ (آواز دشتی)

1:13
3 MB
2,000 تومان
33

چهارمضراب (آواز دشتی)

2:14
5.4 MB
2,000 تومان
34

چهارمضراب سه‌گاه (آواز دشتی)

4:20
10.2 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 3
1

مقدمه (دستگاه سه‌گاه)

2:07
5.1 MB
2,000 تومان
2

درآمد اول (دستگاه سه‌گاه)

1:36
3.9 MB
2,000 تومان
3

درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه)

2:17
5.5 MB
2,000 تومان
4

چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه سه‌گاه)

3:28
8.2 MB
2,000 تومان
5

زابل (دستگاه سه‌گاه)

1:57
4.7 MB
2,000 تومان
6

چهارمضراب زابل، فرود (دستگاه سه‌گاه)

2:18
5.5 MB
2,000 تومان
7

مخالف (دستگاه سه‌گاه)

0:33
1.5 MB
2,000 تومان
8

سه‌مضراب مخالف (دستگاه سه‌گاه)

3:39
8.6 MB
2,000 تومان
9

دنباله‌ی مخالف (دستگاه سه‌گاه)

2:45
6.6 MB
2,000 تومان
10

مغلوب، فرود (دستگاه سه‌گاه)

2:42
6.4 MB
2,000 تومان
11

مویه (دستگاه سه‌گاه)

2:16
5.5 MB
2,000 تومان
12

جغتایی (دستگاه سه‌گاه)

1:07
2.8 MB
2,000 تومان
13

رنگ (دستگاه سه‌گاه)

1:15
3.1 MB
2,000 تومان
14

مقدمه (دستگاه همایون)

2:00
4.8 MB
2,000 تومان
15

درآمد اول (دستگاه همایون)

1:44
4.2 MB
2,000 تومان
16

چهارمضراب (دستگاه همایون)

2:12
5.3 MB
2,000 تومان
17

درآمد دوم (دستگاه همایون)

4:07
9.7 MB
2,000 تومان
18

زنگ شتر (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه همایون)

1:11
3 MB
2,000 تومان
19

چکاوک و شوشتری (دستگاه همایون)

4:30
10.6 MB
2,000 تومان
20

بیداد (دستگاه همایون)

1:15
3.2 MB
2,000 تومان
21

چهارمضراب بیداد، بقیه‌ی بیداد، فرود (دستگاه همایون)

3:12
7.6 MB
2,000 تومان
22

رنگ (دستگاه همایون)

1:15
3.1 MB
2,000 تومان
23

مقدمه (آواز اصفهان)

2:27
5.9 MB
2,000 تومان
24

درآمد (آواز اصفهان)

3:14
7.7 MB
2,000 تومان
25

چهارمضراب (آواز اصفهان)

2:34
6.1 MB
2,000 تومان
26

بیات شیراز (آواز اصفهان)

2:59
7.1 MB
2,000 تومان
27

بیات راجه (آواز اصفهان

2:07
5.1 MB
2,000 تومان
28

چهارمضراب بیات راجه (آواز اصفهان)

1:13
3.1 MB
2,000 تومان
29

عشاق (آواز اصفهان)

3:32
8.3 MB
2,000 تومان
30

رنگ (آواز اصفهان)

1:20
3.3 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 4
1

مقدمه (دستگاه چهارگاه)

2:46
6.6 MB
2,000 تومان
2

درآمد اول (دستگاه چهارگاه)

1:42
4.2 MB
2,000 تومان
3

چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)

1:50
4.5 MB
2,000 تومان
4

درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)

2:24
5.8 MB
2,000 تومان
5

زابل (دستگاه چهارگاه)

1:34
3.9 MB
2,000 تومان
6

چهارمضراب زابل، بقیه‌ی زابل (دستگاه چهارگاه)

3:33
8.4 MB
2,000 تومان
7

مخالف (دستگاه چهارگاه)

2:58
7.1 MB
2,000 تومان
8

چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه)

1:06
2.8 MB
2,000 تومان
9

مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه)

0:49
2.2 MB
2,000 تومان
10

چهارمضراب حصار، بقیه‌ی حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه)

3:18
7.8 MB
2,000 تومان
11

منصوری (دستگاه چهارگاه)

1:35
3.9 MB
2,000 تومان
12

رنگ (دستگاه چهارگاه)

1:06
2.8 MB
2,000 تومان
13

مقدمه (دستگاه ماهور)

3:21
8 MB
2,000 تومان
14

درآمد (دستگاه ماهور)

3:13
7.6 MB
2,000 تومان
15

چهارمضراب (دستگاه ماهور)

2:30
6 MB
2,000 تومان
16

گشایش و داد (دستگاه ماهور)

2:26
5.9 MB
2,000 تومان
17

شکسته (دستگاه ماهور)

1:59
4.8 MB
2,000 تومان
18

عراق (دستگاه ماهور)

2:47
6.6 MB
2,000 تومان
19

دلکش (دستگاه ماهور)

2:23
5.7 MB
2,000 تومان
20

چهارمضراب دلکش، بقیه‌ی دلکش، فرود (دستگاه ماهور)

3:25
8.1 MB
2,000 تومان
21

حربی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه ماهور)

1:12
3 MB
2,000 تومان
22

یک‌چوبه (دستگاه ماهور)

1:58
4.8 MB
2,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :
عزیز
خوش آمدید