سبد خرید شما خالی است.
ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور

ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور
سال انتشار : 1375

فرامرز پایور

سنتور: سعید ثابت

 

 

اجرای ردیف دوره ی ابتدایی سنتور است که توسط استاد فرامرز پایور تهیه و تنظیم شده و قبلاً به‌ صورت کتاب در سال ۱۳۶۷ برای اولین بار به چاپ رسیده و آخرین چاپ آن توسط مؤسسه ی ماهور در سال ۱۳۸۳ منتشر شده است. این مجموعه که در اینجا توسط سعید ثابت اجرا شده، بعد از دستور سنتور، برای آشنایی بیشتر هنرجویان با ردیف موسیقی ایرانی تنظیم شده و شامل همه ی دستگاه ها و آوازها، غیر از دستگاه نوا و راست پنجگاه است. 

M. CD 88

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه (دستگاه شور) 3:21 7.68 MB 799 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 2:30 5.74 MB 799 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 1:51 4.25 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 3:15 7.45 MB 799 تومان
درآمد سوم (دستگاه شور) 1:44 3.98 MB 799 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:35 3.65 MB 799 تومان
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور) 1:32 3.52 MB 799 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:54 4.38 MB 799 تومان
رضوی (دستگاه شور) 2:33 5.84 MB 799 تومان
حسینی (دستگاه شور) 2:20 5.35 MB 799 تومان
چهارمضراب حسینی، بقیه‌ی حسینی، فرود (دستگاه شور) 4:21 9.96 MB 799 تومان
گریلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور) 2:07 4.86 MB 799 تومان
گریلی شستی (دستگاه شور) 1:56 4.45 MB 799 تومان
مقدمه (آواز ابوعطا) 2:26 5.57 MB 799 تومان
درآمد اول (آواز ابوعطا) 2:31 5.77 MB 799 تومان
سه‌مضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا) 1:36 3.68 MB 799 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 2:51 6.54 MB 799 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 2:17 5.24 MB 799 تومان
چهارمضراب حجاز، بقیه‌ی حجاز (آواز ابوعطا) 3:05 7.07 MB 799 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:41 3.86 MB 799 تومان
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا) 1:59 4.55 MB 799 تومان
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) 1:18 2.99 MB 799 تومان
رنگ (آواز ابوعطا) 1:11 2.75 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 3:29 7.98 MB 799 تومان
مقدمه (آواز بیات ترک) 2:15 5.18 MB 799 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 3:34 8.20 MB 799 تومان
چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز بیات ترک) 2:05 4.80 MB 799 تومان
درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک) 1:13 2.81 MB 799 تومان
حزین (آواز بیات ترک) 1:14 2.83 MB 799 تومان
فِیلی (آواز بیات ترک) 1:41 3.88 MB 799 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 1:09 2.65 MB 799 تومان
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک) 2:08 4.90 MB 799 تومان
بقیه‌ی شکسته، روح الارواح (آواز بیات ترک) 3:59 9.14 MB 799 تومان
شهابی (آواز بیات ترک) 0:53 2.03 MB 799 تومان
رنگ (آواز بیات ترک) 1:04 2.47 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 4:54 11.24 MB 799 تومان
مقدمه (آواز افشاری) 2:13 5.09 MB 799 تومان
درآمد اول (آواز افشاری) 4:52 11.16 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز افشاری) 2:53 6.61 MB 799 تومان
درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری) 1:38 3.74 MB 799 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:53 4.34 MB 799 تومان
حزین (آواز افشاری) 1:48 4.14 MB 799 تومان
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) 2:14 5.14 MB 799 تومان
عراق (آواز افشاری) 2:26 5.60 MB 799 تومان
رهاب (آواز افشاری) 2:06 4.82 MB 799 تومان
رنگ (آواز افشاری) 1:37 3.72 MB 799 تومان
مقدمه (آواز دشتی) 2:31 5.76 MB 799 تومان
درآمد اول (آواز دشتی) 1:39 3.78 MB 799 تومان
درآمد دوم (آواز دشتی) 3:50 8.80 MB 799 تومان
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) 2:45 6.32 MB 799 تومان
بیات راجه (آواز دشتی) 1:35 3.63 MB 799 تومان
عشاق (آواز دشتی) 0:40 1.54 MB 799 تومان
چهارمضراب عشاق (آواز دشتی) 1:50 4.23 MB 799 تومان
بقیه‌ی عشاق (آواز دشتی) 2:37 6.02 MB 799 تومان
سارنج (آواز دشتی) 1:22 3.16 MB 799 تومان
رنگ (آواز دشتی) 1:12 2.77 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز دشتی) 2:14 5.12 MB 799 تومان
چهارمضراب سه‌گاه (آواز دشتی) 4:20 9.93 MB 799 تومان
مقدمه (دستگاه سه‌گاه) 2:07 4.85 MB 799 تومان
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه) 1:35 3.66 MB 799 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 2:17 5.23 MB 799 تومان
چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه سه‌گاه) 3:28 7.94 MB 799 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:56 4.45 MB 799 تومان
چهارمضراب زابل، فرود (دستگاه سه‌گاه) 2:17 5.25 MB 799 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:33 1.27 MB 799 تومان
سه‌مضراب مخالف (دستگاه سه‌گاه) 3:39 8.35 MB 799 تومان
دنباله‌ی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 2:44 6.29 MB 799 تومان
مغلوب، فرود (دستگاه سه‌گاه) 2:41 6.17 MB 799 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 2:16 5.19 MB 799 تومان
جغتایی (دستگاه سه‌گاه) 1:06 2.54 MB 799 تومان
رنگ (دستگاه سه‌گاه) 1:14 2.85 MB 799 تومان
مقدمه (دستگاه همایون) 2:00 4.58 MB 799 تومان
درآمد اول (دستگاه همایون) 1:44 3.98 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 2:12 5.04 MB 799 تومان
درآمد دوم (دستگاه همایون) 4:07 9.43 MB 799 تومان
زنگ شتر (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه همایون) 1:11 2.73 MB 799 تومان
چکاوک و شوشتری (دستگاه همایون) 4:30 10.32 MB 799 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:15 2.88 MB 799 تومان
چهارمضراب بیداد، بقیه‌ی بیداد، فرود (دستگاه همایون) 3:11 7.31 MB 799 تومان
رنگ (دستگاه همایون) 1:14 2.85 MB 799 تومان
مقدمه (آواز اصفهان) 2:26 5.59 MB 799 تومان
درآمد (آواز اصفهان) 3:13 7.38 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز اصفهان) 2:33 5.87 MB 799 تومان
بیات شیراز (آواز اصفهان) 2:58 6.82 MB 799 تومان
بیات راجه (آواز اصفهان) 2:07 4.86 MB 799 تومان
چهارمضراب بیات راجه (آواز اصفهان) 1:12 2.78 MB 799 تومان
عشاق (آواز اصفهان) 3:31 8.07 MB 799 تومان
رنگ (آواز اصفهان) 1:20 3.07 MB 799 تومان
مقدمه (دستگاه چهارگاه) 2:46 6.33 MB 799 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 1:42 3.89 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:50 4.21 MB 799 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 2:24 5.50 MB 799 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:34 3.60 MB 799 تومان
چهارمضراب زابل، بقیه‌ی زابل (دستگاه چهارگاه) 3:33 8.13 MB 799 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 2:58 6.80 MB 799 تومان
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.89 MB 799 تومان
مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.51 MB 799 تومان
چهارمضراب حصار، بقیه‌ی حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه) 3:18 7.57 MB 799 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 1:34 3.61 MB 799 تومان
رنگ (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.52 MB 799 تومان
مقدمه (دستگاه ماهور) 3:12 7.36 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 3:21 7.68 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 2:30 5.73 MB 799 تومان
گشایش و داد (دستگاه ماهور) 2:26 5.58 MB 799 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 1:58 4.53 MB 799 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 2:46 6.36 MB 799 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:23 5.46 MB 799 تومان
چهارمضراب دلکش، بقیه‌ی دلکش، فرود (دستگاه ماهور) 3:24 7.82 MB 799 تومان
حربی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه ماهور) 1:11 2.75 MB 799 تومان
یک‌چوبه (دستگاه ماهور) 1:58 4.51 MB 799 تومان

آثار مشابه