ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک

ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک

  • کد اثر : MCD-496
  • سال انتشار : 1396
هنرمندان :
  • اجرا: مینا نی‌زاری
درباره اثر :

برای سنتور

استاد فرامرز پایور

درباره‌ی این اثر، به قلم مینا نی‌زاری می‌خوانیم:«ردیف چپ‌کوک مجموعه‌ای است که با هدف آشنایی نوازندگان با بعضی گوشه‌هایی که در ردیف‌های سنتور (دوره‌ی ابتدایی استاد فرامرز پایور و ردیف استاد ابوالحسن صبا) نبوده، تدوین شده است. در این مجموعه علاقه‌مندان با کامل‌ترین تکنیک‌های سنتور نیز که پیشتر در دسترس نبودند آشنا می‌شوند. در این مجموعه ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک برای سنتور اثر استاد پایور به همراه رنگ و پیش‌درآمدهای مربوط به هر دستگاه از کتاب مجموعه پیش‌درآمدها و رنگ برای سنتور از همان استاد اجرا شده است. دو آواز ابوعطا و افشاری که در سال ۱۳۸۸ زیر نظر استاد ارفع اطرایی منتشر شده و به تایید استاد پایور نیز رسیده بود در این مجموعه مجددا اجرا شده است. تلاش بر این بود تا ترتیب قرارگرفتن دستگاه‌ها مطابق کتاب باشد ولی به دلیل محدودیت زمانی (ظرفیت سی‌دی) این کار کاملا مقدور نبوده و به‌ناچار تغییراتی صورت گرفت.» 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

پیش‌درآمد (دستگاه شور)

5:58
13.8 MB
1,000 تومان
2

درآمد اول (دستگاه شور)

1:42
4.1 MB
1,000 تومان
3

چهارمضراب (دستگاه شور)

2:44
6.4 MB
1,000 تومان
4

درآمد دوم (دستگاه شور)

1:24
3.3 MB
1,000 تومان
5

پنجه شعری، پنجه مویه (دستگاه شور)

1:19
3.2 MB
1,000 تومان
6

درآمد رضوی (دستگاه شور)

1:16
3.1 MB
1,000 تومان
7

نغمه‌ (دستگاه شور)

2:04
4.9 MB
1,000 تومان
8

زیرکش سلمک (دستگاه شور)

2:15
5.3 MB
1,000 تومان
9

سلمک (دستگاه شور)

1:01
2.5 MB
1,000 تومان
10

ملّانازی (دستگاه شور)

1:15
3 MB
1,000 تومان
11

گلریز (دستگاه شور)

0:57
2.3 MB
1,000 تومان
12

عُزّال (دستگاه شور)

1:24
3.4 MB
1,000 تومان
13

چهارمضراب (دستگاه شور)

1:13
2.9 MB
1,000 تومان
14

بزرگ (دستگاه شور)

0:51
2.1 MB
1,000 تومان
15

کوچک (دستگاه شور)

0:56
2.3 MB
1,000 تومان
16

حزین (دستگاه شور)

1:07
2.7 MB
1,000 تومان
17

شهناز (دستگاه شور)

3:00
7 MB
1,000 تومان
18

مثنوی (دستگاه شور)

5:29
12.7 MB
1,000 تومان
19

رنگ (دستگاه شور)

1:10
2.8 MB
1,000 تومان
20

پیش‌درآمد (آواز ابوعطا)

5:50
13.5 MB
1,000 تومان
21

درآمد اول (آواز ابوعطا)

2:14
5.2 MB
1,000 تومان
22

چهارمضراب (آواز ابوعطا)

3:56
9.1 MB
1,000 تومان
23

درآمد دوم (آواز ابوعطا)

3:16
7.6 MB
1,000 تومان
24

تک مقدم (آواز ابوعطا)

1:29
3.5 MB
1,000 تومان
25

رامکلی (آواز ابوعطا)

3:16
7.6 MB
1,000 تومان
26

حجاز (آواز ابوعطا)

2:30
5.9 MB
1,000 تومان
27

چهارمضراب (آواز ابوعطا)

1:31
3.6 MB
1,000 تومان
28

چهارپاغ (آواز ابوعطا)

1:28
3.5 MB
1,000 تومان
29

مثنوی (آواز ابوعطا)

3:23
7.9 MB
1,000 تومان
30

رنگ (آواز ابوعطا)

2:37
6.1 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 2
1

پیش‌درآمد (آواز افشاری)

4:20
10.1 MB
1,000 تومان
2

درآمد اول (آواز افشاری)

0:44
1.8 MB
1,000 تومان
3

چهارمضراب (آواز افشاری)

7:12
16.6 MB
1,000 تومان
4

درآمد دوم (آواز افشاری)

2:12
5.2 MB
1,000 تومان
5

جامه‌دران (آواز افشاری)

3:16
7.6 MB
1,000 تومان
6

قرائی (آواز افشاری)

3:01
7 MB
1,000 تومان
7

چهارمضراب (آواز افشاری)

2:52
6.7 MB
1,000 تومان
8

حزین (آواز افشاری)

1:01
2.5 MB
1,000 تومان
9

رنگ (آواز افشاری)

2:32
5.9 MB
1,000 تومان
10

پیش‌درآمد (آواز دشتی)

4:20
10.1 MB
1,000 تومان
11

درآمد اول (آواز دشتی)

1:34
3.7 MB
1,000 تومان
12

چهارمضراب (آواز دشتی)

5:35
12.9 MB
1,000 تومان
13

درآمد دوم (آواز دشتی)

2:03
4.8 MB
1,000 تومان
14

عشاق (آواز دشتی)

1:25
3.4 MB
1,000 تومان
15

چهارمضراب (آواز دشتی)

3:16
7.6 MB
1,000 تومان
16

زار و نزار (آواز دشتی)

2:38
6.2 MB
1,000 تومان
17

بیدگلی (آواز دشتی)

5:02
11.7 MB
1,000 تومان
18

کوچه‌باغی (آواز دشتی)

3:10
7.4 MB
1,000 تومان
19

مثنوی (آواز دشتی)

3:52
9 MB
1,000 تومان
20

رنگ (آواز دشتی)

1:48
4.3 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 3
1

پیش‌درآمد (دستگاه نوا)

3:42
8.6 MB
1,000 تومان
2

درآمد اول (دستگاه نوا)

2:41
6.3 MB
1,000 تومان
3

چهارمضراب (دستگاه نوا)

5:09
11.9 MB
1,000 تومان
4

درآمد دوم (دستگاه نوا)

3:13
7.5 MB
1,000 تومان
5

مسیحی (دستگاه نوا)

2:07
5 MB
1,000 تومان
6

ناقوس (دستگاه نوا)

3:03
7.1 MB
1,000 تومان
7

نهفت (دستگاه نوا)

1:59
4.7 MB
1,000 تومان
8

چهارمضراب (دستگاه نوا)

2:27
5.8 MB
1,000 تومان
9

حسین (دستگاه نوا)

1:29
3.6 MB
1,000 تومان
10

ابوسلیک (دستگاه نوا)

1:55
4.5 MB
1,000 تومان
11

شاه‌ختایی (دستگاه نوا)

1:27
3.5 MB
1,000 تومان
12

عشیران (دستگاه نوا)

2:48
6.6 MB
1,000 تومان
13

رنگ (دستگاه نوا)

2:30
5.9 MB
1,000 تومان
14

پیش‌درآمد (آواز بیات ترک)

3:21
7.8 MB
1,000 تومان
15

درآمد اول (آواز بیات ترک)

0:38
1.6 MB
1,000 تومان
16

چهارمضراب (آواز بیات ترک)

5:24
12.5 MB
1,000 تومان
17

درآمد دوم (آواز بیات ترک)

4:31
10.5 MB
1,000 تومان
18

نغمه (زنگ شتر) (آواز بیات ترک)

2:21
5.5 MB
1,000 تومان
19

زنگوله (آواز بیات ترک)

1:06
2.7 MB
1,000 تومان
20

مویه (آواز بیات ترک)

1:35
3.8 MB
1,000 تومان
21

شکسته (آواز بیات ترک)

3:49
8.9 MB
1,000 تومان
22

چهارمضراب (آواز بیات ترک)

3:35
8.4 MB
1,000 تومان
23

مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)

2:33
6 MB
1,000 تومان
24

مهربانی (آواز بیات ترک)

1:21
3.2 MB
1,000 تومان
25

رنگ (آواز بیات ترک)

4:02
9.4 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 4
1

پیش‌درآمد (دستگاه سه‌گاه)

2:59
7 MB
1,000 تومان
2

درآمد اول (دستگاه سه‌گاه)

6:36
15.2 MB
1,000 تومان
3

چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه)

1:09
2.8 MB
1,000 تومان
4

درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه)

1:58
4.7 MB
1,000 تومان
5

زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه)

2:38
6.2 MB
1,000 تومان
6

زابل (دستگاه سه‌گاه)

3:35
8.4 MB
1,000 تومان
7

زابل گبری (دستگاه سه‌گاه)

1:41
4 MB
1,000 تومان
8

معربد (دستگاه سه‌گاه)

1:49
4.3 MB
1,000 تومان
9

درآمد مخالف (دستگاه سه‌گاه)

0:57
2.3 MB
1,000 تومان
10

چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه)

4:35
10.6 MB
1,000 تومان
11

دوبیتی (دستگاه سه‌گاه)

1:29
3.6 MB
1,000 تومان
12

مغلوب (دستگاه سه‌گاه)

0:38
1.6 MB
1,000 تومان
13

نغمه‌ی مغلوب (زنگ شتر) (دستگاه سه‌گاه)

1:20
3.2 MB
1,000 تومان
14

حزین (دستگاه سه‌گاه)

2:10
5.1 MB
1,000 تومان
15

حزّان (دستگاه سه‌گاه)

1:05
2.6 MB
1,000 تومان
16

شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه)

2:26
5.7 MB
1,000 تومان
17

رنگ (دستگاه سه‌گاه)

2:10
5.1 MB
1,000 تومان
18

پیش‌درآمد (دستگاه همایون)

3:39
8.5 MB
1,000 تومان
19

درآمد آول (دستگاه همایون)

1:28
3.5 MB
1,000 تومان
20

چهارمضراب (دستگاه همایون)

4:52
11.3 MB
1,000 تومان
21

درآمد دوم (دستگاه همایون)

3:02
7.1 MB
1,000 تومان
22

زنگ شتر (دستگاه همایون)

3:04
7.2 MB
1,000 تومان
23

طرز (دستگاه همایون)

5:59
13.9 MB
1,000 تومان
24

نی‌داوود (دستگاه همایون)

2:39
6.2 MB
1,000 تومان
25

چهارمضراب (دستگاه همایون)

3:29
8.1 MB
1,000 تومان
26

باوی (دستگاه همایون)

1:41
4 MB
1,000 تومان
27

رازو نیاز (دستگاه همایون)

1:51
4.4 MB
1,000 تومان
28

راوندی (دستگاه همایون)

5:47
13.4 MB
1,000 تومان
29

رنگ (دستگاه همایون)

2:01
4.7 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 5
1

پیش‌درآمد (آواز بیات اصفهان)

4:17
9.9 MB
1,000 تومان
2

درآمد اول (آواز بیات اصفهان)

0:54
2.2 MB
1,000 تومان
3

درآمد دوم (آواز بیات اصفهان)

3:41
8.6 MB
1,000 تومان
4

چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)

6:39
15.4 MB
1,000 تومان
5

بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)

4:06
9.5 MB
1,000 تومان
6

سوز و گداز ضربی (آواز بیات اصفهان)

1:40
4 MB
1,000 تومان
7

عشاق (آواز بیات اصفهان)

4:25
10.2 MB
1,000 تومان
8

چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)

3:14
7.5 MB
1,000 تومان
9

گوشه‌ی شور (آواز بیات اصفهان)

3:16
7.6 MB
1,000 تومان
10

حزین (آواز بیات اصفهان)

2:37
6.1 MB
1,000 تومان
11

مثنوی (آواز بیات اصفهان)

3:11
7.4 MB
1,000 تومان
12

رنگ (آواز بیات اصفهان)

2:25
5.7 MB
1,000 تومان
13

پیش‌درآمد (دستگاه چهارگاه)

3:36
8.4 MB
1,000 تومان
14

درآمد آول (دستگاه چهارگاه)

0:53
2.2 MB
1,000 تومان
15

سَرنوازی (دستگاه چهارگاه)

4:05
9.5 MB
1,000 تومان
16

درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)

1:42
4.1 MB
1,000 تومان
17

بدر (دستگاه چهارگاه)

1:24
3.4 MB
1,000 تومان
18

پیش‌ زنگوله (دستگاه چهارگاه)

1:42
4 MB
1,000 تومان
19

زنگوله (دستگاه چهارگاه)

0:46
1.9 MB
1,000 تومان
20

زابل (دستگاه چهارگاه)

0:56
2.3 MB
1,000 تومان
21

کرشمه (زابل) (دستگاه چهارگاه)

1:44
4.1 MB
1,000 تومان
22

چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)

1:37
3.8 MB
1,000 تومان
23

مویه (دستگاه چهارگاه)

2:09
5.1 MB
1,000 تومان
24

درآمد مخالف (دستگاه چهارگاه)

0:46
1.9 MB
1,000 تومان
25

ضربی مخالف (دستگاه چهارگاه)

3:37
8.4 MB
1,000 تومان
26

حُدی (دستگاه چهارگاه)

2:31
5.9 MB
1,000 تومان
27

پهلوی (دستگاه چهارگاه)

1:01
2.5 MB
1,000 تومان
28

رجز (دستگاه چهارگاه)

1:55
4.6 MB
1,000 تومان
29

رنگ (دستگاه چهارگاه)

3:07
7.3 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 6
1

درآمد اول (آواز بیات کرد)

3:23
7.9 MB
1,000 تومان
2

درآمد دوم (آواز بیات کرد)

2:35
6.1 MB
1,000 تومان
3

درآمد سوم (آواز بیات کرد)

2:39
6.2 MB
1,000 تومان
4

درآمد چهارم (آواز بیات کرد)

1:59
4.7 MB
1,000 تومان
5

درآمد پنجم (آواز بیات کرد)

1:56
4.6 MB
1,000 تومان
6

درآمد ششم (آواز بیات کرد)

3:43
8.7 MB
1,000 تومان
7

حزین (آواز بیات کرد)

2:08
5 MB
1,000 تومان
8

بیات کرد ضربی (آواز بیات کرد)

3:58
9.2 MB
1,000 تومان
9

پیش‌درآمد (دستگاه ماهور)

3:31
8.2 MB
1,000 تومان
10

درآمد آول (دستگاه ماهور)

0:52
2.1 MB
1,000 تومان
11

درآمد دوم (دستگاه ماهور)

2:20
5.5 MB
1,000 تومان
12

چهارمضراب (دستگاه ماهور)

5:14
12.1 MB
1,000 تومان
13

گشایش (دستگاه ماهور)

2:05
4.9 MB
1,000 تومان
14

دادآفرید (دستگاه ماهور)

2:29
5.8 MB
1,000 تومان
15

چهارباغ (دستگاه ماهور)

2:46
6.5 MB
1,000 تومان
16

نصیرخانی (دستگاه ماهور)

1:56
4.6 MB
1,000 تومان
17

نیشابورک (دستگاه ماهور)

2:19
5.4 MB
1,000 تومان
18

نیریز (دستگاه ماهور)

1:34
3.7 MB
1,000 تومان
19

تک مقدم (دستگاه ماهور)

0:50
2.1 MB
1,000 تومان
20

سروش (دستگاه ماهور)

1:35
3.8 MB
1,000 تومان
21

ماهور صغیر (دستگاه ماهور)

1:46
4.2 MB
1,000 تومان
22

راک (دستگاه ماهور)

1:55
4.6 MB
1,000 تومان
23

صفیر راک (دستگاه ماهور)

0:38
1.6 MB
1,000 تومان
24

راک عبدالله (دستگاه ماهور)

1:43
4.1 MB
1,000 تومان
25

راک هندی (دستگاه ماهور)

2:13
5.2 MB
1,000 تومان
26

راک کشمیر (دستگاه ماهور)

1:53
4.5 MB
1,000 تومان
27

ماوراء‌النهر (دستگاه ماهور)

3:37
8.4 MB
1,000 تومان
28

رنگ (دستگاه ماهور)

2:04
4.9 MB
1,000 تومان
29

مرادخانی (دستگاه ماهور)

1:52
4.4 MB
1,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :