ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

نی‌ نوازی

نی‌ نوازی

ردیف استاد عبدالله دوامی

  • کد اثر : MCD-448
  • سال انتشار : 1394
هنرمندان :
  • اجرا: سیامک جهانگیری
درباره اثر :

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور از ردیف استاد عبدالله دوامی بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

درآمد خارا (دستگاه شور)

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
2

درآمد شور (دستگاه شور)

0:43
2 MB
1,000 تومان
3

کرشمه (دستگاه شور)

0:46
2.1 MB
1,000 تومان
4

گوشه‌ی رهاوی (دستگاه شور)

0:31
1.5 MB
1,000 تومان
5

سلمک (دستگاه شور)

2:08
5.2 MB
1,000 تومان
6

قرچه (دستگاه شور)

1:08
2.9 MB
1,000 تومان
7

فرود متمم (دستگاه شور)

0:22
1.2 MB
1,000 تومان
8

رضوی (دستگاه شور)

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
9

تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور)

0:54
2.4 MB
1,000 تومان
10

تحریر جوادخانی (دستگاه شور)

1:15
3.2 MB
1,000 تومان
11

فرود (دستگاه شور)

0:45
2 MB
1,000 تومان
12

زیرکش سلمک (دستگاه شور)

0:56
2.4 MB
1,000 تومان
13

عزال (دستگاه شور)

0:49
2.2 MB
1,000 تومان
14

حسینی (دستگاه شور)

0:46
2.1 MB
1,000 تومان
15

ملک حسین (دستگاه شور)

0:58
2.5 MB
1,000 تومان
16

دوبیتی (دستگاه شور)

0:34
1.6 MB
1,000 تومان
17

خارا (دستگاه شور)

0:34
1.6 MB
1,000 تومان
18

فرود متمم (دستگاه شور)

0:23
1.2 MB
1,000 تومان
19

شهناز (دستگاه شور)

1:14
3.1 MB
1,000 تومان
20

قجر (دستگاه شور)

1:05
2.8 MB
1,000 تومان
21

فرود به شور (دستگاه شور)

0:52
2.3 MB
1,000 تومان
22

درآمد (آواز ابوعطا)

0:26
1.3 MB
1,000 تومان
23

رامکلی (آواز ابوعطا)

1:04
2.8 MB
1,000 تومان
24

تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا)

0:34
1.6 MB
1,000 تومان
25

تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)

0:34
1.6 MB
1,000 تومان
26

حجاز (آواز ابوعطا)

1:08
2.9 MB
1,000 تومان
27

تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)

0:32
1.6 MB
1,000 تومان
28

چهارپاره (آواز ابوعطا)

0:59
2.6 MB
1,000 تومان
29

ترک در چهارپاره (آواز ابوعطا)

0:30
1.5 MB
1,000 تومان
30

اوج در چهارپاره (آواز ابوعطا)

1:18
3.3 MB
1,000 تومان
31

خسرو و شیرین (آواز ابوعطا)

1:12
3.1 MB
1,000 تومان
32

گبری (آواز ابوعطا)

0:52
2.3 MB
1,000 تومان
33

مثنوی (آواز ابوعطا)

2:28
6 MB
1,000 تومان
34

درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک)

0:20
1.1 MB
1,000 تومان
35

درآمد اول (آواز بیات ترک)

0:23
1.2 MB
1,000 تومان
36

درآمد دوم (آواز بیات ترک)

0:44
2 MB
1,000 تومان
37

حاجی حسنی (آواز بیات ترک)

0:28
1.4 MB
1,000 تومان
38

درآمد سوم (آواز بیات ترک)

0:57
2.5 MB
1,000 تومان
39

جامه‌دران (آواز بیات ترک)

0:40
1.8 MB
1,000 تومان
40

محمد صادق‌خانی (آواز بیات ترک)

1:11
3 MB
1,000 تومان
41

دوگاه (آواز بیات ترک)

0:23
1.2 MB
1,000 تومان
42

مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)

0:43
2 MB
1,000 تومان
43

قطار (آواز بیات ترک)

0:50
2.2 MB
1,000 تومان
44

امیری، شهابی (آواز بیات ترک)

0:58
2.5 MB
1,000 تومان
45

روح الارواح (آواز بیات ترک)

1:45
4.3 MB
1,000 تومان
46

شکسته (آواز بیات ترک)

0:57
2.5 MB
1,000 تومان
47

ابول (آواز بیات ترک)

1:00
2.6 MB
1,000 تومان
48

مثنوی (آواز بیات ترک)

2:10
5.3 MB
1,000 تومان
49

درآمد (آواز افشاری)

1:31
3.8 MB
1,000 تومان
50

جامه‌دران (آواز افشاری)

1:16
3.2 MB
1,000 تومان
51

میرزایی (آواز افشاری)

0:57
2.5 MB
1,000 تومان
52

قرائی (آواز افشاری)

1:19
3.3 MB
1,000 تومان
53

عراق (آواز افشاری)

1:03
2.7 MB
1,000 تومان
54

شاه‌ختایی (آواز افشاری)

1:55
4.7 MB
1,000 تومان
55

دشتستانی (آواز دشتی)

0:45
2 MB
1,000 تومان
56

حاجیانی (آواز دشتی)

0:39
1.8 MB
1,000 تومان
57

بیدگلی (آواز دشتی)

0:47
2.1 MB
1,000 تومان
58

اوج (آواز دشتی)

0:51
2.2 MB
1,000 تومان
59

گیلکی (آواز دشتی)

1:01
2.6 MB
1,000 تومان
60

کوچه‌باغی، غم‌انگیز (آواز دشتی)

1:45
4.3 MB
1,000 تومان
61

سملی (آواز دشتی)

0:56
2.4 MB
1,000 تومان
62

درآمد (آواز کردبیات)

0:51
2.3 MB
1,000 تومان
63

حزین (آواز کردبیات)

2:05
5.1 MB
1,000 تومان
64

اوج (آواز کردبیات)

1:00
2.6 MB
1,000 تومان
65

تحریر نشیب و فراز زنگ شتر (آواز کردبیات)

0:25
1.3 MB
1,000 تومان
66

بسته‌نگار (آواز کردبیات)

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
67

بسته‌نگار (آواز کردبیات)

0:49
2.2 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 2
1

درآمد (دستگاه نوا)

2:16
5.5 MB
1,000 تومان
2

گردانیه (دستگاه نوا)

1:11
3 MB
1,000 تومان
3

نغمه (دستگاه نوا)

1:09
3 MB
1,000 تومان
4

نیشابورک (دستگاه نوا)

1:31
3.8 MB
1,000 تومان
5

عشاق (دستگاه نوا)

1:36
4 MB
1,000 تومان
6

راجع (دستگاه نوا)

1:39
4.1 MB
1,000 تومان
7

عراق (دستگاه نوا)

1:32
3.8 MB
1,000 تومان
8

نهفت (دستگاه نوا)

0:52
2.3 MB
1,000 تومان
9

خجسته (دستگاه نوا)

0:30
1.5 MB
1,000 تومان
10

ملک حسینی (دستگاه نوا)

1:22
3.4 MB
1,000 تومان
11

حسینی (دستگاه نوا)

1:24
3.5 MB
1,000 تومان
12

نیریز کبیر (دستگاه نوا)

1:10
3 MB
1,000 تومان
13

رهاب (دستگاه نوا)

0:56
2.5 MB
1,000 تومان
14

مسیحی (دستگاه نوا)

0:35
1.7 MB
1,000 تومان
15

ناقوس (دستگاه نوا)

0:15
899.8 KB
1,000 تومان
16

تخت‌طاقدیس (دستگاه نوا)

0:39
1.8 MB
1,000 تومان
17

شاه‌ختایی (دستگاه نوا)

1:14
3.1 MB
1,000 تومان
18

درآمد (دستگاه همایون)

1:06
2.8 MB
1,000 تومان
19

درآمد چکاوک (دستگاه همایون)

0:25
1.3 MB
1,000 تومان
20

چکاوک (دستگاه همایون)

1:18
3.3 MB
1,000 تومان
21

لیلی و مجنون (دستگاه همایون)

1:40
4.1 MB
1,000 تومان
22

شوشتری (دستگاه همایون)

0:31
1.5 MB
1,000 تومان
23

دزفولی (دستگاه همایون)

0:46
2.1 MB
1,000 تومان
24

بختیاری و موالف (دستگاه همایون)

1:30
3.7 MB
1,000 تومان
25

گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون)

0:13
835.6 KB
1,000 تومان
26

راز و نیاز (دستگاه همایون)

0:57
2.5 MB
1,000 تومان
27

نی‌داوود (دستگاه همایون)

1:47
4.4 MB
1,000 تومان
28

بیداد (دستگاه همایون)

0:42
1.9 MB
1,000 تومان
29

داد (دستگاه همایون)

0:41
1.9 MB
1,000 تومان
30

اوج (دستگاه همایون)

0:55
2.4 MB
1,000 تومان
31

موالیان (دستگاه همایون)

1:55
4.7 MB
1,000 تومان
32

درآمد (آواز بیات اصفهان)

1:44
4.3 MB
1,000 تومان
33

جامه‌دران (آواز بیات اصفهان)

1:19
3.3 MB
1,000 تومان
34

بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)

1:09
3 MB
1,000 تومان
35

تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان)

0:43
1.9 MB
1,000 تومان
36

بیات راجع (آواز بیات اصفهان)

0:28
1.4 MB
1,000 تومان
37

تحریر دو تا یکی (آواز بیات اصفهان)

0:48
2.1 MB
1,000 تومان
38

گوشه‌ی عراق (آواز بیات اصفهان)

0:51
2.3 MB
1,000 تومان
39

تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان)

1:19
3.3 MB
1,000 تومان
40

اوج (آواز بیات اصفهان)

0:54
2.4 MB
1,000 تومان
41

دو تیکه (آواز بیات اصفهان)

1:10
3 MB
1,000 تومان
42

سوز و گذاز (آواز بیات اصفهان)

2:13
5.4 MB
1,000 تومان
43

مثنوی (آواز بیات اصفهان)

2:23
5.8 MB
1,000 تومان
44

صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان)

3:18
7.9 MB
1,000 تومان
45

درآمد (دستگاه سه‌گاه)

1:19
3.3 MB
1,000 تومان
46

زابل (دستگاه سه‌گاه)

1:11
3 MB
1,000 تومان
47

مویه (دستگاه سه‌گاه)

1:20
3.4 MB
1,000 تومان
48

شکست مویه (دستگاه سه‌گاه)

1:12
3.1 MB
1,000 تومان
49

مخالف (دستگاه سه‌گاه)

1:28
3.7 MB
1,000 تومان
50

زنگ شتر نشیب و فراز (دستگاه سه‌گاه)

0:32
1.5 MB
1,000 تومان
51

مغلوب (دستگاه سه‌گاه)

1:40
4.1 MB
1,000 تومان
52

مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه)

1:25
3.6 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 3
1

درآمد (دستگاه چهارگاه)

2:54
6.9 MB
1,000 تومان
2

زابل و بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه)

2:10
5.3 MB
1,000 تومان
3

پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)

0:25
1.3 MB
1,000 تومان
4

رجز (دستگاه چهارگاه)

0:47
2.1 MB
1,000 تومان
5

هدی (دستگاه چهارگاه)

0:48
2.1 MB
1,000 تومان
6

پهلوی (دستگاه چهارگاه)

0:37
1.7 MB
1,000 تومان
7

حصار (دستگاه چهارگاه)

2:00
4.9 MB
1,000 تومان
8

مخالف (دستگاه چهارگاه)

1:07
2.9 MB
1,000 تومان
9

کرشمه (دستگاه چهارگاه)

0:28
1.4 MB
1,000 تومان
10

میرزایی (دستگاه چهارگاه)

0:14
877.4 KB
1,000 تومان
11

مغلوب (دستگاه چهارگاه)

0:49
2.2 MB
1,000 تومان
12

نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه)

0:51
2.3 MB
1,000 تومان
13

حزان (دستگاه چهارگاه)

0:55
2.4 MB
1,000 تومان
14

پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)

0:25
1.3 MB
1,000 تومان
15

منصوری (دستگاه چهارگاه)

2:47
6.7 MB
1,000 تومان
16

درآمد اول (دستگاه ماهور)

0:44
2 MB
1,000 تومان
17

پنجه شعری (دستگاه ماهور)

1:04
2.8 MB
1,000 تومان
18

داد (دستگاه ماهور)

0:33
1.6 MB
1,000 تومان
19

ساربانگ (دستگاه ماهور)

1:15
3.2 MB
1,000 تومان
20

حصار (دستگاه ماهور)

1:15
3.2 MB
1,000 تومان
21

ابول (دستگاه ماهور)

0:40
1.8 MB
1,000 تومان
22

آذربایجانی (دستگاه ماهور)

0:49
2.2 MB
1,000 تومان
23

نصیرخانی طوسی (دستگاه ماهور)

0:59
2.6 MB
1,000 تومان
24

مرادخانی (دستگاه ماهور)

0:46
2.1 MB
1,000 تومان
25

چهارپاره نصیرخانی (دستگاه ماهور)

0:44
2 MB
1,000 تومان
26

فیلی (دستگاه ماهور)

1:01
2.6 MB
1,000 تومان
27

شکسته - فرود (دستگاه ماهور)

1:12
3 MB
1,000 تومان
28

خاوران (دستگاه ماهور)

1:25
3.6 MB
1,000 تومان
29

دلکش (دستگاه ماهور)

1:38
4.1 MB
1,000 تومان
30

عراق (دستگاه ماهور)

0:14
869.2 KB
1,000 تومان
31

محیر (دستگاه ماهور)

0:53
2.3 MB
1,000 تومان
32

حزین (دستگاه ماهور)

0:46
2.1 MB
1,000 تومان
33

راک (دستگاه ماهور)

1:00
2.6 MB
1,000 تومان
34

صفیر (دستگاه ماهور)

0:20
1.1 MB
1,000 تومان
35

فرود (دستگاه ماهور)

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
36

راک عبدالله (دستگاه ماهور)

0:58
2.5 MB
1,000 تومان
37

راک کشمیر (دستگاه ماهور)

0:57
2.5 MB
1,000 تومان
38

نیشابورک (دستگاه ماهور)

0:57
2.5 MB
1,000 تومان
39

نیریز (دستگاه ماهور)

0:54
2.4 MB
1,000 تومان
40

مثنوی (دستگاه ماهور)

2:10
5.3 MB
1,000 تومان
41

ساقی‌نامه و صوفی‌نامه (دستگاه ماهور)

3:42
8.8 MB
1,000 تومان
42

درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:49
2.2 MB
1,000 تومان
43

درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:55
2.4 MB
1,000 تومان
44

پنجه شعری (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
45

راست (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
46

پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:42
1.9 MB
1,000 تومان
47

نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:28
1.4 MB
1,000 تومان
48

تحریر زیر و رو (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:34
1.6 MB
1,000 تومان
49

روح افزا (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:57
2.5 MB
1,000 تومان
50

پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:45
2 MB
1,000 تومان
51

عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:31
1.5 MB
1,000 تومان
52

سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:31
1.5 MB
1,000 تومان
53

نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:11
3 MB
1,000 تومان
54

سپهر مکرر (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
55

بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:45
2 MB
1,000 تومان
56

محیر (دستگاه راست‌پنجگاه)