سبد خرید شما خالی است.
نی‌نوازی

نی‌نوازی
سال انتشار : 1394

ردیف استاد عبدالله دوامی

اجرا: سیامک جهانگیری 

 

 

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور از ردیف استاد عبدالله دوامی بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

M. CD 448

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:28 1.10 MB 419 تومان
درآمد شور (دستگاه شور) 0:43 1.65 MB 419 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 419 تومان
گوشه‌ی رهاوی (دستگاه شور) 0:30 1.18 MB 419 تومان
سلمک (دستگاه شور) 2:07 4.88 MB 419 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:07 2.58 MB 419 تومان
فرود متمم (دستگاه شور) 0:21 858.23 KB 419 تومان
رضوی (دستگاه شور) 0:23 930.68 KB 419 تومان
تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) 0:54 2.07 MB 419 تومان
تحریر جوادخانی (دستگاه شور) 1:15 2.87 MB 419 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:45 1.73 MB 419 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:55 2.13 MB 419 تومان
عزال (دستگاه شور) 0:49 1.88 MB 419 تومان
حسینی (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 419 تومان
ملک حسین (دستگاه شور) 0:57 2.20 MB 419 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:33 1.29 MB 419 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:33 1.28 MB 419 تومان
فرود متمم (دستگاه شور) 0:23 911.29 KB 419 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:13 2.82 MB 419 تومان
قجر (دستگاه شور) 1:05 2.50 MB 419 تومان
فرود به شور (دستگاه شور) 0:52 1.99 MB 419 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 0:25 999.05 KB 419 تومان
رامکلی (آواز ابوعطا) 1:04 2.45 MB 419 تومان
تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا) 0:33 1.29 MB 419 تومان
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 0:33 1.28 MB 419 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:08 2.61 MB 419 تومان
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 0:32 1.23 MB 419 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 0:58 2.24 MB 419 تومان
ترک در چهارپاره (آواز ابوعطا) 0:30 1.15 MB 419 تومان
اوج در چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:18 2.98 MB 419 تومان
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) 1:12 2.75 MB 419 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 0:51 1.98 MB 419 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:28 5.65 MB 419 تومان
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک) 0:20 792.93 KB 419 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:23 911.29 KB 419 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 0:43 1.68 MB 419 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:28 1.07 MB 419 تومان
درآمد سوم (آواز بیات ترک) 0:57 2.18 MB 419 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:40 1.53 MB 419 تومان
محمد صادق‌خانی (آواز بیات ترک) 1:10 2.70 MB 419 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:23 908.23 KB 419 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:43 1.65 MB 419 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 0:50 1.92 MB 419 تومان
امیری، شهابی (آواز بیات ترک) 0:58 2.22 MB 419 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:44 4.00 MB 419 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 0:57 2.18 MB 419 تومان
ابول (آواز بیات ترک) 1:00 2.30 MB 419 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:10 4.97 MB 419 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:31 3.48 MB 419 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:15 2.89 MB 419 تومان
میرزایی (آواز افشاری) 0:57 2.18 MB 419 تومان
قرائی (آواز افشاری) 1:18 3.00 MB 419 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:03 2.41 MB 419 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 1:54 4.38 MB 419 تومان
شاه‌ختایی (آواز افشاری) 0:44 1.71 MB 419 تومان
دشتستانی (آواز دشتی) 0:38 1.47 MB 419 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 0:47 1.79 MB 419 تومان
بیدگلی (آواز دشتی) 0:50 1.93 MB 419 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:00 2.32 MB 419 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 1:44 3.99 MB 419 تومان
کوچه‌باغی، غم‌انگیز (آواز دشتی) 0:55 2.13 MB 419 تومان
سملی (آواز دشتی) 0:50 1.94 MB 419 تومان
درآمد (آواز کردبیات) 2:04 4.75 MB 419 تومان
حزین (آواز کردبیات) 1:00 2.30 MB 419 تومان
اوج (آواز کردبیات) 0:24 963.33 KB 419 تومان
تحریر نشیب و فراز زنگ شتر (آواز کردبیات) 0:23 918.44 KB 419 تومان
بسته‌نگار (آواز کردبیات) 0:49 1.87 MB 419 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 2:15 5.19 MB 419 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:11 2.71 MB 419 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:09 2.64 MB 419 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:30 3.47 MB 419 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:36 3.67 MB 419 تومان
راجع (دستگاه نوا) 1:38 3.77 MB 419 تومان
عراق (دستگاه نوا) 1:32 3.52 MB 419 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 0:51 1.97 MB 419 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 0:30 1.16 MB 419 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 1:21 3.12 MB 419 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 1:23 3.19 MB 419 تومان
نیریز کبیر (دستگاه نوا) 1:09 2.66 MB 419 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 0:56 2.14 MB 419 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 0:35 1.34 MB 419 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 0:14 575.58 KB 419 تومان
تخت‌طاقدیس (دستگاه نوا) 0:39 1.50 MB 419 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 1:13 2.82 MB 419 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:06 2.53 MB 419 تومان
درآمد چکاوک (دستگاه همایون) 0:25 982.72 KB 419 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:18 2.99 MB 419 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:40 3.82 MB 419 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:30 1.17 MB 419 تومان
دزفولی (دستگاه همایون) 0:46 1.77 MB 419 تومان
بختیاری و موالف (دستگاه همایون) 1:29 3.42 MB 419 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 0:13 511.29 KB 419 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 0:57 2.18 MB 419 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:46 4.06 MB 419 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 0:42 1.61 MB 419 تومان
داد (دستگاه همایون) 0:40 1.55 MB 419 تومان
اوج (دستگاه همایون) 0:54 2.08 MB 419 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 1:54 4.37 MB 419 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:44 3.98 MB 419 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:19 3.02 MB 419 تومان
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) 1:09 2.65 MB 419 تومان
تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان) 0:42 1.62 MB 419 تومان
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) 0:28 1.09 MB 419 تومان
تحریر دو تا یکی (آواز بیات اصفهان) 0:47 1.82 MB 419 تومان
گوشه‌ی عراق (آواز بیات اصفهان) 0:51 1.95 MB 419 تومان
تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان) 1:19 3.02 MB 419 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 0:54 2.08 MB 419 تومان
دو تیکه (آواز بیات اصفهان) 1:09 2.67 MB 419 تومان
سوز و گذاز (آواز بیات اصفهان) 2:12 5.07 MB 419 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:22 5.45 MB 419 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 3:17 7.55 MB 419 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.02 MB 419 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.72 MB 419 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:20 3.06 MB 419 تومان
شکست مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.76 MB 419 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.35 MB 419 تومان
زنگ شتر نشیب و فراز (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.21 MB 419 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:40 3.83 MB 419 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.24 MB 419 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 2:53 6.62 MB 419 تومان
زابل و بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 2:09 4.96 MB 419 تومان
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 0:24 973.54 KB 419 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.81 MB 419 تومان
هدی (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.83 MB 419 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.42 MB 419 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 2:00 4.59 MB 419 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:06 2.54 MB 419 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 0:28 1.08 MB 419 تومان
میرزایی (دستگاه چهارگاه) 0:14 553.13 KB 419 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:48 1.86 MB 419 تومان
نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.94 MB 419 تومان
حزان (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.11 MB 419 تومان
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 0:25 986.80 KB 419 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:47 6.39 MB 419 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:44 1.70 MB 419 تومان
پنجه شعری (دستگاه ماهور) 1:03 2.44 MB 419 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:32 1.25 MB 419 تومان
ساربانگ (دستگاه ماهور) 1:14 2.86 MB 419 تومان
حصار (دستگاه ماهور) 1:15 2.86 MB 419 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:39 1.51 MB 419 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 0:48 1.87 MB 419 تومان
نصیرخانی طوسی (دستگاه ماهور) 0:59 2.26 MB 419 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 419 تومان
چهارپاره نصیرخانی (دستگاه ماهور) 0:43 1.67 MB 419 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:00 2.33 MB 419 تومان
شکسته - فرود (دستگاه ماهور) 1:11 2.73 MB 419 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:25 3.26 MB 419 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:37 3.74 MB 419 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:13 544.97 KB 419 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:53 2.02 MB 419 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 419 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:00 2.30 MB 419 تومان
صفیر (دستگاه ماهور) 0:20 788.85 KB 419 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:23 930.68 KB 419 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:57 2.20 MB 419 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:57 2.18 MB 419 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 0:56 2.17 MB 419 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 0:54 2.08 MB 419 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 2:10 4.96 MB 419 تومان
ساقی‌نامه و صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 3:41 8.46 MB 419 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.88 MB 419 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:55 2.11 MB 419 تومان
پنجه شعری (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:23 934.76 KB 419 تومان
راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 949.05 KB 419 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.59 MB 419 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 419 تومان
تحریر زیر و رو (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:33 1.28 MB 419 تومان
روح افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.16 MB 419 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:44 1.70 MB 419 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:30 1.18 MB 419 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:31 1.18 MB 419 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:11 2.71 MB 419 تومان
سپهر مکرر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:29 1.11 MB 419 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.72 MB 419 تومان
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:09 368.44 KB 419 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.46 MB 419 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.58 MB 419 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:56 4.44 MB 419 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.42 MB 419 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.13 MB 419 تومان
ماوراءالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:12 2.78 MB 419 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 2.94 MB 419 تومان
صفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:43 1.67 MB 419 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.63 MB 419 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:13 2.81 MB 419 تومان

آثار مشابه