ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

۱۸۶ تصنیف قدیمی

۱۸۶ تصنیف قدیمی

  • کد اثر : MCD-209
  • سال انتشار : 1385
هنرمندان :
  • به روایت: عبدالله دوامی
  • گردآوری: فرامرز پایور
  • خواننده: محسن کرامتی
  • کمانچه : پریسا کاشفی
درباره اثر :

اجرای تمام تصانیف روایت‌شده توسط استاد عبدالله دوامی و آوانگاری شده توسط استاد فرامرز پایور (در ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی. تهران: ماهور، ۱۳۷۵) با صدای محسن کرامتی و به همراه کمانچه‌ی پریسا کاشفی. این مجموعه همه‌ی تصانیف قدیمی را که مهم‌ترین راوی تصانیف قاجار به نسل‌های بعدی منتقل کرده به صورتی حتی الامکان وفادارانه ارائه می‌دهد. موارد معدود انحراف از متن و تغییراتی که ضروری تشخیص داده شده‌اند در دفترچه‌ی سی‌دی آمده‌اند. محسن کرامتی در این اجراها از «میان قطعه‌های سازی» صرف نظر کرده است تا هم به متن آوانگاری شده وفادار باشد و هم از اطناب کلام دوری گزیند.

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

بیات اصفهان (۱)

1:26
3.5 MB
1,000 تومان
2

بیات اصفهان (2)

1:24
3.5 MB
1,000 تومان
3

بیات اصفهان (3)

2:58
7 MB
1,000 تومان
4

بیات اصفهان (4)

2:13
5.3 MB
1,000 تومان
5

بیات اصفهان (5)

1:46
4.3 MB
1,000 تومان
6

بیات اصفهان (6)

2:58
7 MB
1,000 تومان
7

بیات اصفهان (7)

1:32
3.8 MB
1,000 تومان
8

بیات اصفهان (8)

1:48
4.4 MB
1,000 تومان
9

عشاق (اوج) بیات اصفهان (۹)

2:10
5.2 MB
1,000 تومان
10

بیات اصفهان (10)

3:30
8.3 MB
1,000 تومان
11

بیات اصفهان (11)

1:42
4.2 MB
1,000 تومان
12

بیات اصفهان (12)

2:35
6.2 MB
1,000 تومان
13

بیات اصفهان (13)

1:57
4.7 MB
1,000 تومان
14

بیات راجه (۱۴)

1:13
3 MB
1,000 تومان
15

بیات اصفهان (15)

1:29
3.7 MB
1,000 تومان
16

بیات اصفهان (16)

2:13
5.3 MB
1,000 تومان
17

بیات اصفهان (17)

2:47
6.6 MB
1,000 تومان
18

بیات اصفهان (18)

1:57
4.7 MB
1,000 تومان
19

شوشتری (راز و نیاز) (۱۹)

1:30
3.7 MB
1,000 تومان
20

بیات اصفهان (20)

1:25
3.5 MB
1,000 تومان
21

بیداد (همایون) (۲۱)

1:30
3.7 MB
1,000 تومان
22

همایون (۲۲)

1:39
4 MB
1,000 تومان
23

شوشتری (۲۳)

1:22
3.4 MB
1,000 تومان
24

شوشتری (24

1:32
3.8 MB
1,000 تومان
25

شوشتری (25)

1:26
3.5 MB
1,000 تومان
26

بیداد (همایون) (26)

1:25
3.5 MB
1,000 تومان
27

شوشتری (27)

1:39
4 MB
1,000 تومان
28

همایون (28)

2:13
5.3 MB
1,000 تومان
29

شوشتری (29)

1:14
3.1 MB
1,000 تومان
30

بیداد (همایون) (30)

1:11
3 MB
1,000 تومان
31

بیداد (همایون) (31)

1:09
2.9 MB
1,000 تومان
32

بیداد (همایون) (32)

2:13
5.3 MB
1,000 تومان
33

همایون (33)

2:13
5.3 MB
1,000 تومان
34

شوشتری (34)

1:21
3.3 MB
1,000 تومان
35

شوشتری (35)

1:43
4.2 MB
1,000 تومان
36

همایون (36)

1:23
3.4 MB
1,000 تومان
37

همایون (37)

1:40
4.1 MB
1,000 تومان
38

شوشتری (38)

0:44
1.9 MB
1,000 تومان
39

شوشتری (39)

2:12
5.3 MB
1,000 تومان
40

همایون (40)

0:42
1.8 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 2
1

افشاری (۱۵۸)

1:17
3.2 MB
1,000 تومان
2

افشاری (159)

2:05
5 MB
1,000 تومان
3

افشاری (160)

2:06
5 MB
1,000 تومان
4

افشاری (161)

1:27
3.6 MB
1,000 تومان
5

افشاری (162)

0:41
1.8 MB
1,000 تومان
6

افشاری (163)

2:01
4.9 MB
1,000 تومان
7

افشاری (164)

1:30
3.7 MB
1,000 تومان
8

افشاری (165)

2:32
6.1 MB
1,000 تومان
9

افشاری (166)

2:39
6.3 MB
1,000 تومان
10

افشاری (167)

2:24
5.8 MB
1,000 تومان
11

افشاری (168)

1:37
4 MB
1,000 تومان
12

افشاری (169)

1:34
3.8 MB
1,000 تومان
13

افشاری (170)

1:33
3.8 MB
1,000 تومان
14

افشاری (171)

2:05
5 MB
1,000 تومان
15

افشاری (172)

2:34
6.1 MB
1,000 تومان
16

افشاری (173)

1:38
4 MB
1,000 تومان
17

افشاری (174)

1:42
4.1 MB
1,000 تومان
18

افشاری (175)

0:52
2.2 MB
1,000 تومان
19

افشاری (176)

1:53
4.5 MB
1,000 تومان
20

افشاری (177)

1:56
4.7 MB
1,000 تومان
21

افشاری (178)

2:06
5.1 MB
1,000 تومان
22

دشتی (۹۲)

2:39
6.3 MB
1,000 تومان
23

دشتی (93)

2:14
5.4 MB
1,000 تومان
24

دشتی (94)

2:17
5.5 MB
1,000 تومان
25

دشتی (95)

1:31
3.7 MB
1,000 تومان
26

دشتی (96)

2:18
5.5 MB
1,000 تومان
27

دشتی (97)

0:44
1.9 MB
1,000 تومان
28

دشتی (98)

1:21
3.4 MB
1,000 تومان
29

دشتی (99)

1:46
4.3 MB
1,000 تومان
30

Dashti (100)

1:40
4.1 MB
1,000 تومان
31

دشتی (101)

2:12
5.3 MB
1,000 تومان
32

دشتی (102)

1:31
3.7 MB
1,000 تومان
33

دشتی (103)

2:05
5 MB
1,000 تومان
34

دشتی (104)

1:56
4.7 MB
1,000 تومان
35

دشتی (105)

2:07
5.1 MB
1,000 تومان
36

دشتی (106)

2:01
4.9 MB
1,000 تومان
37

دشتی (107)

2:54
6.9 MB
1,000 تومان
38

دشتی (108)

2:17
5.5 MB
1,000 تومان
39

دشتی (109)

1:54
4.6 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 3
1

ماهور (۵۶)

2:06
5.1 MB
1,000 تومان
2

ماهور (57)

1:47
4.3 MB
1,000 تومان
3

ماهور (58)

1:28
3.6 MB
1,000 تومان
4

ماهور (59)

0:52
2.2 MB
1,000 تومان
5

عراق (ماهور) (۶۰)

2:40
6.4 MB
1,000 تومان
6

ماهور (61)

2:00
4.8 MB
1,000 تومان
7

ماهور (62)

1:28
3.6 MB
1,000 تومان
8

عراق (ماهور) (63)

1:32
3.8 MB
1,000 تومان
9

ماهور (64)

1:33
3.8 MB
1,000 تومان
10

ماهور (65)

3:06
7.4 MB
1,000 تومان
11

ماهور (66)

2:39
6.3 MB
1,000 تومان
12

ماهور (67)

2:05
5 MB
1,000 تومان
13

ماهور (68)

1:37
3.9 MB
1,000 تومان
14

خاوران (ماهور) (۶۹)

1:27
3.6 MB
1,000 تومان
15

ماهور (70)

1:33
3.8 MB
1,000 تومان
16

ماهور (71)

3:58
9.3 MB
1,000 تومان
17

ماهور (72)

2:11
5.3 MB
1,000 تومان
18

ماهور (73)

1:22
3.4 MB
1,000 تومان
19

ماهور (74)

1:10
2.9 MB
1,000 تومان
20

خاوران (ماهور) (75)

1:30
3.7 MB
1,000 تومان
21

عراق (ماهور) (76)

1:43
4.2 MB
1,000 تومان
22

عراق (ماهور)

1:14
3.1 MB
1,000 تومان
23

عراق (ماهور) (77)

1:14
3.1 MB
1,000 تومان
24

ماهور (78)

1:53
4.6 MB
1,000 تومان
25

ماهور (79)

1:29
3.7 MB
1,000 تومان
26

راک (ماهور) (۸۰)

2:22
5.7 MB
1,000 تومان
27

راک (ماهور) (81)

1:44
4.2 MB
1,000 تومان
28

ابوعطا (۴۱)

0:56
2.4 MB
1,000 تومان
29

حجاز (ابوعطا) (۴۲)

2:14
5.4 MB
1,000 تومان
30

ابوعطا (43)

0:51
2.2 MB
1,000 تومان
31

ابوعطا (44)

1:31
3.7 MB
1,000 تومان
32

ابوعطا (45)

1:09
2.9 MB
1,000 تومان
33

ابوعطا (46)

1:51
4.5 MB
1,000 تومان
34

ابوعطا (47)

1:57
4.7 MB
1,000 تومان
35

ابوعطا (48)

0:57
2.4 MB
1,000 تومان
36

ابوعطا (49)

3:11
7.5 MB
1,000 تومان
37

ابوعطا (50)

1:37
3.9 MB
1,000 تومان
38

ابوعطا (51)

1:43
4.2 MB
1,000 تومان
39

ابوعطا (52)

1:14
3.1 MB
1,000 تومان
40

ابوعطا (53)

1:39
4 MB
1,000 تومان
41

ابوعطا (54)

2:56
7 MB
1,000 تومان
42

حجاز (ابوعطا) (55)

2:13
5.3 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 4
1

سه‌گاه (۱۱۰)

2:03
4.9 MB
1,000 تومان
2

زابل (سه‌گاه) (۱۱۱)

1:27
3.6 MB
1,000 تومان
3

مخالف (سه‌گاه) (۱۱۲)

2:07
5.1 MB
1,000 تومان
4

مخالف (سه‌گاه) (113)

1:00
2.5 MB
1,000 تومان
5

سه‌گاه (114)

3:08
7.4 MB
1,000 تومان
6

سه‌گاه (115)

1:07
2.8 MB
1,000 تومان
7

سه‌گاه (116)

2:30
6 MB
1,000 تومان
8

سه‌گاه (117)

1:34
3.8 MB
1,000 تومان
9

سه‌گاه (118)

1:42
4.1 MB
1,000 تومان
10

سه‌گاه (119)

2:07
5.1 MB
1,000 تومان
11

زابل (سه‌گاه) (120)

1:43
4.2 MB
1,000 تومان
12

سه‌گاه (121)

0:54
2.3 MB
1,000 تومان
13

سه‌گاه (122)

2:17
5.5 MB
1,000 تومان
14

سه‌گاه (123)

3:27
8.2 MB
1,000 تومان
15

سه‌گاه (124)

2:39
6.3 MB
1,000 تومان
16

سه‌گاه (125)

1:19
3.3 MB
1,000 تومان
17

سه‌گاه (126)

1:51
4.5 MB
1,000 تومان
18

شور (۱۳۶)

1:24
3.4 MB
1,000 تومان
19

شهناز (شور) (۱۳۷)

2:31
6 MB
1,000 تومان
20

رضوی (شور) (۱۳۸)

3:16
7.7 MB
1,000 تومان
21

شور (139)

0:51
2.2 MB
1,000 تومان
22

شور (140)

1:00
2.6 MB
1,000 تومان
23

شهناز (شور) (141)

1:52
4.5 MB
1,000 تومان
24

شهناز (شور) (142)

1:34
3.8 MB
1,000 تومان
25

شور (143)

3:37
8.5 MB
1,000 تومان
26

شور (144)

1:49
4.4 MB
1,000 تومان
27

شور (145)

0:59
2.5 MB
1,000 تومان
28

شور (146)

1:11
2.9 MB
1,000 تومان
29

شهناز (شور) (147)

2:01
4.9 MB
1,000 تومان
30

شور (148)

1:44
4.2 MB
1,000 تومان
31

شور (149)

1:50
4.4 MB
1,000 تومان
32

شور (150)

2:45
6.6 MB
1,000 تومان
33

شهناز (شور) (151)

2:31
6 MB
1,000 تومان
34

شور (152)

0:55
2.4 MB
1,000 تومان
35

شهناز (شور) (153)

1:58
4.8 MB
1,000 تومان
36

شهناز (شور) (154)

1:19
3.3 MB
1,000 تومان
37

شهناز (شور) (155)

1:16
3.2 MB
1,000 تومان
38

شهناز (شور) (156)

1:24
3.5 MB
1,000 تومان
39

شهناز (شور) (157)

0:43
1.9 MB
1,000 تومان
سی دی شماره 5
1

چهارگاه (۱۲۷)

1:50
4.5 MB
1,000 تومان
2

چهارگاه (128)

1:08
2.9 MB
1,000 تومان
3

زابل (چهارگاه) (۱۲۹)

1:29
3.6 MB
1,000 تومان
4

چهارگاه (130)

2:20
5.6 MB
1,000 تومان
5

چهارگاه (131)

2:14
5.4 MB
1,000 تومان
6

چهارگاه (132)

3:10
7.5 MB
1,000 تومان
7

زابل (چهارگاه) (133)

1:25
3.5 MB
1,000 تومان
8

چهارگاه (134)

1:57
4.7 MB
1,000 تومان
9

منصوری (چهارگاه) (۱۳۵)

1:34
3.8 MB
1,000 تومان
10

بیات ترک (۸۲)

1:28
3.6 MB
1,000 تومان
11

بیات ترک (83)

1:35
3.9 MB
1,000 تومان
12

بیات ترک (84)

2:36
6.2 MB
1,000 تومان
13

مهربانی (بیات ترک) (۸۵)

1:27
3.6 MB
1,000 تومان
14

بیات ترک (86)

2:21
5.6 MB
1,000 تومان
15

بیات ترک (87)

2:08
5.1 MB