ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ردیف میرزاعبدالله برای عود

ردیف میرزاعبدالله برای عود

براساس کتاب استاد داریوش طلایی

  • کد اثر : MCD-640
  • بارکد : 0759675965977
  • سال انتشار : 1402
  • عود: پژمان تدین
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم پژمان تدین می‌خوانیم: «ردیفی که می‌شنوید براساس کتاب تحلیل ردیف میرزا عبدالله، نگارش استاد داریوش طلایی، و با عود اجرا شده است. در اجرای این ردیف، آگاهانه، سلایق و برداشت‌های شخصی را کنار گذاشته‌ام و نیز تا حد ممکن آن را با زمان‌بندیِ کندتری اجرا کرده‌ام. هدفم از این کار اجرای نمونه‌ای آموزشی برای ساز عود، مخصوصاً برای نوازندگان و محققین غیر ایرانی در خارج از کشور بوده است، ولی از آنجایی که هنوز ردیفی از میرزا عبدالله با این ساز در ایران منتشر نشده، تصمیم به انتشارش گرفتم. در اجرای این ردیف از یک عود کلاسیک عربی استفاده کرده‌ام تا صدای آن برای غیر ایرانیان نیز آشنا باشد.»

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

دستگاه شور: درآمد

0:42
4.5 MB
2,000 تومان
2

دستگاه شور: پنجه شعری

0:42
4.5 MB
2,000 تومان
3

دستگاه شور: کرشمه

1:20
6 MB
2,000 تومان
4

دستگاه شور: رهاب

0:39
4.4 MB
2,000 تومان
5

دستگاه شور: اوج

1:07
5.5 MB
2,000 تومان
6

دستگاه شور: ملانازی

0:44
4.6 MB
2,000 تومان
7

دستگاه شور: نغمه‌ی اول

1:40
6.7 MB
2,000 تومان
8

دستگاه شور: نغمه‌ی دوم

1:11
5.6 MB
2,000 تومان
9

دستگاه شور: زيرکش سلمک

1:10
5.6 MB
2,000 تومان
10

دستگاه شور: سلمک

0:43
4.6 MB
2,000 تومان
11

دستگاه شور: گلريز

0:47
4.7 MB
2,000 تومان
12

دستگاه شور: مجلس‌افروز

0:38
4.4 MB
2,000 تومان
13

دستگاه شور: عزال

0:54
5 MB
2,000 تومان
14

دستگاه شور: صفا

0:30
4.1 MB
2,000 تومان
15

دستگاه شور: بزرگ

0:32
4.1 MB
2,000 تومان
16

دستگاه شور: کوچک

0:24
3.9 MB
2,000 تومان
17

دستگاه شور: دوبيتی

0:38
4.4 MB
2,000 تومان
18

دستگاه شور: خارا

0:28
4 MB
2,000 تومان
19

دستگاه شور: قجر

0:50
4.8 MB
2,000 تومان
20

دستگاه شور: حزين

0:52
4.9 MB
2,000 تومان
21

دستگاه شور: شور پايين دسته

0:22
3.8 MB
2,000 تومان
22

دستگاه شور: رهاب

0:48
4.8 MB
2,000 تومان
23

دستگاه شور: چهارگوشه

2:22
8.3 MB
2,000 تومان
24

دستگاه شور: مقدمه‌ی گریلی

1:42
6.8 MB
2,000 تومان
25

دستگاه شور: رضوی

4:18
12.8 MB
2,000 تومان
26

دستگاه شور: شهناز

0:47
4.7 MB
2,000 تومان
27

دستگاه شور: مقدمه‌ی قرچه

0:28
4 MB
2,000 تومان
28

دستگاه شور: قرچه

1:28
6.3 MB
2,000 تومان
29

دستگاه شور: شهنازکت یا عاشق‌کش

1:04
5.4 MB
2,000 تومان
30

دستگاه شور: گريلی

6:49
18.5 MB
2,000 تومان
31

دستگاه شور: گريلی شستی

1:48
7 MB
2,000 تومان
32

دستگاه شور: رنگ هشتری

0:59
5.2 MB
2,000 تومان
33

دستگاه شور: رنگ شهرآشوب

17:19
42.5 MB
2,000 تومان
34

دستگاه شور: رنگ ضرب اصول

3:54
11.9 MB
2,000 تومان
35

آواز کرد بيات: درآمد اول

1:30
6.3 MB
2,000 تومان
36

آواز کرد بيات: درآمد دوم

1:45
6.9 MB
2,000 تومان
37

آواز کرد بيات: بسته‌نگار

0:22
3.8 MB
2,000 تومان
38

آواز کرد بيات: حاجی حسنی

0:51
4.9 MB
2,000 تومان
39

آواز کرد بيات: درآمد سوم

1:31
6.4 MB
2,000 تومان
40

آواز کرد بيات: درآمد چهارم

2:03
7.6 MB
2,000 تومان
41

آواز بيات ترک: درآمد اول

0:42
4.5 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 2
1

آواز دشتی: درآمد

1:22
6 MB
2,000 تومان
2

آواز دشتی: اوج

1:15
5.8 MB
2,000 تومان
3

آواز دشتی: بيدگانی

1:11
5.6 MB
2,000 تومان
4

آواز دشتی: حاجيانی

2:27
8.6 MB
2,000 تومان
5

آواز دشتی: غم‌انگیز

0:58
5.1 MB
2,000 تومان
6

آواز دشتی: گيلکی

2:53
9.5 MB
2,000 تومان
7

آواز بيات ترک: دوگاه

0:51
4.9 MB
2,000 تومان
8

آواز بيات ترک: درآمد دوم

1:21
6 MB
2,000 تومان
9

آواز بيات ترک: درآمد سوم

1:37
6.6 MB
2,000 تومان
10

آواز بيات ترک: حاجی حسنی

1:21
6 MB
2,000 تومان
11

آواز بيات ترک: بسته‌نگار

0:46
4.7 MB
2,000 تومان
12

آواز بيات ترک: زنگوله

0:29
4 MB
2,000 تومان
13

آواز بيات ترک: خسروانی

0:28
4 MB
2,000 تومان
14

آواز بيات ترک: نغمه

0:55
5 MB
2,000 تومان
15

آواز بيات ترک: فيلی

0:23
3.8 MB
2,000 تومان
16

آواز بيات ترک: شکسته

0:35
4.3 MB
2,000 تومان
17

آواز بيات ترک: مهربانی

0:58
5.1 MB
2,000 تومان
18

آواز بيات ترک: جامه‌دران

1:03
5.3 MB
2,000 تومان
19

آواز بيات ترک: مهدی ضرابی

1:20
6 MB
2,000 تومان
20

آواز بيات ترک: روح‌الارواح

1:31
6.4 MB
2,000 تومان
21

آواز بيات ترک: قطار

2:30
8.6 MB
2,000 تومان
22

آواز ابوعطا: رامکلی

1:04
5.4 MB
2,000 تومان
23

آواز ابوعطا: درآمد

1:43
6.8 MB
2,000 تومان
24

آواز ابوعطا: سيخی

1:56
7.4 MB
2,000 تومان
25

آواز ابوعطا: حجاز

1:20
6 MB
2,000 تومان
26

آواز ابوعطا: بسته‌نگار

2:05
7.7 MB
2,000 تومان
27

آواز ابوعطا: چهارپاره

3:16
10.4 MB
2,000 تومان
28

آواز ابوعطا: گبری

1:35
6.5 MB
2,000 تومان
29

آواز افشاری: درآمد

1:40
6.7 MB
2,000 تومان
30

آواز افشاری: بسته‌نگار

3:00
9.8 MB
2,000 تومان
31

آواز افشاری: عراق

2:18
8.2 MB
2,000 تومان
32

آواز افشاری: قرايی

1:58
7.4 MB
2,000 تومان
33

دستگاه سه گاه: چهارمضراب

0:58
5.2 MB
2,000 تومان
34

دستگاه سه گاه: درآمد

0:23
3.8 MB
2,000 تومان
35

دستگاه سه گاه: نغمه

0:56
5.1 MB
2,000 تومان
36

دستگاه سه گاه: کرشمه

0:18
3.6 MB
2,000 تومان
37

دستگاه سه گاه: کرشمه با مويه

1:56
7.4 MB
2,000 تومان
38

دستگاه سه گاه: زنگ شتر

1:15
5.8 MB
2,000 تومان
39

دستگاه سه گاه: زابل

0:59
5.2 MB
2,000 تومان
40

دستگاه سه گاه: بسته نگار

1:04
5.4 MB
2,000 تومان
41

دستگاه سه گاه: مويه

1:28
6.3 MB
2,000 تومان
42

دستگاه سه گاه: مخالف

2:16
8.1 MB
2,000 تومان
43

دستگاه سه گاه: حاجی حسنی

1:25
6.2 MB
2,000 تومان
44

دستگاه سه گاه: بسته نگار

1:23
6.1 MB
2,000 تومان
45

دستگاه سه گاه: مغلوب

0:29
4 MB
2,000 تومان
46

دستگاه سه گاه: نغمه

1:49
7.1 MB
2,000 تومان
47

دستگاه سه گاه: حزين

0:46
4.7 MB
2,000 تومان
48

دستگاه سه گاه: مويه

0:41
4.5 MB
2,000 تومان
49

دستگاه سه گاه: رهاب

1:05
5.4 MB
2,000 تومان
50

دستگاه سه گاه: مسيحی

0:36
4.3 MB
2,000 تومان
51

دستگاه سه گاه: شاه ختايی

0:56
5.1 MB
2,000 تومان
52

دستگاه سه گاه: تخت طاقديس

0:44
4.6 MB
2,000 تومان
53

دستگاه سه گاه: رنگ دلگشا

2:59
9.8 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 3
1

دستگاه نوا: چهارمضراب

1:19
5.9 MB
2,000 تومان
2

دستگاه نوا: درآمد اول

1:03
5.3 MB
2,000 تومان
3

دستگاه نوا: درآمد دوم

1:45
6.9 MB
2,000 تومان
4

دستگاه نوا: کرشمه

1:08
5.5 MB
2,000 تومان
5

دستگاه نوا: گردونيه

1:03
5.3 MB
2,000 تومان
6

دستگاه نوا: نغمه

1:18
5.9 MB
2,000 تومان
7

دستگاه نوا: بيات راجع

0:39
4.4 MB
2,000 تومان
8

دستگاه نوا: حزين

0:47
4.7 MB
2,000 تومان
9

دستگاه نوا: عشاق

1:32
6.4 MB
2,000 تومان
10

دستگاه نوا: نهفت

0:42
4.5 MB
2,000 تومان
11

دستگاه نوا: گوشت

0:32
4.1 MB
2,000 تومان
12

دستگاه نوا: عشيران

0:44
4.6 MB
2,000 تومان
13

دستگاه نوا: نيشابورک

1:22
6.1 MB
2,000 تومان
14

دستگاه نوا: مجسلی

0:22
3.8 MB
2,000 تومان
15

دستگاه نوا: خجسته

1:30
6.4 MB
2,000 تومان
16

دستگاه نوا: ملک حسين

1:18
5.9 MB
2,000 تومان
17

دستگاه نوا: حسين

1:06
5.4 MB
2,000 تومان
18

دستگاه نوا: بوسليک

1:08
5.5 MB
2,000 تومان
19

دستگاه نوا: نيريز

1:14
5.7 MB
2,000 تومان
20

دستگاه نوا: رنگ نستاری

5:50
16.3 MB
2,000 تومان
21

دستگاه نوا: رنگ نوا

4:16
12.7 MB
2,000 تومان
22

دستگاه همايون: چهارمضراب

1:16
5.8 MB
2,000 تومان
23

دستگاه همايون: درآمد اول

1:24
6.1 MB
2,000 تومان
24

دستگاه همايون: درآمد دوم

1:40
6.7 MB
2,000 تومان
25

دستگاه همايون: مواليان

1:50
7.1 MB
2,000 تومان
26

دستگاه همايون: چکاوک

1:38
6.7 MB
2,000 تومان
27

دستگاه همايون: طرز

1:36
6.6 MB
2,000 تومان
28

دستگاه همايون: بيداد

2:26
8.5 MB
2,000 تومان
29

دستگاه همايون: بيداد کُت

0:34
4.2 MB
2,000 تومان
30

دستگاه همايون: نی داوود

2:12
8 MB
2,000 تومان
31

دستگاه همايون: باوی با چهارمضراب

1:33
6.5 MB
2,000 تومان
32

دستگاه همايون: سوز و گداز

1:15
5.8 MB
2,000 تومان
33

دستگاه همايون: ابوالچپ

0:58
5.1 MB
2,000 تومان
34

دستگاه همايون: ليلی و مجنون

1:03
5.3 MB
2,000 تومان
35

دستگاه همايون: راوندی

0:24
3.8 MB
2,000 تومان
36

دستگاه همايون: نوروز عرب

1:12
5.7 MB
2,000 تومان
37

دستگاه همايون: نوروز صبا

0:56
5.1 MB
2,000 تومان
38

دستگاه همايون: نوروز خارا

1:10
5.6 MB
2,000 تومان
39

دستگاه همايون: نفير

0:38
4.4 MB
2,000 تومان
40

دستگاه همايون: فرنگ با شوشتری گردان

1:20
6 MB
2,000 تومان
41

دستگاه همايون: شوشتری

0:51
4.9 MB
2,000 تومان
42

دستگاه همايون: جامه دران

1:02
5.3 MB
2,000 تومان
43

دستگاه همايون: راز و نياز

1:18
5.9 MB
2,000 تومان
44

دستگاه همايون: ميگُلی

0:31
4.1 MB
2,000 تومان
45

دستگاه همايون: مؤالف

0:26
3.9 MB
2,000 تومان
46

دستگاه همايون: بختياری با مؤالف

1:12
5.7 MB
2,000 تومان
47

دستگاه همايون: عُزّال

1:24
6.1 MB
2,000 تومان
48

دستگاه همايون: دناسُری

1:02
5.3 MB
2,000 تومان
49

دستگاه همايون: رنگ فرح

4:49
14 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 4
1

آواز بيات اصفهان: درآمد

2:14
8 MB
2,000 تومان
2

آواز بيات اصفهان: جامه‌دران

1:37
6.6 MB
2,000 تومان
3

آواز بيات اصفهان: بيات راجه و فرود

3:35
11.1 MB
2,000 تومان
4

آواز بيات اصفهان: نغمه

1:41
6.8 MB
2,000 تومان
5

آواز بيات اصفهان: سوز و گداز

1:29
6.3 MB
2,000 تومان
6

دستگاه ماهور: درآمد

0:51
4.9 MB
2,000 تومان
7

دستگاه ماهور: کرشمه

0:53
4.9 MB
2,000 تومان
8

دستگاه ماهور: آواز

1:42
6.8 MB
2,000 تومان
9

دستگاه ماهور: مقدمه ی داد

0:51
4.9 MB
2,000 تومان
10

دستگاه ماهور: داد

0:51
4.9 MB
2,000 تومان
11

دستگاه ماهور: مجلس افروز

1:53
7.2 MB
2,000 تومان
12

دستگاه ماهور: خسروانی

1:14
5.8 MB
2,000 تومان
13

دستگاه ماهور: دلکش

1:49
7.1 MB
2,000 تومان
14

دستگاه ماهور: چهارمضراب و فرود

2:27
8.5 MB
2,000 تومان
15

دستگاه ماهور: خاوران

1:19
6 MB
2,000 تومان
16

دستگاه ماهور: طرب انگيز

1:04
5.4 MB
2,000 تومان
17

دستگاه ماهور: نيشابورک

1:36
6.6 MB
2,000 تومان
18

دستگاه ماهور: نصيرخانی يا طوسی

1:40
6.7 MB
2,000 تومان
19

دستگاه ماهور: چهارپاره يا مرادخانی

0:50
4.9 MB
2,000 تومان
20

دستگاه ماهور: فيلی

0:51
4.9 MB
2,000 تومان
21

دستگاه ماهور: ماهور صغير

1:43
6.8 MB
2,000 تومان
22

دستگاه ماهور: آذربايجانی

1:07
5.5 MB
2,000 تومان
23

دستگاه ماهور: حصار ماهور يا ابول

2:01
7.5 MB
2,000 تومان
24

دستگاه ماهور: زيرافکند

0:30
4.1 MB
2,000 تومان
25

دستگاه ماهور: نيريز

1:21
6 MB
2,000 تومان
26

دستگاه ماهور: شکسته

2:13
8 MB
2,000 تومان
27

دستگاه ماهور: عراق

1:03
5.3 MB
2,000 تومان
28

دستگاه ماهور: نهيب

1:01
5.2 MB
2,000 تومان
29

دستگاه ماهور: محير

0:17
3.6 MB
2,000 تومان
30

دستگاه ماهور: آشورآوند

0:48
4.7 MB
2,000 تومان
31

دستگاه ماهور: اصفهانک

0:38
4.4 MB
2,000 تومان