برف کنج
Audio CD

Barf-e Konj
Publish Year : 2019

Kamânche Solo

Chakâd Feshâraki

M. CD 550

Tracks

Name Time Previews
Based on Bushehri Sharve (Âvâz-e Dashti) 3:14
Châhârmezrâb (Âvâz-e Dashti) 2:02
Darâmad (Âvâz-e Dashti) 2:44
Zarbi (Âvâz-e Dashti) 2:10
Based on Dobeyti (Âvâz-e Dashti) 2:52
Darâmad (Âvâz-e Afshâri) 1:54
Châhârmezrâb (Âvâz-e Afshâri) 1:57
Jâmedarân (Âvâz-e Afshâri) 1:38
Zarbi, Based on Gholam-Hoseyn Bigjekhâni Performance (Âvâz-e Afshâri) 1:40
Masnavi, Arâq, Qarâyi and Forud (Âvâz-e Afshâri) 4:05
Reng (Âvâz-e Afshâri) 2:23
Based on Oshshâq, Bayât-e Esfahân and Abu'atâ (Âvâz-e Abu'atâ) 2:26
(Âvâz-e Abu'atâ) 1:20
Darâmad (Âvâz-e Abu'atâ) 2:10
Zarbi (Âvâz-e Abu'atâ) 1:52
Darâmad Continuation and Yatimak (Âvâz-e Abu'atâ) 3:00
Reng (Âvâz-e Abu'atâ) 1:32
Dâd, Shekaste and Forud (Âvâz-e Bayât-e Tork) 4:57
Shahâbi and Conclusion in Shur (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:50

Similar Items