دستور سنتور
Audio CD

Farâmarz Pâyvar, Santur Course
Publish Year : 2013

Sâmân Zarrâbi, Santur

M. CD 375

Tracks

Name Time Previews
Lesson 1 1:05
Lesson 2 1:36
Lesson 3 0:46
Lesson 4 0:49
Lesson 5: Triple Metre 2:16
Lesson 6 1:12
Lesson 7 2:13
Lesson 8: Tarâne-ye «Juni Juni» 1:55
Lesson 9 2:01
Lesson 10 2:01
Lesson 11: Double Plectrum 1:07
Lesson 12: Double Plectrum 1:18
Lesson 13: Nasirkhâni 1:49
Lesson 14: Double Notes 1:43
Lesson 15: Tasnif "Hezar Âfarin" 2:01
Lesson 16: Dar Qafas by Abolhasan Sabâ 1:25
Lesson 17 1:28
Lesson 18 1:12
Lesson 19 0:52
Lesson 20 1:43
Lesson 21: Tarâne-ye "Gol-e Gandom" 2:40
Lesson 22: Zang-e Shotor 3:04
Lesson 23: Châhârmezrâb-e Tork 3:51
Lesson 24: Gereyli, Part I 1:01
Lesson 24: Gereyli, Part II 1:16
Lesson 24: Gereyli, Part III 1:03
Lesson 25: Châhârmezrâb-e Dashti 3:06
Lesson 26: Semezrâb-e Abu'atâ 4:30
Lesson 27: Shahr-âshub 3:05
Lesson 28: Zard-e Malije 3:31
Lesson 29 6:26
Lesson 30: Tasnif "Mazra-e Sabz-e Falak" 1:46
Lesson 31: Jaghatâyi 2:38
Lesson 32 2:38
Lesson 33: Harbi 2:16
Lesson 34: Châhârmezrâb-e Segâh 4:45
Lesson 35: Raqs-e Chuppi by Abolhasan Sabâ 3:24
Lesson 36: Zarbi-ye Tork by Habib Somâ'i 2:37
Lesson 37: Tasnif "Pâdeshâh-e Khoubân" 2:18
Lesson 38: Triolet 3:07
Lesson 39 2:54
Lesson 40 2:13
Lesson 41 2:09
Lesson 42 4:19
Lesson 43 5:00
Lesson 44 1:05
Lesson 45 1:57
Lesson 46 2:34
Lesson 47 1:13
Lesson 48 1:40
Lesson 49 1:47
Lesson 50 1:31
Lesson 51 0:50
Lesson 52 0:49
Lesson 53 1:04
Lesson 54 2:22

Similar Items