شوبرت و شومان

شوبرت و شومان
سال انتشار : 1389

پیانو: سهیل ناصری

سونات در دو مینور، رقص اصحاب داوود

 

 

سهیل ناصری تاکنون در تالارهای معروفی مثل متروپُلیتَن نیویورک، پرسل روم لندن، فیلارمُنی کامِر موزیکال برلین و موساشینوی توکیو کنسرت داده و با شرکت‌های صفحه‌پُرکنی معروفی همکاری داشته است. در این سی‌دی، سهیل ناصری «سونات در دو مینور»، در چهار قسمت، و «مُمان موزیکال در فا مینور»، اپوس۹۴، شماره‌ی۳، اثر فرانتز شوبرت و «رؤیا» و «رقص اصحاب داود»، در بیست‌وچهار قسمت، اثر  رُبِرت شومان را به طرز درخشانی اجرا کرده است.

KM. CD 70

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مُمان موزیکال در فا مینور، اپوس ۹۴، شماره‌ی ۳، دی ۷۸۰ (فرانتز شوبرت) 2:13 5.11 MB 1/199 تومان
الگرو (سونات در دو مینور، دی ۹۵۸) 7:42 17.65 MB 1/199 تومان
اداجو (سونات در دو مینور، دی ۹۵۸) 7:00 16.03 MB 1/199 تومان
مِنوئتو: آلگرو-تریو (سونات در دو مینور، دی ۹۵۸) 3:12 7.34 MB 1/199 تومان
الگرو (سونات در دو مینور، دی ۹۵۸) 10:09 23.25 MB 1/199 تومان
رویا (ربرت شومان) 2:48 6.44 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱، سل ماژور (رقص اصحاب داوود) 2:00 4.59 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۲، سی مینور (رقص اصحاب داوود) 1:32 3.54 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۳، سل ماژور (رقص اصحاب داوود) 1:43 3.96 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۴، سی مینور (رقص اصحاب داوود) 0:50 1.93 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۵، ر ماژور (رقص اصحاب داوود) 2:18 5.27 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۶، ر مینور (رقص اصحاب داوود) 1:59 4.57 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۷، سل مینور (رقص اصحاب داوود) 3:40 8.40 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۸، دو مینور (رقص اصحاب داوود) 1:09 2.67 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۹، دو ماژور (رقص اصحاب داوود) 1:57 4.50 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۰، ر مینور (رقص اصحاب داوود) 1:49 4.16 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۱، ر ماژور (رقص اصحاب داوود) 1:49 4.19 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۲، می مینور (رقص اصحاب داوود) 0:50 1.93 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۳، دو مینور-ماژور (رقص اصحاب داوود) 3:22 7.74 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۴، می بمل ماژور (رقص اصحاب داوود) 2:35 5.93 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۵، سی بمل ماژور (رقص اصحاب داوود) 2:13 5.11 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۶، سل ماژور-سی مینور (رقص اصحاب داوود) 1:36 3.67 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۷، سی ماژور-مینور (رقص اصحاب داوود) 3:48 8.71 MB 1/199 تومان
شماره‌ی ۱۸، دو ماژور (رقص اصحاب داوود) 2:30 5.73 MB 1/199 تومان

آثار مشابه