ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

درس‌هایی از داریوش صفوت (برای سه‌تار)

درس‌هایی از داریوش صفوت (برای سه‌تار)

براساس ردیف‌های استاد ابوالحسن صبا

  • کد اثر : MCD-649
  • بارکد : 0601570246067
  • سال انتشار : 1403
  • سه تار: داریوش صفوت
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم امین‌پاشا صمدیان می‌خوانیم: «مجموعه‌ی حاضر شامل ضبط‌های خصوصی‌ای است که دکتر داريوش صفوت ـ طی چند سال ـ سر کلاسش اجرا کرده است. شيوه‌ی آموزش جلسات خصوصی معمولاً بدين‌گونه بود که او بر اساس برنامه‌ی تدريس هر جلسه، در کنار پرداختن به جزئيات و ظرايف هر قطعه، بخشی از جلسه را نيز به ضبط قطعات اختصاص می‌داد. اجرای اين قطعات معمولاً از روی نت و با تمپوی آهسته و گاهی همراه با توضيحات شفاهی بود. بخش عمده‌ای از جلسات تدريس، به رديف ابوالحسن‌صبا اختصاص يافته بود (رديف سه‌تار، سنتور، و ويلن). به جز رديف سه‌تار صبا، دکتر صفوت، رديف سنتور و برخی قطعات رديف ويلن را برای اجرا روی سه‌تار تنظيم و تدريس می‌کرد. پس از حدود بيست سال، برخی شاگردان مجموعه‌ی ضبط‌های خود را در اختيار خانواده‌ی او قرار دادند تا به عنوان يادگار ثبت و ضبط شود.»

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

دستگاه شور: چهارمضراب

2:08
7.4 MB
2,000 تومان
2

دستگاه شور:درآمد خارا

0:31
3.7 MB
2,000 تومان
3

دستگاه شور: درآمد اول

1:17
5.4 MB
2,000 تومان
4

دستگاه شور: درآمد دوم

0:34
3.8 MB
2,000 تومان
5

دستگاه شور: درآمد سوم

0:45
4.2 MB
2,000 تومان
6

دستگاه شور: درآمد رهاوی

0:37
3.9 MB
2,000 تومان
7

دستگاه شور: گريلی

0:55
4.6 MB
2,000 تومان
8

دستگاه شور: درآمد اوج

0:17
3.1 MB
2,000 تومان
9

دستگاه شور: ضربی شهناز (دو مضراب)

1:15
5.4 MB
2,000 تومان
10

دستگاه شور: شهناز

0:44
4.2 MB
2,000 تومان
11

دستگاه شور: قرچه

0:55
4.6 MB
2,000 تومان
12

دستگاه شور: نغمه

0:58
4.7 MB
2,000 تومان
13

دستگاه شور: رضوی

1:08
5.1 MB
2,000 تومان
14

دستگاه شور: حسينی و ضربی حسينی

0:35
3.8 MB
2,000 تومان
15

دستگاه شور: مجلس‌افروز

0:27
3.5 MB
2,000 تومان
16

دستگاه شور: مقدمه‌ی بزرگ (ابوايتام)

1:39
6.3 MB
2,000 تومان
17

دستگاه شور: دوبيتی

0:25
3.5 MB
2,000 تومان
18

دستگاه شور: خارا

0:23
3.4 MB
2,000 تومان
19

دستگاه شور: قجر

0:21
3.3 MB
2,000 تومان
20

دستگاه شور: فرود به شور

0:43
4.1 MB
2,000 تومان
21

آواز بيات ترك: چهارمضراب

1:58
7 MB
2,000 تومان
22

آواز بيات ترك: درآمد اول و دوم

1:16
5.4 MB
2,000 تومان
23

آواز بيات ترك: درآمد سوم (داد)

0:55
4.6 MB
2,000 تومان
24

آواز بيات ترك: چهارمضراب داد

2:03
7.2 MB
2,000 تومان
25

آواز بيات ترك: جامه‌دران

1:08
5.1 MB
2,000 تومان
26

آواز بيات ترك: شكسته

0:20
3.3 MB
2,000 تومان
27

آواز بيات ترك: چهارمضراب شكسته

0:40
4 MB
2,000 تومان
28

آواز بيات ترك: شکسته بعد از چهارمضراب

1:25
5.8 MB
2,000 تومان
29

آواز بيات ترك: روح‌الارواح

0:28
3.6 MB
2,000 تومان
30

آواز بيات ترك: دوگاه

1:00
4.8 MB
2,000 تومان
31

آواز بيات ترك: شهابی

1:21
5.6 MB
2,000 تومان
32

آواز بيات ترك: قطار

2:35
8.4 MB
2,000 تومان
33

آواز بيات ترك: مثنوی

1:35
6.1 MB
2,000 تومان
34

آواز ابوعطا: چهارمضراب

2:00
7.1 MB
2,000 تومان
35

آواز ابوعطا: آواز ابوعطا

1:27
5.8 MB
2,000 تومان
36

آواز ابوعطا: کرشمه

1:41
6.4 MB
2,000 تومان
37

آواز ابوعطا: سيخی

1:08
5.1 MB
2,000 تومان
38

آواز ابوعطا: سه‌مضراب

0:53
4.5 MB
2,000 تومان
39

آواز ابوعطا: حجاز

0:55
4.6 MB
2,000 تومان
40

آواز ابوعطا: کرشمه ی حجاز، بغدادی و شمالی

1:37
6.2 MB
2,000 تومان
41

آواز ابوعطا: چهارمضراب حجاز

1:10
5.2 MB
2,000 تومان
42

آواز ابوعطا: گبری

1:36
6.2 MB
2,000 تومان
43

آواز ابوعطا: مثنوی گبری

0:26
3.5 MB
2,000 تومان
44

آواز ابوعطا: خسرو شيرين

1:18
5.5 MB
2,000 تومان
45

آواز ابوعطا: چهارباغ

1:41
6.3 MB
2,000 تومان
46

آواز افشاری: درآمد اول

0:32
3.7 MB
2,000 تومان
47

آواز افشاری: چهارمضراب

2:15
7.6 MB
2,000 تومان
48

آواز افشاری: آواز افشاری

1:54
6.9 MB
2,000 تومان
49

آواز افشاری: قرايی

1:21
5.6 MB
2,000 تومان
50

آواز افشاری: رهاوی

1:04
4.9 MB
2,000 تومان
51

آواز افشاری: عراق

1:44
6.5 MB
2,000 تومان
52

آواز افشاری: تخت طاقديس

0:48
4.3 MB
2,000 تومان
53

آواز افشاری: صدری

1:18
5.5 MB
2,000 تومان
54

آواز افشاری: مثنوی

2:25
8 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 2
1

آواز دشتی: چهارمضراب دشتی

2:39
8.6 MB
2,000 تومان
2

آواز دشتی: درآمد اول

1:46
6.5 MB
2,000 تومان
3

آواز دشتی: حاجيانی

1:05
5 MB
2,000 تومان
4

آواز دشتی: عشاق

0:24
3.4 MB
2,000 تومان
5

آواز دشتی: چهارمضراب عشاق

1:28
5.8 MB
2,000 تومان
6

آواز دشتی: ادامه ی عشاق

2:11
7.5 MB
2,000 تومان
7

آواز دشتی: چوپانی

1:19
5.5 MB
2,000 تومان
8

آواز دشتی: گيلكی

1:36
6.2 MB
2,000 تومان
9

آواز دشتی: غم‌انگيز

1:01
4.8 MB
2,000 تومان
10

آواز دشتی: دشتستانی

0:49
4.4 MB
2,000 تومان
11

آواز دشتی: مثنوی

0:30
3.7 MB
2,000 تومان
12

آواز دشتی: ديلمان

1:33
6.1 MB
2,000 تومان
13

آواز دشتی: فرود

0:36
3.9 MB
2,000 تومان
14

آواز دشتی: به ياد گذشته

0:55
4.6 MB
2,000 تومان
15

دستگاه سه گاه: چهارمضراب

1:04
4.9 MB
2,000 تومان
16

. دستگاه سه گاه: آواز سه گاه

0:56
4.6 MB
2,000 تومان
17

دستگاه سه گاه: پيش‌زنگوله

1:58
7 MB
2,000 تومان
18

دستگاه سه گاه: درآمد دوم

1:20
5.6 MB
2,000 تومان
19

دستگاه سه گاه: نغمه

0:48
4.3 MB
2,000 تومان
20

دستگاه سه گاه: زابل

0:16
3.1 MB
2,000 تومان
21

دستگاه سه گاه: سه‌مضراب در زابل

1:36
6.2 MB
2,000 تومان
22

دستگاه سه گاه: مقدمه‌ی مويه

1:02
4.9 MB
2,000 تومان
23

دستگاه سه گاه: مويه

1:35
6.1 MB
2,000 تومان
24

دستگاه سه گاه: چهارمضراب مخالف

1:23
5.7 MB
2,000 تومان
25

دستگاه سه گاه: چهارمضراب مخالف (نوع ديگر)

1:08
5.1 MB
2,000 تومان
26

دستگاه سه گاه: قسمت آوازی مخالف (کرشمه)

1:29
5.9 MB
2,000 تومان
27

دستگاه سه گاه: مغلوب

0:30
3.7 MB
2,000 تومان
28

دستگاه سه گاه: زنگ شترِ قديم

1:20
5.5 MB
2,000 تومان
29

دستگاه سه گاه: مثنوی مخالف

1:22
5.6 MB
2,000 تومان
30

دستگاه سه گاه: جَغتايی

1:15
5.4 MB
2,000 تومان
31

دستگاه سه گاه: هدی پهلوی

0:46
4.3 MB
2,000 تومان
32

دستگاه سه گاه: رجز

0:38
3.9 MB
2,000 تومان
33

دستگاه سه گاه: ضربی سه‌گاه

0:31
3.7 MB
2,000 تومان
34

دستگاه نوا: چهارمضراب

1:19
5.5 MB
2,000 تومان
35

دستگاه نوا: درآمد اول

1:40
6.3 MB
2,000 تومان
36

دستگاه نوا: درآمد دوم

1:18
5.5 MB
2,000 تومان
37

دستگاه نوا: بيات راجه

2:20
7.9 MB
2,000 تومان
38

دستگاه نوا: نيشابورك

1:53
6.8 MB
2,000 تومان
39

دستگاه نوا: نهفت

2:01
7.1 MB
2,000 تومان
40

دستگاه نوا: مسيحی

0:35
3.8 MB
2,000 تومان
41

دستگاه نوا: حسينی

1:01
4.8 MB
2,000 تومان
42

دستگاه نوا: بوسليك

0:33
3.8 MB
2,000 تومان
43

دستگاه نوا: نيريز

1:29
5.9 MB
2,000 تومان
44

دستگاه نوا: گردانيه

0:50
4.4 MB
2,000 تومان
45

دستگاه نوا: نغمه

1:10
5.2 MB
2,000 تومان
46

دستگاه نوا: عشاق

0:45
4.2 MB
2,000 تومان
47

دستگاه نوا: چهارمضراب عشاق

0:53
4.5 MB
2,000 تومان
48

دستگاه نوا: حزين

1:01
4.8 MB
2,000 تومان
49

دستگاه نوا: گوشت

0:31
3.7 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 3
1

دستگاه ماهور: درآمد اول

0:34
3.8 MB
2,000 تومان
2

دستگاه ماهور: درآمد دوم

1:05
5 MB
2,000 تومان
3

دستگاه ماهور: گشايش

1:30
5.9 MB
2,000 تومان
4

دستگاه ماهور: مجلس‌افروز يا خوارزمی

1:07
5 MB
2,000 تومان
5

دستگاه ماهور: آذربايجانی

3:08
9.7 MB
2,000 تومان
6

دستگاه ماهور: طوسی

1:42
6.4 MB
2,000 تومان
7

دستگاه ماهور: فيلی

1:02
4.9 MB
2,000 تومان
8

دستگاه ماهور: زيرافكند

0:42
4.1 MB
2,000 تومان
9

دستگاه ماهور: ميرزايی

0:29
3.6 MB
2,000 تومان
10

دستگاه ماهور: حصار، ابول، ماهور صغير

2:49
9 MB
2,000 تومان
11

دستگاه ماهور: شكسته

1:48
6.6 MB
2,000 تومان
12

دستگاه ماهور: دلكش

2:50
9 MB
2,000 تومان
13

دستگاه ماهور: خاوران و طرب انگيز

1:24
5.7 MB
2,000 تومان
14

دستگاه ماهور: ضربی خاوران

0:34
3.8 MB
2,000 تومان
15

دستگاه ماهور: نهيب

3:39
10.8 MB
2,000 تومان
16

دستگاه ماهور: کرشمه ی نهيب

1:00
4.8 MB
2,000 تومان
17

دستگاه ماهور: مثنوی

2:17
7.7 MB
2,000 تومان
18

دستگاه ماهور: ساقی‌نامه

1:41
6.4 MB
2,000 تومان
19

چهارگاه: درآمد چهارگاه

1:45
6.5 MB
2,000 تومان
20

چهارگاه: زابل

1:24
5.7 MB
2,000 تومان
21

چهارگاه: حصار

1:00
4.8 MB
2,000 تومان
22

چهارگاه: زنگوله در حصار

0:22
3.3 MB
2,000 تومان
23

چهارگاه: چهارمضراب حصار

1:35
6.1 MB
2,000 تومان
24

چهارگاه: معربد از معروفی و مخالف

1:51
6.7 MB
2,000 تومان
25

چهارگاه: مغلوب

0:36
3.9 MB
2,000 تومان
26

چهارگاه: زنگ شترِ قديم

1:11
5.2 MB
2,000 تومان
27

چهارگاه: منصوری

2:00
7.1 MB
2,000 تومان
28

چهارگاه: ضربی خاتمه

0:30
3.6 MB
2,000 تومان
29

دستگاه همايون: چهار مضراب

1:29
5.9 MB
2,000 تومان
30

دستگاه همايون: آواز همايون (درآمد اول)

1:01
4.8 MB
2,000 تومان
31

دستگاه همايون: درآمد دوم

1:21
5.6 MB
2,000 تومان
32

دستگاه همايون: چكاوك

1:29
5.9 MB
2,000 تومان
33

دستگاه همايون: بيداد

0:57
4.7 MB
2,000 تومان
34

دستگاه همايون: ضربی عشاق

0:45
4.2 MB
2,000 تومان
35

دستگاه همايون: فرود

0:44
4.2 MB
2,000 تومان
36

دستگاه همايون: طرز

0:19
3.2 MB
2,000 تومان
37

دستگاه همايون: ليلی و مجنون

0:41
4 MB
2,000 تومان
38

دستگاه همايون: بختياری

0:45
4.2 MB
2,000 تومان
39

دستگاه همايون: شوشتری

0:55
4.6 MB
2,000 تومان
40

دستگاه همايون: ضربی شوشتری

1:01
4.8 MB
2,000 تومان
41

دستگاه همايون: دزفولی

0:32
3.7 MB
2,000 تومان
42

دستگاه همايون: خاتمه

0:45
4.2 MB
2,000 تومان
43

آواز بيات اصفهان: چهارمضراب

2:09
7.4 MB
2,000 تومان
44

آواز بيات اصفهان: آواز اصفهان

1:32
6 MB
2,000 تومان
45

آواز بيات اصفهان: جامه‌دران

1:40
6.3 MB
2,000 تومان
46

آواز بيات اصفهان: بيات راجع

1:20
5.6 MB
2,000 تومان
47

آواز بيات اصفهان: عشاق

1:19
5.5 MB
2,000 تومان
48

آواز بيات اصفهان: ضربی عشاق

1:07
5.1 MB
2,000 تومان
49

آواز بيات اصفهان: سوز و گداز

1:18
5.5 MB
2,000 تومان
50

آواز بيات اصفهان: مثنوی

4:26
12.6 MB
2,000 تومان

عزیز
خوش آمدید