سبد خرید شما خالی است.
ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبرخان شهنازی

ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبرخان شهنازی
سال انتشار : 1385

تار: علی اکبر شهنازی

 

 

ردیف دوره ی عالی استاد علی اکبر شهنازی شامل پنج دستگاه (شور، ماهور، سه گاه، چهارگاه، همایون) و پنج آواز (ابوعطا، بیات ترک، افشاری، دشتی، بیات اصفهان) است. این ردیف اگرچه در اصل بر اساس ویژگی های تکنیکی ساز تار تصنیف و تدوین شده، اما صرفاً منحصر به رپرتوار این ساز نیست. از میان استادان نسل پیشین استاد شهنازی یگانه فردی است که، علاوه‌بر انتقال ردیف کلاسیک، خود نیز ردیفی خاص را ساخته و ارائه کرده است. وی، علاوه‌بر انتقال ردیف کلاسیک پدرش، ردیف آقاحسینقلی، این مجموعه را که مملو از قطعات ضربی است به عنوان مکملی برای آموزش موسیقی کلاسیک ایرانی، و به  ویژه فنون پیشرفته ی تارنوازی، بر مبنای آموزه های مکتب خویش تدوین کرده است.

M. CD 213

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور (دستگاه شور) 4:12 9.62 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 1:26 3.28 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:42 3.92 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 0:30 1.18 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:43 1.68 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی ترک، چهارمضراب و فرود (دستگاه شور) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
حزین و فرود (دستگاه شور) 0:25 993.95 KB 1/000 تومان
شور پایین دسته، عزال، کرشمه (دستگاه شور) 0:37 1.44 MB 1/000 تومان
آواز و پنجه مویه (دستگاه شور) 0:43 1.65 MB 1/000 تومان
کرشمه، هشتری و فرود (دستگاه شور) 0:58 2.22 MB 1/000 تومان
عزّال، ضربی و فرود (دستگاه شور) 1:15 2.90 MB 1/000 تومان
شهناز و رضوی (دستگاه شور) 1:16 2.92 MB 1/000 تومان
قرچه، چهارمضراب و فرود (دستگاه شور) 0:48 1.84 MB 1/000 تومان
گریلی (دستگاه شور) 2:16 5.21 MB 1/000 تومان
رنگ شور‌ (دستگاه شور) 1:31 3.47 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (آواز ابوعطا) 3:34 8.20 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز ابوعطا) 0:37 1.44 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 0:46 1.78 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز ابوعطا) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
سَیَخی ( آواز ابوعطا) 0:31 1.21 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:43 3.93 MB 1/000 تومان
فرود (آواز ابوعطا) 0:57 2.17 MB 1/000 تومان
حجاز و چهارمضراب (آواز ابوعطا) 3:05 7.06 MB 1/000 تومان
عشاق (آواز ابوعطا) 0:50 1.93 MB 1/000 تومان
ترک و چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:43 3.95 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 1:01 2.36 MB 1/000 تومان
اوج (گیلکی) (آواز ابوعطا) 0:34 1.31 MB 1/000 تومان
رنگ ابوعطا (آواز ابوعطا) 2:08 4.91 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (آواز دشتی) 4:56 11.32 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز دشتی) 0:21 836.80 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (آواز دشتی) 0:51 1.97 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز دشتی) 0:45 1.75 MB 1/000 تومان
آواز (آواز دشتی) 1:53 4.33 MB 1/000 تومان
چهارمضراب عشاق، عشاق و فرود (آواز دشتی) 1:20 3.07 MB 1/000 تومان
چهارمضراب ترک و گوشه‌های ترک (آواز دشتی) 1:29 3.43 MB 1/000 تومان
مثنوی و فرود (آواز دشتی) 0:45 1.75 MB 1/000 تومان
رنگ دشتی (آواز دشتی) 1:32 3.52 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد اصفهان (آواز اصفهان) 5:58 13.67 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز اصفهان) 1:27 3.33 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (آواز اصفهان) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز اصفهان) 0:58 2.21 MB 1/000 تومان
بیات راجه (آواز اصفهان) 0:16 629.66 KB 1/000 تومان
چهارمضراب راجه (آواز اصفهان) 0:58 2.23 MB 1/000 تومان
آواز بیات راجه (آواز اصفهان) 1:20 3.06 MB 1/000 تومان
عشاق‌ (آواز اصفهان) 0:37 1.44 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (آواز اصفهان) 0:29 1.14 MB 1/000 تومان
رهاب (آواز اصفهان) 0:36 1.41 MB 1/000 تومان
گوشه‌های افشاری، چهارمضراب و ادامه‌ی افشاری (آواز اصفهان) 1:41 3.87 MB 1/000 تومان
رهاب (آواز اصفهان) 0:17 686.80 KB 1/000 تومان
عشاق و فرود به اصفهان (آواز اصفهان) 0:42 1.61 MB 1/000 تومان
رنگ اصفهان (آواز اصفهان) 3:44 8.55 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (آواز افشاری) 4:53 11.20 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز افشاری) 0:49 1.89 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (آواز افشاری) 0:31 1.21 MB 1/000 تومان
آواز (آواز افشاری) 0:20 807.21 KB 1/000 تومان
کرشمه (آواز افشاری) 0:29 1.14 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز افشاری) 0:12 472.52 KB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز افشاری) 0:43 1.65 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (آواز افشاری) 0:15 615.38 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (آواز افشاری) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
درآمد پنجم (آواز افشاری) 0:18 720.48 KB 1/000 تومان
نهیب (آواز افشاری) 1:22 3.14 MB 1/000 تومان
رهاب و مثنوی (آواز افشاری) 0:34 1.30 MB 1/000 تومان
گریلی (آواز افشاری) 1:24 3.21 MB 1/000 تومان
فرود (آواز افشاری) 0:19 763.33 KB 1/000 تومان
رنگ افشاری (آواز افشاری) 3:09 7.25 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (دستگاه سه‌گاه) 2:32 5.83 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 3:00 6.87 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.04 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:44 1.71 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:23 921.50 KB 1/000 تومان
ادامه‌ی اواز (دستگاه سه‌گاه) 0:18 704.15 KB 1/000 تومان
درآمد سوم (دستگاه سه‌گاه) 0:46 1.77 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:36 1.41 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی آواز (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 0:22 870.48 KB 1/000 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:12 475.58 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:34 1.33 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:20 788.85 KB 1/000 تومان
حصار و فرود (دستگاه سه‌گاه) 1:29 3.40 MB 1/000 تومان
مویه‌ (دستگاه سه‌گاه) 0:45 1.75 MB 1/000 تومان
چهارمضراب زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.24 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.07 MB 1/000 تومان
برداشت مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:19 779.66 KB 1/000 تومان
درآمد اول مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:15 610.27 KB 1/000 تومان
کرشمه‌ی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.04 MB 1/000 تومان
درآمد دوم مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:45 1.72 MB 1/000 تومان
چهارمضراب مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:41 1.57 MB 1/000 تومان
مغلوب، ادامه‌ی مخالف و فرود (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.22 MB 1/000 تومان
درآمد سوم مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:08 343.95 KB 1/000 تومان
چهارمضراب مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.05 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:24 949.05 KB 1/000 تومان
چهارمضراب سه‌گاه (دستگاه سه‌گاه) 2:31 5.77 MB 1/000 تومان
فرود با مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:26 1.01 MB 1/000 تومان
مثنوی (حدی و پهلوی) (دستگاه سه‌گاه) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
دوضربی و کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 0:28 1.09 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:37 1.44 MB 1/000 تومان
رنگ سه‌گاه (دستگاه سه‌گاه) 2:47 6.41 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (دستگاه چهارگاه) 4:21 9.96 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:33 3.57 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.45 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 0:43 1.64 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی آواز (دستگاه چهارگاه) 0:31 1.19 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 0:18 710.27 KB 1/000 تومان
چهارمضراب زابل (دستگاه چهارگاه) 1:06 2.54 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی زابل و کرشمه (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.38 MB 1/000 تومان
چهارمضراب زابل (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.28 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی آواز زابل (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.64 MB 1/000 تومان
حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) 1:37 3.73 MB 1/000 تومان
مخالف و کرشمه (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.22 MB 1/000 تومان
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:27 1.05 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.63 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.29 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.27 MB 1/000 تومان
منصوری (با کرشمه و حزین) (دستگاه چهارگاه) 2:02 4.68 MB 1/000 تومان
مثنوی (حدی و پهلوی) (دستگاه چهارگاه) 1:24 3.21 MB 1/000 تومان
رنگ چهارگاه (دستگاه چهارگاه) 4:39 10.67 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد ترک (آواز بیات ترک) 2:56 6.74 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 1:39 3.81 MB 1/000 تومان
برداشت (آواز بیات ترک) 0:16 648.03 KB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:22 878.64 KB 1/000 تومان
درآمد دوم (کرشمه) (آواز بیات ترک) 0:30 1.18 MB 1/000 تومان
درامد سوم (آواز بیات ترک) 0:14 577.62 KB 1/000 تومان
درآمد چهارم و پنجم (آواز بیات ترک) 0:26 1.01 MB 1/000 تومان
درآمد ششم و هفتم (آواز بیات ترک) 0:40 1.56 MB 1/000 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 0:53 2.05 MB 1/000 تومان
دلکش (آواز بیات ترک) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
کرشمه دلکش (آواز بیات ترک) 0:32 1.26 MB 1/000 تومان
چهارمضراب و ادامه‌ی دلکش (آواز بیات ترک) 1:07 2.59 MB 1/000 تومان
چهارمضراب و ادامه‌ی ابوعطا (آواز بیات ترک) 2:15 5.17 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی افشاری و چهارمضراب افشاری (آواز بیات ترک) 1:17 2.96 MB 1/000 تومان
رهاب و مثنوی ترک (آواز بیات ترک) 1:37 3.73 MB 1/000 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 1:15 2.88 MB 1/000 تومان
گریلی (آواز بیات ترک) 1:14 2.85 MB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:40 1.56 MB 1/000 تومان
رنگ بیات ترک (آواز بیات ترک) 2:55 6.68 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (دستگاه ماهور) 4:33 10.44 MB 1/000 تومان
مقدمه و درآمد ماهور (دستگاه ماهور) 1:30 3.45 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 1:10 2.69 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:02 2.38 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 0:37 1.42 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:14 582.72 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:51 1.96 MB 1/000 تومان
فیلی و کرشمه‌ی فیلی (دستگاه ماهور) 1:07 2.56 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 0:14 548.03 KB 1/000 تومان
چهارمضراب و ادامه‌ی دلکش (دستگاه ماهور) 1:20 3.09 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:33 1.29 MB 1/000 تومان
نیریز، چهارمضراب و فرود (دستگاه ماهور) 1:24 3.23 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی افشاری (دستگاه ماهور) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
چهارمضراب افشاری (دستگاه ماهور) 0:36 1.40 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی افشاری (دستگاه ماهور) 0:40 1.55 MB 1/000 تومان
ضربی افشاری (دستگاه ماهور) 0:29 1.12 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی آواز افشاری (دستگاه ماهور) 0:26 1,020.48 KB 1/000 تومان
فرود به ماهور (دستگاه ماهور) 0:14 569.46 KB 1/000 تومان
راک و چهارمضراب (دستگاه ماهور) 1:00 2.31 MB 1/000 تومان
کرشمه‌ی عراق (دستگاه ماهور) 0:19 767.42 KB 1/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:52 1.99 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:29 1.11 MB 1/000 تومان
رنگ ماهور (دستگاه ماهور) 2:11 5.00 MB 1/000 تومان
پیش‌درآمد همایون (دستگاه همایون) 6:02 13.82 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 0:35 1.35 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه همایون) 0:53 2.06 MB 1/000 تومان
ادامه‌ی آواز درآمد (دستگاه همایون) 1:32 3.52 MB 1/000 تومان
کرشمه و ادامه‌ی آواز (دستگاه همایون) 1:27 3.36 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 0:34 1.32 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 0:52 2.01 MB 1/000 تومان
چهارمضراب چکاوک و ادامه‌ی چکاوک (دستگاه همایون) 1:41 3.87 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 0:25 1,012.31 KB 1/000 تومان
چهارمضراب بیداد و ادامه‌ی بیداد (دستگاه همایون) 2:27 5.63 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه همایون) 0:57 2.19 MB 1/000 تومان
چهارمضراب راجه و فرود (دستگاه همایون) 1:18 2.98 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه همایون) 0:28 1.09 MB 1/000 تومان
دوضربی منصوری و ادامه‌ی منصوری (دستگاه همایون) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 0:51 1.98 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه همایون) 0:28 1.07 MB 1/000 تومان
رنگ همایون (دستگاه همایون) 2:04 4.75 MB 1/000 تومان

آثار مشابه