ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی

شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی

  • کد اثر : MCD-320
  • سال انتشار : 1391
  • تألیف و گردآوری: محمدرضا فیاض
درباره اثر :

هدف اصلی این مجموعه روشی آسان و عملی برای تشخیص دستگاه های موسیقی ایرانی است. سه سی‌دی نخست این مجموعه با رویکردی متفاوت در جست‌وجوی بنیان‌های نظری مفهوم دستگاه است و در این مسیر از ساده‌ترین مبانی موسیقی ایرانی آغاز کرده و آن را تا سطح مباحث نیمه‌تخصصی و در مواردی تخصصی موسیقی ایرانی دنبال می‌کند. در چهار سی‌دی بعدی، بر مبنای آن رهیافت‌های نظری، شمایی اجمالی از هر دستگاه ارائه می‌شود به‌نحوی که تشخیص دستگاه‌های موسیقی ایرانی برای مخاطب ناآشنا امکان‌پذیر می‌گردد. این مجموعه حاوی بیش از صد مثال صوتی است که توسط نوازندگان مجموعه با تار، سه‌تار و کمانچه اجرا شده است.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

توضیحات و قطعات ۱

5:07
11.7 MB
7,000 تومان
2

توضیحات و قطعات ۲

3:46
8.6 MB
7,000 تومان
3

توضیحات و قطعات ۳

8:10
18.7 MB
7,000 تومان
4

توضیحات و قطعات ۴

2:52
6.6 MB
7,000 تومان
5

توضیحات و قطعات ۵

5:27
12.5 MB
7,000 تومان
6

توضیحات و قطعات ۶

3:40
8.4 MB
7,000 تومان
7

توضیحات و قطعات ۷

7:28
17.1 MB
7,000 تومان
8

توضیحات و قطعات ۸

3:55
9 MB
7,000 تومان
9

توضیحات و قطعات ۹

3:48
8.7 MB
7,000 تومان
10

توضیحات و قطعات ۱۰

6:49
15.6 MB
7,000 تومان
سی دی شماره 2
1

توضیحات و قطعات ۱۱

4:09
9.5 MB
7,000 تومان
2

توضیحات و قطعات ۱۲

3:26
7.9 MB
7,000 تومان
3

توضیحات و قطعات ۱۳

4:35
10.5 MB
7,000 تومان
4

توضیحات و قطعات ۱۴

7:21
16.8 MB
7,000 تومان
5

توضیحات و قطعات ۱۵

5:06
11.7 MB
7,000 تومان
6

توضیحات و قطعات ۱۶

7:58
18.2 MB
7,000 تومان
7

توضیحات و قطعات ۱۷

10:02
23 MB
7,000 تومان
8

توضیحات و قطعات ۱۸

6:41
15.3 MB
7,000 تومان
9

توضیحات و قطعات ۱۹

8:24
19.2 MB
7,000 تومان
10

توضیحات و قطعات ۲۰

5:19
12.2 MB
7,000 تومان
سی دی شماره 3
1

توضیحات و قطعات ۲۱

5:53
13.5 MB
7,000 تومان
2

توضیحات و قطعات ۲۲

8:07
18.6 MB
7,000 تومان
3

توضیحات و قطعات ۲۳

3:40
8.4 MB
7,000 تومان
4

توضیحات و قطعات ۲۴

3:25
7.8 MB
7,000 تومان
5

توضیحات و قطعات ۲۵

6:12
14.2 MB
7,000 تومان
6

توضیحات و قطعات ۲۶

5:35
12.8 MB
7,000 تومان
7

توضیحات و قطعات ۲۷

4:09
9.5 MB
7,000 تومان
8

توضیحات و قطعات ۲۸

10:43
24.5 MB
7,000 تومان
9

توضیحات و قطعات ۲۹

5:33
12.7 MB
7,000 تومان
سی دی شماره 4
1

توضیحات و قطعات ۳۰

5:39
12.9 MB
7,000 تومان
2

توضیحات و قطعات ۳۱

3:08
7.2 MB
7,000 تومان
3

توضیحات و قطعات ۳۲

6:12
14.2 MB
7,000 تومان
4

توضیحات و قطعات ۳۳

7:01
16.1 MB
7,000 تومان
5

توضیحات و قطعات ۳۴

8:32
19.5 MB
7,000 تومان
6

توضیحات و قطعات ۳۵

4:31
10.3 MB
7,000 تومان
7

توضیحات و قطعات ۳۶

6:33
15 MB
7,000 تومان
8

توضیحات و قطعات ۳۷

4:18
9.9 MB
7,000 تومان
9

توضیحات و قطعات ۳۸

7:15
16.6 MB
7,000 تومان
10

توضیحات و قطعات ۳۹

5:25
12.4 MB
7,000 تومان
11

توضیحات و قطعات ۴۰

4:59
11.4 MB
7,000 تومان
12

توضیحات و قطعات ۴۱

6:11
14.2 MB
7,000 تومان
سی دی شماره 5
1

توضیحات و قطعات ۴۲

5:49
13.3 MB
7,000 تومان
2

توضیحات و قطعات ۴۳

5:26
12.4 MB
7,000 تومان
3

توضیحات و قطعات ۴۴

4:42
10.7 MB
7,000 تومان
4

توضیحات و قطعات ۴۵

5:08
11.8 MB
7,000 تومان
5

توضیحات و قطعات ۴۶

4:59
11.4 MB
7,000 تومان
6

توضیحات و قطعات ۴۷

5:58
13.7 MB
7,000 تومان
7

توضیحات و قطعات ۴۸

5:34
12.7 MB
7,000 تومان
8

توضیحات و قطعات ۴۹

5:39
12.9 MB
7,000 تومان
9

توضیحات و قطعات ۵۰

3:28
7.9 MB
7,000 تومان
10

توضیحات و قطعات ۵۱

9:11
21 MB
7,000 تومان
سی دی شماره 6
1

توضیحات و قطعات ۵۲

4:10
9.5 MB
7,000 تومان
2

توضیحات و قطعات ۵۳

7:05
16.2 MB
7,000 تومان
3

توضیحات و قطعات ۵۴

6:21
14.5 MB
7,000 تومان
4

توضیحات و قطعات ۵۵

6:21
14.5 MB
7,000 تومان
5

توضیحات و قطعات ۵۶

6:06
13.9 MB
7,000 تومان
6

توضیحات و قطعات ۵۷

4:31
10.3 MB
7,000 تومان
7

توضیحات و قطعات ۵۸

5:43
13.1 MB
7,000 تومان
8

توضیحات و قطعات ۵۹

4:11
9.6 MB
7,000 تومان
9

توضیحات و قطعات ۶۰

6:31
14.9 MB
7,000 تومان
10

توضیحات و قطعات ۶۱

5:49
13.3 MB
7,000 تومان
11

توضیحات و قطعات ۶۲

9:46
22.4 MB
7,000 تومان
سی دی شماره 7
1

توضیحات و قطعات ۶۳

5:24
12.3 MB
7,000 تومان
2

توضیحات و قطعات ۶۴

4:26
10.1 MB
7,000 تومان
3

توضیحات و قطعات ۶۵

5:45
13.2 MB
7,000 تومان
4

توضیحات و قطعات ۶۶

6:01
13.8 MB
7,000 تومان
5

توضیحات و قطعات ۶۷

6:00
13.7 MB
7,000 تومان
6

توضیحات و قطعات ۶۸

6:05
13.9 MB
7,000 تومان
7

توضیحات و قطعات ۶۹

8:18
19 MB
7,000 تومان
8

توضیحات و قطعات ۷۰

6:33
15 MB
7,000 تومان
9

توضیحات و قطعات ۷۱

7:04
16.2 MB
7,000 تومان
10

توضیحات و قطعات ۷۲

8:38
19.8 MB
7,000 تومان

عزیز
خوش آمدید