سبد خرید شما خالی است.
موسیقی آوازی ایران (ردیف آوازی ادیب خوانساری)

موسیقی آوازی ایران (ردیف آوازی ادیب خوانساری)
سال انتشار : 1383

روایت و اجرای ادیب خوانساری

تار: ابراهیم سرخوش

 

 

 

مجموعه ای از آوازهای ادیب خوانساری با همراهی تار ابراهیم سرخوش. سی دی اول شامل دستگاه شور و آوازهای ابوعطا، بیات ترک و افشاری؛ سی دی دوم شامل دستگاه های همایون، سه گاه و چهارگاه؛ و سی دی سوم شامل آوازهای بیات اصفهان، دشتی و دستگاه های ماهور و نوا است. متن تحلیلی دفترچه ی سی دی نوشته ی ایمان وزیری است.

M. CD 133

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه شور) 2:30 5.75 MB 799 تومان
گوشه‌ی ابوعطا (دستگاه شور) 2:54 6.65 MB 799 تومان
آواز و رضوی (دستگاه شور) 2:51 6.56 MB 799 تومان
قجر و قرچه (دستگاه شور) 2:23 5.48 MB 799 تومان
رضوی (دستگاه شور) 1:18 3.00 MB 799 تومان
سلمک، فرود (دستگاه شور) 0:25 1,010.27 KB 799 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 4:02 9.26 MB 799 تومان
حجاز، ضربی، ادامه‌ی حجاز (آواز ابوعطا) 2:28 5.67 MB 799 تومان
فرود (آواز ابوعطا) 1:11 2.71 MB 799 تومان
چهارباغ (چهارپاره) (آواز ابوعطا) 2:14 5.12 MB 799 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 3:18 7.55 MB 799 تومان
حسن موسی (آواز ابوعطا) 1:38 3.76 MB 799 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:32 3.52 MB 799 تومان
یتیمک (آواز ابوعطا) 2:32 5.84 MB 799 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 3:42 8.49 MB 799 تومان
گوشه‌ی دشتی (آواز بیات ترک) 2:19 5.33 MB 799 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 1:31 3.50 MB 799 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:51 1.95 MB 799 تومان
شکسته و فرود (آواز بیات ترک) 2:06 4.83 MB 799 تومان
شهابی (آواز بیات ترک) 3:20 7.65 MB 799 تومان
قطار و فرود (آواز بیات ترک) 2:38 6.06 MB 799 تومان
درآمد (آواز افشاری) 3:48 8.71 MB 799 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 2:27 5.62 MB 799 تومان
فرود (آواز افشاری) 0:58 2.22 MB 799 تومان
عراق (سازی) (آواز افشاری) 0:34 1.32 MB 799 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:22 3.16 MB 799 تومان
فرود (اشاره به ماهور) (آواز افشاری) 1:04 2.44 MB 799 تومان
رُهاب (آواز افشاری) 3:07 7.13 MB 799 تومان
مثنوی پیج (آواز افشاری) 3:06 7.11 MB 799 تومان
فرود (آواز افشاری) 0:30 1.16 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 6:05 13.95 MB 799 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:09 2.65 MB 799 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 3:16 7.49 MB 799 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:42 3.90 MB 799 تومان
فرود (دستگاه همایون) 0:48 1.83 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 3:01 6.92 MB 799 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 2:25 5.57 MB 799 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 3:19 7.60 MB 799 تومان
مخالف و چهارمضراب (سازی) (دستگاه سه‌گاه) 0:56 2.15 MB 799 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 2:06 4.81 MB 799 تومان
فرود (مویه) (دستگاه سه‌گاه) 2:41 6.18 MB 799 تومان
مثنوی (دستگاه سه‌گاه) 3:09 7.24 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 3:29 7.98 MB 799 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 4:23 10.06 MB 799 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 2:18 5.29 MB 799 تومان
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:39 3.81 MB 799 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه چهارگاه) 3:47 8.69 MB 799 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 1:14 2.84 MB 799 تومان
منصوری و مثنوی در منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:45 6.31 MB 799 تومان
حُدی (دستگاه چهارگاه) 1:40 3.82 MB 799 تومان
حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) 2:09 4.93 MB 799 تومان
درآمد (آواز اصفهان) 2:59 6.84 MB 799 تومان
جامه‌دران (آواز اصفهان) 1:17 2.95 MB 799 تومان
بیات راجه (آواز اصفهان) 2:45 6.31 MB 799 تومان
عشاق (آواز اصفهان) 1:59 4.56 MB 799 تومان
فرود (آواز اصفهان) 3:02 6.97 MB 799 تومان
مثنوی (آواز اصفهان) 3:01 6.91 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 3:47 8.66 MB 799 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 2:25 5.54 MB 799 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 4:32 10.38 MB 799 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 1:24 3.20 MB 799 تومان
کار عمل (دستگاه ماهور) 2:49 6.48 MB 799 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 1:17 2.94 MB 799 تومان
فرود به ماهور (دستگاه ماهور) 0:25 1,012.31 KB 799 تومان
درآمد (آواز دشتی) 2:36 5.97 MB 799 تومان
راجه (آواز دشتی) 1:43 3.97 MB 799 تومان
عشاق (آواز دشتی) 2:53 6.62 MB 799 تومان
فرود (آواز دشتی) 2:14 5.13 MB 799 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 1:34 3.60 MB 799 تومان
حسن موسی (آواز دشتی) 4:02 9.23 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 3:00 6.87 MB 799 تومان
جامه‌دران (دستگاه نوا) 1:40 3.82 MB 799 تومان
گوشه‌ی افشاری و فرود به نوا (دستگاه نوا) 1:31 3.50 MB 799 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 2:29 5.72 MB 799 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 4:46 10.95 MB 799 تومان

آثار مشابه