رقص بهار
Audio CD

Dance of Spring
Publish Year : 2009

Composed by Susan Aslâni (Dehlavi) 

Siâmak Banâyi, Tombak

Ali-Rezâ Golbâng, Vocals

KM. CD 59

Tracks

Name Time Previews
Moqaddame (Part I) 1:55
Moqaddame (Part II) 2:11
Tasnif "Rokh-e Âftâb" (Lyrics: Attâr) 3:36
Zarbi Piece in Jâmedarân 2:32
Tasnif "Bâgh-e Eram" in Jâmedarân (Lyrics: Vashi Bâfqi) 3:23
Zarbi Piece in Bayât-e Râje 2:09
Tasnif "Naqsh-e Jamâl" in Bayât-e Râje (Lyrics: Tal'at Vaziri) 3:07
Châhârmezrâb-e Oshshâq (Owj) 1:46
Tasnif "Arghavân" (Lyrics: Tal'at Vaziri) 7:07
Zarbi-ye Khâteme 1:19
Châhârmezrâb-e Esfahân 2:22

Similar Items