موسیقی مناطق لک‌نشین (موسیقی نواحی ایران  ۷۸)
Audio CD

Music of Lak Tribe (Regional Music of Iran 78)
Publish Year : 2022

Sornâ: Erfân Moridi
Dohol: Sharafali Moridi

M. CD 619

Tracks

Name Time Previews
Maqâm-e Sahari 1:34
Maqâm-e Yâri 2:57
Maqâm-e Honâi Mohammadbag 1:29
Maqâm-e He Dâwet Giân Dâwet 1:24
Maqâm-e Pâkotali 2:14
Maqâm-e Rârâ 1:44
Maqâm-e Rârâ Saharkhâni 2:21
Maqâm-e Shivani 1:10
Maqâm-e Zafarsoltani 1:54
Maqâm-e Bâwe Bâw 2:48
Maqâm-e Janga Râ or Sawâra Hu 2:58
Maqâm-e Qatâr 3:06
Maqâm-e Fatâpâshâyi 2:31
Raqs-e Oshâri va Dopâ 4:28
Raqs-e Sangin Samâ 3:39
Raqs-e Hal Parka 2:53
Raqs-e Chapi 3:21

Similar Items