سرو و تَذَرو
Audio CD

Sarv-o Tazarv
Publish Year : 2021

Composers: Mohammad Eshqi, Elmirâ Mardâne

Vocals: Hoseyn Alishâpur
Tombak: Soheyl Allâhdâdiân
Santur: Mohammad Eshqi
Kamânche: Elmirâ Mardâne

M. CD 603

Tracks

Name Time Previews
Zarbi-ye Oftân-o Khizân (Elmirâ Mardâne) 4:41
Solo Santur. Âvâz-e Afshâri, Âvâz-e Dashti 7:25
Zarbi-ye Dâmankeshân (Elmirâ Mardâne) 5:09
Santur & Kamanche Duet 5:08
Zarbi-ye Golrizân (Mohammad Eshqi) 4:22
Solo Kamânche. Âvâz-e Abu'atâ, Âvâz-e Bayât-e Tork 4:47
Zarbi-ye Shâdân (Elmirâ Mardâne) 4:02
Santur & Kamânche Duet 9:01
Tasnif-e "Naghmekhân" (Mohammad Eshqi) 6:42

Similar Items