ساقه‌ی خشک بهار ۳
Audio CD

The Spring Bare Stalk 3
Publish Year : 2023
ISBN : 0791101187393

Based on Abdollâh Davâmi’s Radif

Siâvash Imâni, Târ and Vocals

M. CD 634

Tracks

Name Time Previews
Dashtestâni (Âvâz-e Dashti) 1:43
Hâjiyâni (Âvâz-e Dashti) 1:57
Bidgoli (Âvâz-e Dashti) 1:58
Owj (Âvâz-e Dashti) 2:14
Gilaki (Âvâz-e Dashti) 2:53
Kuche-bâghi or Gham-angiz 2:04
Samali (Âvâz-e Dashti) 2:02
Darâmad (Dastgâh-e Navâ) 3:19
Gardâniye (Dastgâh-e Navâ) 2:24
Naghme (Dastgâh-e Navâ) 2:27
Neyshâburak (Dastgâh-e Navâ) 2:42
Oshshâq (Dastgâh-e Navâ) 2:51
Râje’ (Dastgâh-e Navâ) 2:46
‘Arâq (Dastgâh-e Navâ) 2:40
Nahoft &  Khojaste (Dastgâh-e Navâ) 2:27
Malek Hoseyni (Dastgâh-e Navâ) 2:30
Hoseyni (Dastgâh-e Navâ) 2:45
Neyriz-e Kabir (Dastgâh-e Navâ) 2:26
Rohâb (Dastgâh-e Navâ) 2:12
Masihi (Dastgâh-e Navâ) 1:44
Nâqus (Dastgâh-e Navâ) 1:37
Takht-e Tâqdis (Dastgâh-e Navâ) 1:48
Shâh-Khatâyi (Dastgâh-e Navâ) 2:31
Darâmad (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 2:48
Jâme-darân (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 2:23
Bayât-e Shirâz & Tahrir-e Chakkoshi (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:00
Bayât-e Râje' & Tahrir-e Dotayeki (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 2:22
Gushe-ye 'Arâq & Tahrir-e Zang-e Shotor (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:09
Owj & Dotikke (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:18
Suz-o Godâz (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:18
Masnavi (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:22
Sufi-nâme (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:43
Darâmad-e Avval (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:03
Darâmad-e Dovvom (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:06
Panje-she'ri & Râst (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 1:57
Parvâne (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 1:51
Naghme & Tahrir-e Zir-o Ru (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:06
Ruh-afzâ (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:01
Panjgâh (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 1:53
Oshshâq & Sepehr (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:05
Neyriz & Sepehr-e Mokarrar (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:48
Bayât-e Ajam, Mohayyer & Qarache (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:34
Mobarqa’ (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 1:49
Tarz (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:54
Leyli Majnun (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:09
Mavarâ-on-nahr (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:29
Mavarâ-on-nahr another kind (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:14
Râk (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:17
Safir (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 1:54
Râk-e Abdollâh (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:10
Râk-e Keshmir (Dastgâh-e Râst Panjgâh) 2:30
Darâmad (Dastgâh-e Segâh) 2:18
Zâbol (Dastgâh-e Segâh) 2:23
Muye (Dastgâh-e Segâh) 2:20
Shekaste Muye (Dastgâh-e Segâh) 2:13
Mokhâlef & Zang-e Shotor (Dastgâh-e Segâh) 3:04
Maghlub (Dastgâh-e Segâh) 2:50
Masnavi-ye Mokhâlef (Dastgâh-e Segâh) 2:34
Darâmad-e Khârâ (Dastgâh-e Shur) 1:41
Darâmad-e Shur (Dastgâh-e Shur) 1:52
Kereshme (Dastgâh-e Shur) 1:56
Gushe-ye Rahâvi (Dastgâh-e Shur) 1:43
Salmak (Dastgâh-e Shur) 2:52
Qarache & Forud-e Motammam (Dastgâh-e Shur) 2:25
Razavi, Tahrir-e Nashib-o Farâz, Tahrir-e Javâdkhâni & Forud (Dastgâh-e Shur) 4:14
Zirkesh-e Salmak (Dastgâh-e Shur) 2:05
Ozzâl (Dastgâh-e Shur) 1:53
Hoseyni (Dastgâh-e Shur) 1:51
Malek Hoseyn (Dastgâh-e Shur) 2:06
Dobeyti (Dastgâh-e Shur) 1:45
Khârâ & Forud-e Motammam (Dastgâh-e Shur) 2:04
Shahnâz (Dastgâh-e Shur) 2:17
Qajar & Forud be Shur (Dastgâh-e Shur) 3:00

Similar Items