روایت آوازی از استادان قدیم ایران (۳)
Audio CD

Iranian Old Masters Vocal Interpretations (3)
Publish Year : 2016

Persian Radif

Compilation and accompanying notes by Bâhman Kazemi

M. CD 472

 

Tracks

Name Time Previews
Mahmud Oskuyi and Abolhasan Eqbâl Âzar (Dastgâh-e Mâhur) 8:44
Ali Dâvar (Darvish) (Âvâz-e Abu'atâ and Tasnif-e Bayât-e Tork) 23:49
Gholâm-Ali Shahpar (Masnavi-ye Afshâri) 3:12
Gholâm-Ali Shahpar (Gushe-ye Bakhtiyâri) 2:48
Qâri (Masnavi-ye Afshâri and Segâh-e Qafqâz) 5:41
Anonymous (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 7:33
Hasan Fashi (Morakabkhâni from Âvâz-e Abu'atâ to Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:51
Hasan Fashi (Masnavi-ye Bayât-e Esfahân) 4:52
Qâsem Hamedâniân (Masnavi-ye Afshâri and Âvâz-e Segâh) 4:56
Darvish Hasan Kharâbâti (Dastgâh-e Shur) 14:54
Rahmatollâh Merâti (Dastgâh-e Châhârgâh) 6:05
Rahmatollâh Merâti (Âvâz-e Afshâri) 14:05
Abbâs Kâzemi (Segâh-e Qafqâz) 15:59
Farajollâh Bâqerpur (Dastgâh-e Segâh) 12:49
Anonymous (Âvâz-e Abu'atâ) 5:31

Similar Items