آوازها و ترانه های عالِم قاسم اف
Audio CD

Alim Qasimov, Songs and Tasnifs
Publish Year : 2005

Music of Âzarbâyjân

Alim Qasimov, Vocals and Daf

Malek Qasimov, Târ

Elshan Mansuro, Kamânche

KM. CD 24

Tracks

Name Time Previews
Bâqishlâmani 6:25
Shushtar Muqâmundâ... 7:11
Shirvân Shekastasi 9:37
Râst 8:44
Segâh 10:04
Mâhur 10:47
Nâzli Yâr 1:50
Kasma Shekastasi 3:27
Nâzli Yârim Qârâ Gözü 2:16
Qârâ Gilâ 3:00
Qârâ Qiz 3:36
Tâvus Kimi 3:58
Rahâb Tasnifi 2:51

Similar Items