تک‌نوازی قره نی
Audio CD

Qaraney Solo
Publish Year : 1998

Mohammad Shirkhodâei, Qaraney

KM. CD 07

Tracks

Name Time Previews
Dashti 16:39
Abu'atâ 17:18
Mokhâlef-e Segâh 14:31
Homâyun 14:03

Similar Items