گلبانگ شجریان ۲
Audio CD

Shajarian, Songs 2
Publish Year : 2005

Dowlat-e Eshq

Dastgâh-e Mâhur and Âvâz-e Dashti

Ahmad Ebâdi, Setâr

Ali-Asghar Bahâri, Kamânche 

Composed by Hasan Yusefzamâni

M. CD 193

Tracks

Name Time Previews
Tasnif "Mobtalâ" (Dastgâh-e Mâhur) 5:40
Sâz-o Âvâz (Dastgâh-e Mâhur) 7:05
Orchestra Piece (Dastgâh-e Mâhur) 1:25
Sâz-o Âvâz (Dastgâh-e Mâhur) 7:04
Orchestra Piece (Dastgâh-e Mâhur) 1:24
Sâz-o Âvâz (Dastgâh-e Mâhur) 3:05
Tasnif "Mobtalâ", Quatrain by Bâbâ Tâher (Dastgâh-e Mâhur) 4:33
Tasnif "Dowlat-e Eshq" (Âvâz-e Dashti) 7:06
Sâz-o Âvâz (Âvâz-e Dashti) 16:01
Tasnif "Dowlat-e Eshq", Sonnet by Hâfez (Âvâz-e Dashti) 5:59

Similar Items