ضربی‌های قدیمی به روایت و اجرای استاد یوسف فروتن (۱)
Audio CD

Old Metric Pieces (Zarbis) 1
Publish Year : 2004

Interpreted and performed by Yusef Forutan

M. CD 156

Tracks

Name Time Previews
Pishdarâmad-e Shur 3:52
Zarbi-ye Dashti 2:04
Pishdarâmad-e Dashti 4:04
Zarbi-ye Bayât-e Tork 2:47
Zarbi-ye Afshâri 6:22
Zarb-ye Afshâri 2:23
Châhârmezrâb-e Arâq 2:55
Zarbi-ye Bayât-e Esfahân 2:27
Châhârmezrâb-e Oshshâq 2:10
Pishdarâmad-e Châhârgâh 4:12
Reng-e Châhârgâh 2:20
Pishdarâmad-e Homâyun 6:07
Reng-e Homâyun 3:41
Zarbi-ye Homâyun 3:20
Pishdarâmad-e Mâhur 1:20
Châhârmezrâb-e Mâhur 0:49
Zarbi-ye Delkash 1:20
Pishdarâmad-e Abu'atâ 2:51
Châhârmezrâb-e Hejâz 1:28
Zarbi-ye Abu'atâ 1:45

Similar Items