تار علی‌اکبر شهنازی ۱
Audio CD

Ali-Akbar Shahnâzi, Târ 1
Publish Year : 2007

Mahmud Farnâm, Dâyere
M. CD 102

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Shur 7:33
Âvâz-e Dashti 3:52
Âvâz-e Abu'atâ 3:52
Dastgâh-e Segâh 7:20
Dastgâh-e Mâhur 7:32
Âvâz-e Bayât-e Esfahân 1 7:25
Âvâz-e Bayât-e Esfahân 2 6:02
Dastgâh-e Mâhur 11:52
Âvâz-e Bayât-e Tork 13:46

Similar Items