خوشنواز
Audio CD

Khoshnavâz
Publish Year : 2001

Gholâm-Hoseyn Bigjekhâni, Târ

Mahmud Farnâm, Dâyere
M. CD 84

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Shur 9:03
Dastgâh-e Segâh 8:06
Âvâz-e Bayât-e Esfahân 6:37
Tasnif-e Torki 2:04
Âvâz-e Dashti 7:26
Dastgâh-e Segâh 5:54
Tasnif-e Torki 1:55
Dastgâh-e Shur 3:02
Âvâz-e Bayât-e Esfahân 11:55
Tasnif-e Torki 1:43
Dastgâh-e Segâh 5:26
A Folk Tasnif (Rashid-Khân) 2:11

Similar Items