سروا
Audio CD

Sarvâ
Publish Year : 2016

Âriâ Mohâfez, Santur

Pedrâm Khâvarzamini, Tombak

M. CD 483

Tracks

Name Time Previews
Darâmad and Bakhtiyâri (Dastgâh-e Homâyun) 3:35
Shushtari and Meygoli (Dastgâh-e Homâyun) 2:37
Zarbi-ye Shushtari (Dastgâh-e Homâyun) (Composed by Rezâ Varzande) 3:35
Châhârgâh and Zâbol 1:14
Châhârmezrâb-e Zâbol 0:39
Forud 1:05
Bidâd (Dastgâh-e Homâyun) 1:15
Châhârmezrâb-e Bidâd (Dastgâh-e Homâyun) 1:36
Eshâre Be Owj and Forud (Dastgâh-e Homâyun) 3:05
Darâmad (Âvâz-e Dashti) 2:55
Zarbi-ye Dashti 3:14
Âvâz and Sârang (Âvâz-e Dashti) 2:15
Châhârmezrâb-e Dashti 2:44
Owj (Âvâz-e Dashti) 1:16
Châhârmezrâb-e Owj (Âvâz-e Dashti) 1:15
Eshâre Be Razavi 1:58
Segâh and Forud 2:01
Ghamangiz (Âvâz-e Dashti) 1:45

Similar Items