ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی ۲
Paperback

The Mahmud Karimi Vocal Radif 2
Publish Year : 2018
ISBN : 9790802628373

Vol. II

Dastgâh-e Homâyun, Navâ and Âvâz-e Bayât-e Esfahân

Notation and interpretation for the Ney by Siâmak Jahângiri

Including 1CDs

Similar Items