ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۷۷

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۷۷

  • سال انتشار : 1396
هنرمندان :
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: محمد موسوی
  • هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقالهها: ۱. الموشحات و القدود الحلبیه: دو گونهی موسیقایی در وصلهی حلبی، جاناتان اچ. شَنِن، ترجمهی سعید کردمافی ۲. «غزلخوانی» و جایگاه آن در فرهنگ موسیقایی ایران، ساسان فاطمی ۳. بررسی سازهای نقششده بر جام اَرجان، مهشید فراهانی ۴. قطعات کُردی ضبطشده در دوران قاجار و دورهی دوم ضبط صفحه در ایران، شاهو عبدی 

یادداشتهای پراکنده: ۱.اطلاعاتی دربارهی عبدالحسين برازنده، محمدرضا شرایلی ۲. مفتحالسلطان و ساخت ويلن، محمدرضا شرایلی

مفاهیم بنیادین: ۱.خبرهای کوتاه از ميدان: پرسشهايی دربارهی اخلاق پژوهش در قومموسيقیشناسی، ناتالی فرناندو، ترجمهی ساسان فاطمی

 گزارش: ۱. گزارشی از کنگرهی موسيقی پاريس (۴۲ تا ۰۳ اکتبر ۱۹۵۸/ آبانماه ۱۳۳۷)، مهدی برکشلی

نقد و بررسی: ۱.در ناگزيری تفسير، آروين صداقتکيش ۲. شکلگيری و تحول گوستاو مالر، کارل ای. سْکُرْسْک، ترجمهی آرش محافظ ۳. تا فصلی دیگرسید محمد موسوی

 


عزیز
خوش آمدید