جشن پارسی

آثاری از آهنگسازان کودک و نوجوان

جشن پارسى، مجموعه‌اى از آثار آوازى بر اساس جشن نوروز، و آثار سازى بر اساس داستان بيژن و منيژه از شاهنامه‌ی فردوسى است. هر كدام از اين آثار، قسمت‌ها و برش‌هاى مختلف اين داستان هستند كه جداگانه توسط  آهنگسازانی نوجوان، و بر اساس تفكر، احساس و تخيل آنها خلق شده‌اند. این ملودى‌ها و ريتم‌ها نشانگر قدرت آفرينندگى و تجسم خلاقى است كه از درون داستان برآمده و با درك و شناختى كه در گذر زمان و در طول دوره‌هاى آموزشىِ این آهنگسازان جوان پدید آمده، شكل گرفته‌اند.