سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۵

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۵
سال انتشار : 1396

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

 

فهرست مطالب

مقالهها: ۱. خیلی نزدیک، خیلی دور: موسیقی کابل در تبعید، جان بیلی، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. موسیقی در اسلام، گفتار دوم: عبدالله‌بن جعفر و نقش او در ترویج موسیقی، اکبر ثبوت ۳. عاشیق و هنر شعر‌-‌موسیقایی‌اش در فرهنگ ترک‌زبان زنجان، بهرنگ نیک‌آیین

مفاهیم بنیادین: ۱‌‌. جشنواره و جشنواره‌ای کردن، اووِه رُنسترُم، ترجمه‌ی ساسان فاطمی 

گزارش: ۱. سه جستار درباره‌ی همه‌گونه پیوند تصویر و موسیقی، بخش نخست: جُستارهای اول و دوم، آروین صداقت‌کیش 

نقد و بررسی: ۱. چکیده‌های (قوم)‌موسیقی‌شناسی، سعید کردمافی ۲. تا فصلی دیگر…، سیدمحمد موسوی

آثار مشابه