سبد خرید شما خالی است.
ردیف آوازی به روایت عبدالله دوامی

ردیف آوازی به روایت عبدالله دوامی
سال انتشار : 1402
شابک : 0791163032198

گردآوری: فرامرز پایور
آواز: رهام شیرمحمد
سه‌تار: محمدرضا شیرمحمد

اثر پیش رو اجرایی از ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی بر مبنای آوانگاری استاد فرامرز پایور است که سعی شده وفاداری به مکتب و شیوه‌ی دوامی مبنای اجرا باشد. این اثر در قیاس با اجرایی که از خود استاد در دست است از حیث تعداد گوشه‌ها، مفصل‌تر‌بودن برخی جملات و تحریرها و نیز استفاده از اشعار متفاوت حاوی مطالب تکمیلی است. برای آن‌که کار، علاوه بر جنبه‌ی آموزشی، جنبه‌ی شنیداری‌ـ‌هنری نیز داشته باشد، این اثر به صورت ساز و آواز اجرا شده است.

M. CD 623

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه‌ی شور (چهارمضراب شور استاد شهنازی) و درآمد خارا 3:34 8.28 MB 2/000 تومان
درآمد شور (دستگاه شور) 1:50 4.30 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 1:45 4.11 MB 2/000 تومان
رهاوی (دستگاه شور) 1:15 2.98 MB 2/000 تومان
سلمک (دستگاه شور) 4:00 9.27 MB 2/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 2:48 6.50 MB 2/000 تومان
رضوی با تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) 3:02 7.06 MB 2/000 تومان
تحریر جوادخانی (دستگاه شور) 2:46 6.42 MB 2/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 2:12 5.13 MB 2/000 تومان
عُزّال و حسینی (دستگاه شور) 3:09 7.33 MB 2/000 تومان
ملک حسین (دستگاه شور) 2:08 5.00 MB 2/000 تومان
دوبیتی، خارا و فرود (دستگاه شور) 2:47 6.48 MB 2/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 2:57 6.84 MB 2/000 تومان
قجر و فرود به شور (دستگاه شور) 3:56 9.11 MB 2/000 تومان
گرایلی (دستگاه شور) 6:21 14.63 MB 2/000 تومان
مقدمه، (چهارمضراب ابوعطا محمدرضا. شیرمحمد) درآمد و رامکلی (آواز ابوعطا) 6:13 14.32 MB 2/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 2:52 6.65 MB 2/000 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 4:58 11.48 MB 2/000 تومان
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) 2:14 5.22 MB 2/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:33 3.64 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 3:39 8.47 MB 2/000 تومان
مقدمه (ضربی براساس نواخته‌های استاد فروتن)، دشتستانی و حاجیانی (آواز دشتی) 4:13 9.75 MB 2/000 تومان
بیدگلی (آواز دشتی) 1:44 4.08 MB 2/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 2:36 6.05 MB 2/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 3:17 7.63 MB 2/000 تومان
کوچه باغی یا غم انگیز (آواز دشتی) 2:29 5.77 MB 2/000 تومان
سملی (آواز دشتی) 1:35 3.71 MB 2/000 تومان
مقدمه، (چهارمضراب سعید هرمزی) درآمد سماع حضور، درآمد، درآمد دوم، حاجی حسنی، درآمد سوم (آواز بیات ترک) 8:25 19.36 MB 2/000 تومان
جامعه دران (آواز بیات ترک) 3:25 7.94 MB 2/000 تومان
دوگاه و مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 2:14 5.22 MB 2/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 1:58 4.61 MB 2/000 تومان
امیری یا شهابی (آواز بیات ترک) 2:19 5.42 MB 2/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 3:23 7.85 MB 2/000 تومان
شکسته و ابول (آواز بیات ترک) 3:48 8.81 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 4:15 9.82 MB 2/000 تومان
مقدمه (چهارمضراب افشاری از محمدرضا شیرمحمد) و درآمد (آواز افشاری) 5:28 12.61 MB 2/000 تومان
جامه دران (آواز افشاری) 2:22 5.52 MB 2/000 تومان
میرزایی (آواز افشاری) 1:57 4.58 MB 2/000 تومان
قرائی (آواز افشاری) 3:46 8.72 MB 2/000 تومان
عراق (آواز افشاری) 2:32 5.89 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 4:53 11.28 MB 2/000 تومان
درآمد و حزین (آواز کرد بیات) 7:01 16.17 MB 2/000 تومان
اوج (آواز کرد بیات) 2:54 6.76 MB 2/000 تومان
مقدمه (چهارمضراب از استاد صبا) و درآمد (دستگاه نوا) 6:38 15.29 MB 2/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 2:34 6.00 MB 2/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 2:08 4.98 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 3:33 8.23 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 2:52 6.68 MB 2/000 تومان
راجع (دستگاه نوا) 3:34 8.26 MB 2/000 تومان
عِراق (دستگاه نوا) 3:15 7.52 MB 2/000 تومان
نهفت، خجسته و ملک حسینی (دستگاه نوا) 5:19 12.28 MB 2/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 2:50 6.59 MB 2/000 تومان
نیریز کبیر (دستگاه نوا) 2:32 5.89 MB 2/000 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 2:04 4.83 MB 2/000 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 1:38 3.86 MB 2/000 تومان
ناقوس و تخت تاقدیس (دستگاه نوا) 2:14 5.22 MB 2/000 تومان
شاه ختایی (دستگاه نوا) 2:23 5.57 MB 2/000 تومان
مقدمه (چهارمضراب استاد صبا) و درآمد (دستگاه سه‌گاه) 4:29 10.35 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 2:46 6.45 MB 2/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 2:56 6.83 MB 2/000 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه) 2:27 5.70 MB 2/000 تومان
مخالف با تحریر زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 4:34 10.57 MB 2/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 3:18 7.65 MB 2/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 2:44 6.35 MB 2/000 تومان
مقدمه (چهارمضراب ساخته محمدرضا شیرمحمد)، و درآمد (دستگاه همایون) 4:07 9.51 MB 2/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 3:27 8.00 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 3:12 7.42 MB 2/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 2:42 6.27 MB 2/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 3:12 7.45 MB 2/000 تومان
گوشه طرز و راز و نیاز (دستگاه همایون) 2:26 5.67 MB 2/000 تومان
نی داوود (دستگاه همایون) 3:38 8.42 MB 2/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 2:34 5.98 MB 2/000 تومان
اوج (دستگاه همایون) 1:59 4.64 MB 2/000 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 3:23 7.85 MB 2/000 تومان
مقدمه (ضربی بر اساس نواخته  استاد فروتن)، و درآمد (آواز بیات اصفهان) 5:13 12.05 MB 2/000 تومان
جامه دران (آواز بیات اصفهان) 2:56 6.81 MB 2/000 تومان
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) 4:06 9.51 MB 2/000 تومان
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) 2:50 6.58 MB 2/000 تومان
عِراق با تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان) 4:01 9.30 MB 2/000 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 2:09 5.03 MB 2/000 تومان
دوتکه (آواز بیات اصفهان) 2:23 5.56 MB 2/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 3:43 8.62 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 4:03 9.38 MB 2/000 تومان
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) 4:13 9.74 MB 2/000 تومان
مقدمه (ضربی بر اساس نواخته ی استاد هرمزی)، درآمد اول و پنجه شعری (دستگاه ماهور) 5:13 12.03 MB 2/000 تومان
داد با تحریر ساربانگ (دستگاه ماهور) 3:46 8.71 MB 2/000 تومان
حصار، ابول و آذربایجانی (دستگاه ماهور) 5:26 12.54 MB 2/000 تومان
نصیرخانی یا طوسی (دستگاه ماهور) 2:17 5.34 MB 2/000 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 1:43 4.02 MB 2/000 تومان
چهارپاره (دستگاه ماهور) 1:50 4.29 MB 2/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 2:31 5.87 MB 2/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:28 5.76 MB 2/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 3:25 7.92 MB 2/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 3:37 8.37 MB 2/000 تومان
عِراق و حزین (دستگاه ماهور) 4:14 9.78 MB 2/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 2:35 6.02 MB 2/000 تومان
صفیر و فرود (دستگاه ماهور) 1:30 3.54 MB 2/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:58 4.60 MB 2/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 2:01 4.73 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 2:21 5.49 MB 2/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:53 4.42 MB 2/000 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 3:29 8.08 MB 2/000 تومان
ساقی‌نامه و صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 6:42 15.43 MB 2/000 تومان
مقدمه (چهارمضراب استاد صبا) و درآمد (دستگاه چهارگاه) 7:03 16.22 MB 2/000 تومان
زابل و پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 4:52 11.24 MB 2/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 1:23 3.29 MB 2/000 تومان
حدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 2:39 6.18 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 4:44 10.94 MB 2/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 4:00 9.25 MB 2/000 تومان
مغلوب، نغمه مغلوب و حزان (دستگاه چهارگاه) 5:23 12.44 MB 2/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 5:32 12.76 MB 2/000 تومان
مقدمه (چهارمضراب بر اساس ردیف ردیف آقا حسینقلی)، درآمد اول و درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) 5:39 13.03 MB 2/000 تومان
پنجه شعری (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:44 4.09 MB 2/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:40 3.92 MB 2/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:10 5.05 MB 2/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:09 5.01 MB 2/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:06 4.90 MB 2/000 تومان
عشاق و سپهر (دستگاه راست پنجگاه) 2:04 4.83 MB 2/000 تومان
نیریز با سپهر (دستگاه راست پنجگاه) 3:03 7.10 MB 2/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:17 5.32 MB 2/000 تومان
محیر و قرچه (دستگاه راست پنجگاه) 1:41 3.97 MB 2/000 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:41 3.95 MB 2/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:57 9.14 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:13 5.18 MB 2/000 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:15 7.55 MB 2/000 تومان
ماوراءالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:05 4.87 MB 2/000 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:52 6.67 MB 2/000 تومان
صفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:30 3.54 MB 2/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:23 5.54 MB 2/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:16 5.28 MB 2/000 تومان

آثار مشابه