ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ردیف آوازی به روایت عبدالله دوامی

ردیف آوازی به روایت عبدالله دوامی

  • کد اثر : MCD-623
  • بارکد : 0791163032198
  • سال انتشار : 1402
هنرمندان :
  • گردآوری: فرامرز پایور
  • آواز: رهام شیرمحمد
  • سه تار: محمدرضا شیرمحمد
درباره اثر :

اثر پیش رو اجرایی از ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی بر مبنای آوانگاری استاد فرامرز پایور است که سعی شده وفاداری به مکتب و شیوه‌ی دوامی مبنای اجرا باشد. این اثر در قیاس با اجرایی که از خود استاد در دست است از حیث تعداد گوشه‌ها، مفصل‌تر‌بودن برخی جملات و تحریرها و نیز استفاده از اشعار متفاوت حاوی مطالب تکمیلی است. برای آن‌که کار، علاوه بر جنبه‌ی آموزشی، جنبه‌ی شنیداری‌ـ‌هنری نیز داشته باشد، این اثر به صورت ساز و آواز اجرا شده است.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

مقدمه‌ی شور (چهارمضراب شور استاد شهنازی) و درآمد خارا

3:19
8.3 MB
2,000 تومان
2

درآمد شور (دستگاه شور)

1:35
4.3 MB
2,000 تومان
3

کرشمه (دستگاه شور)

1:30
4.1 MB
2,000 تومان
4

رهاوی (دستگاه شور)

1:00
3 MB
2,000 تومان
5

سلمک (دستگاه شور)

3:45
9.3 MB
2,000 تومان
6

قرچه (دستگاه شور)

2:33
6.5 MB
2,000 تومان
7

رضوی با تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور)

2:47
7.1 MB
2,000 تومان
8

تحریر جوادخانی (دستگاه شور)

2:30
6.4 MB
2,000 تومان
9

زیرکش سلمک (دستگاه شور)

1:57
5.1 MB
2,000 تومان
10

عُزّال و حسینی (دستگاه شور)

2:54
7.3 MB
2,000 تومان
11

ملک حسین (دستگاه شور)

1:53
5 MB
2,000 تومان
12

دوبیتی، خارا و فرود (دستگاه شور)

2:32
6.5 MB
2,000 تومان
13

شهناز (دستگاه شور)

2:42
6.8 MB
2,000 تومان
14

قجر و فرود به شور (دستگاه شور)

3:41
9.1 MB
2,000 تومان
15

گرایلی (دستگاه شور)

6:06
14.6 MB
2,000 تومان
16

مقدمه، (چهارمضراب ابوعطا محمدرضا. شیرمحمد) درآمد و رامکلی (آواز ابوعطا)

5:58
14.3 MB
2,000 تومان
17

حجاز (آواز ابوعطا)

2:37
6.7 MB
2,000 تومان
18

چهارپاره (آواز ابوعطا)

4:43
11.5 MB
2,000 تومان
19

خسرو و شیرین (آواز ابوعطا)

1:59
5.2 MB
2,000 تومان
20

گبری (آواز ابوعطا)

1:18
3.6 MB
2,000 تومان
21

مثنوی (آواز ابوعطا)

3:24
8.5 MB
2,000 تومان
22

مقدمه (ضربی براساس نواخته‌های استاد فروتن)، دشتستانی و حاجیانی (آواز دشتی)

3:58
9.7 MB
2,000 تومان
23

بیدگلی (آواز دشتی)

1:29
4.1 MB
2,000 تومان
24

اوج (آواز دشتی)

2:21
6.1 MB
2,000 تومان
25

گیلکی (آواز دشتی)

3:02
7.6 MB
2,000 تومان
26

کوچه باغی یا غم انگیز (آواز دشتی)

2:13
5.8 MB
2,000 تومان
27

سملی (آواز دشتی)

1:20
3.7 MB
2,000 تومان
28

جامعه دران (آواز بیات ترک)

3:10
7.9 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 2
1

مقدمه، (چهارمضراب سعید هرمزی) درآمد سماع حضور، درآمد، درآمد دوم، حاجی حسنی، درآمد سوم (آواز بیات ترک)

8:10
19.4 MB
2,000 تومان
2

دوگاه و مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)

1:59
5.2 MB
2,000 تومان
3

قطار (آواز بیات ترک)

1:43
4.6 MB
2,000 تومان
4

امیری یا شهابی (آواز بیات ترک)

2:04
5.4 MB
2,000 تومان
5

روح الارواح (آواز بیات ترک)

3:08
7.8 MB
2,000 تومان
6

شکسته و ابول (آواز بیات ترک)

3:33
8.8 MB
2,000 تومان
7

مثنوی (آواز بیات ترک)

4:00
9.8 MB
2,000 تومان
8

مقدمه (چهارمضراب افشاری از محمدرضا شیرمحمد) و درآمد (آواز افشاری)

5:13
12.6 MB
2,000 تومان
9

جامه دران (آواز افشاری)

2:07
5.5 MB
2,000 تومان
10

میرزایی (آواز افشاری)

1:42
4.6 MB
2,000 تومان
11

قرائی (آواز افشاری)

3:31
8.7 MB
2,000 تومان
12

عراق (آواز افشاری)

2:17
5.9 MB
2,000 تومان
13

مثنوی (آواز افشاری)

4:38
11.3 MB
2,000 تومان
14

درآمد و حزین (آواز کرد بیات)

6:46
16.2 MB
2,000 تومان
15

اوج (آواز کرد بیات)

2:39
6.8 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 3
1

مقدمه (چهارمضراب از استاد صبا) و درآمد (دستگاه نوا)

6:23
15.3 MB
2,000 تومان
2

گردانیه (دستگاه نوا)

2:19
6 MB
2,000 تومان
3

نغمه (دستگاه نوا)

1:53
5 MB
2,000 تومان
4

نیشابورک (دستگاه نوا)

3:18
8.2 MB
2,000 تومان
5

عشاق (دستگاه نوا)

2:37
6.7 MB
2,000 تومان
6

راجع (دستگاه نوا)

3:19
8.3 MB
2,000 تومان
7

عِراق (دستگاه نوا)

2:59
7.5 MB
2,000 تومان
8

نهفت، خجسته و ملک حسینی (دستگاه نوا)

5:04
12.3 MB
2,000 تومان
9

حسینی (دستگاه نوا)

2:35
6.6 MB
2,000 تومان
10

نیریز کبیر (دستگاه نوا)

2:17
5.9 MB
2,000 تومان
11

رهاب (دستگاه نوا)

1:49
4.8 MB
2,000 تومان
12

مسیحی (دستگاه نوا)

1:23
3.9 MB
2,000 تومان
13

ناقوس و تخت تاقدیس (دستگاه نوا)

1:59
5.2 MB
2,000 تومان
14

شاه ختایی (دستگاه نوا)

2:08
5.6 MB
2,000 تومان
15

مقدمه (چهارمضراب استاد صبا) و درآمد (دستگاه سه‌گاه)

4:14
10.3 MB
2,000 تومان
16

زابل (دستگاه سه‌گاه)

2:31
6.4 MB
2,000 تومان
17

مویه (دستگاه سه‌گاه)

2:41
6.8 MB
2,000 تومان
18

شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه)

2:12
5.7 MB
2,000 تومان
19

مخالف با تحریر زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه)

4:19
10.6 MB
2,000 تومان
20

مغلوب (دستگاه سه‌گاه)

3:03
7.7 MB
2,000 تومان
21

مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه)

2:29
6.4 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 4
1

مقدمه (چهارمضراب ساخته محمدرضا شیرمحمد)، و درآمد (دستگاه همایون)

3:51
9.5 MB
2,000 تومان
2

چکاوک (دستگاه همایون)

3:12
8 MB
2,000 تومان
3

لیلی و مجنون (دستگاه همایون)

2:57
7.4 MB
2,000 تومان
4

شوشتری (دستگاه همایون)

2:27
6.3 MB
2,000 تومان
5

بختیاری (دستگاه همایون)

2:57
7.4 MB
2,000 تومان
6

گوشه طرز و راز و نیاز (دستگاه همایون)

2:11
5.7 MB
2,000 تومان
7

نی داوود (دستگاه همایون)

3:23
8.4 MB
2,000 تومان
8

بیداد (دستگاه همایون)

2:19
6 MB
2,000 تومان
9

اوج (دستگاه همایون)

1:44
4.6 MB
2,000 تومان
10

موالیان (دستگاه همایون)

3:08
7.8 MB
2,000 تومان
11

مقدمه (ضربی بر اساس نواخته  استاد فروتن)، و درآمد (آواز بیات اصفهان)

4:58
12 MB
2,000 تومان
12

جامه دران (آواز بیات اصفهان)

2:41
6.8 MB
2,000 تومان
13

بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)

3:51
9.5 MB
2,000 تومان
14

بیات راجع (آواز بیات اصفهان)

2:35
6.6 MB
2,000 تومان
15

عِراق با تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان)

3:46
9.3 MB
2,000 تومان
16

اوج (آواز بیات اصفهان)

1:54
5 MB
2,000 تومان
17

دوتکه (آواز بیات اصفهان)

2:08
5.6 MB
2,000 تومان
18

سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)

3:28
8.6 MB
2,000 تومان
19

مثنوی (آواز بیات اصفهان)

3:48
9.4 MB
2,000 تومان
20

صوفی نامه (آواز بیات اصفهان)

3:58
9.7 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 5
1

مقدمه (ضربی بر اساس نواخته ی استاد هرمزی)، درآمد اول و پنجه شعری (دستگاه ماهور)

4:58
12 MB
2,000 تومان
2

داد با تحریر ساربانگ (دستگاه ماهور)

3:31
8.7 MB
2,000 تومان
3

حصار، ابول و آذربایجانی (دستگاه ماهور)

5:11
12.5 MB
2,000 تومان
4

نصیرخانی یا طوسی (دستگاه ماهور)

2:02
5.3 MB
2,000 تومان
5

مرادخانی (دستگاه ماهور)

1:28
4 MB
2,000 تومان
6

چهارپاره (دستگاه ماهور)

1:35
4.3 MB
2,000 تومان
7

فیلی (دستگاه ماهور)

2:16
5.9 MB
2,000 تومان
8

شکسته (دستگاه ماهور)

2:13
5.8 MB
2,000 تومان
9

خاوران (دستگاه ماهور)

3:10
7.9 MB
2,000 تومان
10

دلکش (دستگاه ماهور)

3:22
8.4 MB
2,000 تومان
11

عِراق و حزین (دستگاه ماهور)

3:59
9.8 MB
2,000 تومان
12

راک هندی (دستگاه ماهور)

2:20
6 MB
2,000 تومان
13

صفیر و فرود (دستگاه ماهور)

1:15
3.5 MB
2,000 تومان
14

راک عبدالله (دستگاه ماهور)

1:43
4.6 MB
2,000 تومان
15

راک کشمیر (دستگاه ماهور)

1:46
4.7 MB
2,000 تومان
16

نیشابورک (دستگاه ماهور)

2:06
5.5 MB
2,000 تومان
17

نیریز (دستگاه ماهور)

1:38
4.4 MB
2,000 تومان
18

مثنوی (دستگاه ماهور)

3:14
8.1 MB
2,000 تومان
19

ساقی‌نامه و صوفی‌نامه (دستگاه ماهور)

6:27
15.4 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 6
1

مقدمه (چهارمضراب استاد صبا) و درآمد (دستگاه چهارگاه)

6:47
16.2 MB
2,000 تومان
2

زابل و پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)

4:37
11.2 MB
2,000 تومان
3

رجز (دستگاه چهارگاه)

1:08
3.3 MB
2,000 تومان
4

حدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه)

2:24
6.2 MB
2,000 تومان
5

حصار (دستگاه چهارگاه)

4:29
10.9 MB
2,000 تومان
6

مخالف (دستگاه چهارگاه)

3:45
9.3 MB
2,000 تومان
7

مغلوب، نغمه مغلوب و حزان (دستگاه چهارگاه)

5:08
12.4 MB
2,000 تومان
8

منصوری (دستگاه چهارگاه)

5:17
12.8 MB
2,000 تومان
9

مقدمه (چهارمضراب بر اساس ردیف ردیف آقا حسینقلی)، درآمد اول و درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)

5:24
13 MB
2,000 تومان
10

پنجه شعری (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:29
4.1 MB
2,000 تومان
11

پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:25
3.9 MB
2,000 تومان
12

نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:55
5.1 MB
2,000 تومان
13

روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:54
5 MB
2,000 تومان
14

پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:51
4.9 MB
2,000 تومان
15

عشاق و سپهر (دستگاه راست پنجگاه)

1:49
4.8 MB
2,000 تومان
16

نیریز با سپهر (دستگاه راست پنجگاه)

2:48
7.1 MB
2,000 تومان
17

بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه)

2:02
5.3 MB
2,000 تومان
18

محیر و قرچه (دستگاه راست پنجگاه)

1:26
4 MB
2,000 تومان
19

مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:26
3.9 MB
2,000 تومان
20

طرز (دستگاه راست‌پنجگاه)

3:42
9.1 MB
2,000 تومان
21

لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:58
5.2 MB
2,000 تومان
22

ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه)

3:00
7.5 MB
2,000 تومان
23

ماوراءالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:50
4.9 MB
2,000 تومان
24

راک (دستگاه راست‌پنجگاه)

2:37
6.7 MB
2,000 تومان
25

صفیر (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:15
3.5 MB
2,000 تومان
26

راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه)

2:07
5.5 MB
2,000 تومان
27

راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه)

2:01
5.3 MB
2,000 تومان

عزیز
خوش آمدید