سبد خرید شما خالی است.
ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش

ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش
سال انتشار : 1390

به روایت و اجرای محمد منتشری

سه تار: هوشنگ فراهانی

تار: فخرالدین حکیمی

 

محمد منتشری، از نزدیک ترین و قدیمی ترین شاگردان استاد مهرتاش، ردیف آوازی ایشان را با حفظ و رعایت امانت در انتقال و اصالت در بیان اجرا کرده است با ذکر این نکته که به هرحال عنصر زیباشناختی شکلی و بیرونی را با تغییراتی بسیار جزیی لحاظ کرده است، اما کوشیده است تا بر جان مایه و محتوای آوازی و درونی ردیف کمترین تأثیر را بگذارد. این تغییرات بیشتر شامل بلند یا کوتاه کردن اشعار در اجرا و بیان گوشه‌هاست.

M. CD 304

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول (دستگاه شور) 3:41 8.46 MB 1/000 تومان
درآمد دوم یا خارا (دستگاه شور) 1:59 4.56 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:47 1.80 MB 1/000 تومان
رهاوی (دستگاه شور) 1:30 3.44 MB 1/000 تومان
سلمک (دستگاه شور) 4:10 9.56 MB 1/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 2:28 5.67 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:57 4.49 MB 1/000 تومان
رضوی (دستگاه شور) 4:00 9.19 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 4:12 9.64 MB 1/000 تومان
بزرگ و کوچک (دستگاه شور) 1:24 3.24 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 3:24 7.80 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه شور) 2:48 6.43 MB 1/000 تومان
کرد بیات (دستگاه شور) 6:56 15.89 MB 1/000 تومان
گریلی (دستگاه شور) 5:15 12.02 MB 1/000 تومان
مثنوی (دستگاه شور) 7:51 18.00 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 5:32 12.68 MB 1/000 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 3:32 8.10 MB 1/000 تومان
رامکَلی (آواز ابوعطا) 2:35 5.91 MB 1/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 4:45 10.89 MB 1/000 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 5:28 12.54 MB 1/000 تومان
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) 1:52 4.31 MB 1/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 2:46 6.37 MB 1/000 تومان
یتیمک (آواز ابوعطا) 5:50 13.37 MB 1/000 تومان
لیلی ومجنون (آواز ابوعطا) 1:39 3.79 MB 1/000 تومان
سارنج (آواز ابوعطا) 4:44 10.85 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:28 5.66 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 4:30 10.34 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 2:57 6.78 MB 1/000 تومان
حصار (آواز افشاری) 3:30 8.04 MB 1/000 تومان
قرایی (آواز افشاری) 4:16 9.79 MB 1/000 تومان
نهیب (آواز افشاری) 1:36 3.70 MB 1/000 تومان
حزین (آواز افشاری) 4:12 9.65 MB 1/000 تومان
رُهاب (آواز افشاری) 3:23 7.75 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 8:12 18.80 MB 1/000 تومان
صدری (آواز افشاری) 4:04 9.32 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 4:22 10.01 MB 1/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 2:33 5.85 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 3:58 9.10 MB 1/000 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 2:37 6.01 MB 1/000 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 3:58 9.12 MB 1/000 تومان
دلکش (آواز بیات ترک) 5:03 11.56 MB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 2:58 6.79 MB 1/000 تومان
شهابی (آواز بیات ترک) 4:12 9.62 MB 1/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 3:11 7.32 MB 1/000 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 4:12 9.62 MB 1/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 4:50 11.07 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 5:51 13.43 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز دشتی) 5:21 12.26 MB 1/000 تومان
اوج یا عشاق (آواز دشتی) 3:00 6.87 MB 1/000 تومان
عُزال (آواز دشتی) 2:06 4.81 MB 1/000 تومان
فرود (آواز دشتی) 1:33 3.57 MB 1/000 تومان
سارنج (آواز دشتی) 2:00 4.61 MB 1/000 تومان
غم‌انگیز (آواز دشتی) 2:23 5.48 MB 1/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 8:33 19.59 MB 1/000 تومان
دیلمان (آواز دشتی) 4:30 10.33 MB 1/000 تومان
دشتستانی (آواز دشتی) 2:04 4.76 MB 1/000 تومان
چوپانی (آواز دشتی) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 1:19 3.01 MB 1/000 تومان
لُری (آواز دشتی) 3:06 7.11 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز دشتی) 3:03 7.01 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 5:29 12.57 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 3:25 7.84 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 2:30 5.75 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه همایون) 2:51 6.56 MB 1/000 تومان
نی‌داود (دستگاه همایون) 2:00 4.61 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:18 3.00 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه همایون) 2:12 5.06 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه همایون) 1:43 3.96 MB 1/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 2:48 6.43 MB 1/000 تومان
مثنوی (دستگاه همایون) 4:28 10.25 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 3:41 8.46 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:49 4.17 MB 1/000 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 2:10 4.97 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 3:33 8.15 MB 1/000 تومان
نغمه (آواز بیات اصفهان) 1:59 4.57 MB 1/000 تومان
اوج یا عشاق (آواز بیات اصفهان) 3:27 7.90 MB 1/000 تومان
بوسلیک (آواز بیات اصفهان) 2:30 5.74 MB 1/000 تومان
عُزال (آواز بیات اصفهان) 1:41 3.86 MB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 3:31 8.07 MB 1/000 تومان
ساقی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 4:04 9.32 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 3:33 8.16 MB 1/000 تومان
بیات شیراز یا بیات درویش حسن (آواز بیات اصفهان) 4:53 11.18 MB 1/000 تومان
مثنوی بیات اصفهان، نوعی دیگر (آواز بیات اصفهان) 16:08 36.95 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز شوشتری) 3:27 7.91 MB 1/000 تومان
سه‌گاه یتیم (آواز شوشتری) 1:26 3.29 MB 1/000 تومان
منصوری (آواز شوشتری) 4:54 11.24 MB 1/000 تومان
میگلی (آواز شوشتری) 2:33 5.86 MB 1/000 تومان
راز ونیاز (آواز شوشتری) 2:05 4.81 MB 1/000 تومان
راز ونیاز، نوعی دیگر (آواز شوشتری) 3:54 8.95 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 4:50 11.07 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 3:23 7.74 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:25 3.28 MB 1/000 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه) 2:08 4.90 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 2:53 6.62 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 4:52 11.17 MB 1/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 3:19 7.60 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 2:08 4.89 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 1:37 3.72 MB 1/000 تومان
حُدی و پهلوی (دستگاه سه‌گاه) 4:51 11.10 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 4:10 9.57 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:59 4.56 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 2:48 6.43 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 2:48 6.44 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.96 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.38 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 1:52 4.30 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:11 5.00 MB 1/000 تومان
حُدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 4:24 10.11 MB 1/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 1:38 3.78 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 5:53 13.49 MB 1/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 2:59 6.85 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 2:18 5.29 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه ماهور) 1:58 4.53 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:41 3.85 MB 1/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:50 6.50 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 1:58 4.51 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 6:48 15.57 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 2:20 5.34 MB 1/000 تومان
عراق، نهیب، حزین، فرود (دستگاه ماهور) 6:21 14.54 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 2:41 6.16 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 1:34 3.60 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 2:10 4.99 MB 1/000 تومان
مرادخانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور) 4:22 10.01 MB 1/000 تومان
طوسی (دستگاه ماهور) 1:26 3.31 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 3:00 6.90 MB 1/000 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 2:42 6.20 MB 1/000 تومان
ساقی‌نامه (دستگاه ماهور) 3:44 8.55 MB 1/000 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 4:45 10.90 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 4:00 9.17 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 3.09 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:46 4.08 MB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:07 4.88 MB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:19 5.33 MB 1/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:34 5.89 MB 1/000 تومان
بحر نور، قرجه، فرود (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:45 6.32 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:24 7.78 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:08 4.88 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:39 8.36 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:06 7.12 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:42 3.90 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:31 5.79 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 3:06 7.12 MB 1/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 2:07 4.88 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:59 4.57 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:40 3.84 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 2:15 5.19 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 2:45 6.30 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 2:40 6.14 MB 1/000 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 1:50 4.22 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 4:25 10.11 MB 1/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 3:02 6.95 MB 1/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 2:07 4.85 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 2:51 6.55 MB 1/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:42 3.91 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 3:15 7.45 MB 1/000 تومان

آثار مشابه