سبد خرید شما خالی است.
آموزش آواز

آموزش آواز
سال انتشار : 1382

ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران

تحقیق: محمدتقی مسعودیه

 

 

روایت کامل استاد محمود کریمی از ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران. متن دفترچه ی سی دی، برگرفته از کتاب های مبانی اتنوموزیکولوژی و ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی، هر دو نوشته ی دکتر محمدتقی مسعودیه است. سی دی اول دستگاه شور و آوازهای ابوعطا و بیات ترک؛ سی دی دوم آوازهای دشتی و افشاری و دستگاه همایون؛ سی دی سوم آواز بیات اصفهان و دستگاه های سه گاه و چهارگاه؛ سی دی چهارم دستگاه ماهور؛ و سی‌دی پنجم دستگاه‌های نوا و راست پنجگاه.

M. CD 125

 

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه شور) 0:58 2.23 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:39 1.51 MB 2/000 تومان
درآمد نوع دیگر به‌نام خارا (دستگاه شور) 1:32 3.52 MB 2/000 تومان
رهاوی (دستگاه شور) 0:45 1.72 MB 2/000 تومان
اوج (دستگاه شور) 1:49 4.19 MB 2/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:40 3.83 MB 2/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:37 3.73 MB 2/000 تومان
رضوی (دستگاه شور) 1:53 4.33 MB 2/000 تومان
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) 1:58 4.50 MB 2/000 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 2/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 1:14 2.85 MB 2/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 2:23 5.49 MB 2/000 تومان
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور) 1:49 4.17 MB 2/000 تومان
گریلی (دستگاه شور) 3:15 7.44 MB 2/000 تومان
مثنوی (دستگاه شور) 2:36 5.98 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 3:27 7.93 MB 2/000 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:19 3.03 MB 2/000 تومان
رامکَلی (آواز ابوعطا) 1:15 2.87 MB 2/000 تومان
رامکَلی نوع دیگر (آواز ابوعطا) 1:12 2.78 MB 2/000 تومان
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) 1:16 2.91 MB 2/000 تومان
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا) 2:14 5.13 MB 2/000 تومان
گَوری (آواز ابوعطا) 1:32 3.55 MB 2/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 5:38 12.92 MB 2/000 تومان
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا) 2:30 5.74 MB 2/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 1:09 2.63 MB 2/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 2:00 4.59 MB 2/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 1:17 2.96 MB 2/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:55 4.42 MB 2/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 1:19 3.03 MB 2/000 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 1:31 3.50 MB 2/000 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 1:59 4.55 MB 2/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 1:33 3.55 MB 2/000 تومان
قرائی (آواز بیات ترک) 1:45 4.04 MB 2/000 تومان
شهابی (آواز بیات ترک) 1:37 3.72 MB 2/000 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 1:33 3.58 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 3:33 8.14 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز دشتی) 3:30 8.01 MB 2/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 4:06 9.42 MB 2/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 4:50 11.08 MB 2/000 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 1:03 2.42 MB 2/000 تومان
چوپانی (آواز دشتی) 1:36 3.70 MB 2/000 تومان
دشتستانی و حاجیانی (آواز دشتی) 2:09 4.93 MB 2/000 تومان
غم‌انگیز (آواز دشتی) 1:09 2.65 MB 2/000 تومان
دیلمان (آواز دشتی) 2:33 5.87 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز دشتی) 2:51 6.53 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 2:50 6.51 MB 2/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:27 3.33 MB 2/000 تومان
حصار (آواز افشاری) 1:51 4.24 MB 2/000 تومان
قرائی (آواز افشاری) 2:18 5.29 MB 2/000 تومان
نحیب [نهیب] (آواز افشاری) 2:07 4.87 MB 2/000 تومان
حزین (آواز افشاری) 1:10 2.69 MB 2/000 تومان
رُهاب (آواز افشاری) 1:58 4.52 MB 2/000 تومان
صدری (آواز افشاری) 2:10 4.99 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 3:33 8.16 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 2:55 6.71 MB 2/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:30 3.43 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:38 3.76 MB 2/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:51 4.24 MB 2/000 تومان
طرز (دستگاه همایون) 1:55 4.39 MB 2/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:39 3.79 MB 2/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:10 2.70 MB 2/000 تومان
راجع (دستگاه همایون) 2:06 4.83 MB 2/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:50 4.21 MB 2/000 تومان
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) 1:16 2.90 MB 2/000 تومان
شوشتری نوع دیگر (دستگاه همایون) 2:54 6.64 MB 2/000 تومان
بختیاری و مؤالف (دستگاه همایون) 2:02 4.67 MB 2/000 تومان
درآمد [دوّم] (آواز بیات اصفهان) 2:34 5.90 MB 2/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:17 2.96 MB 2/000 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 3:17 7.54 MB 2/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 2:43 6.23 MB 2/000 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 2:06 4.82 MB 2/000 تومان
نغمه (آواز بیات اصفهان) 1:44 3.99 MB 2/000 تومان
گوشه‌ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان) 1:26 3.28 MB 2/000 تومان
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) 2:19 5.32 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:58 6.80 MB 2/000 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 3:36 8.24 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 0:59 2.26 MB 2/000 تومان
درآمد نوع دیگر (دستگاه سه‌گاه) 2:44 6.27 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:38 3.75 MB 2/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:42 3.92 MB 2/000 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:46 4.07 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 2:04 4.76 MB 2/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.35 MB 2/000 تومان
مخالف به مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:40 3.82 MB 2/000 تومان
حُدی و پهلوی (دستگاه سه‌گاه) 1:45 4.01 MB 2/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:57 4.46 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 3:06 7.13 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:29 3.42 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:38 3.77 MB 2/000 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.40 MB 2/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 2:36 5.96 MB 2/000 تومان
مخالف به مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:26 3.29 MB 2/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 3:30 8.03 MB 2/000 تومان
حُدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:37 3.72 MB 2/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:56 2.17 MB 2/000 تومان
منثنوی مخالف (دستگاه چهارگاه) 2:03 4.70 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 2:46 6.33 MB 2/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 1:23 3.20 MB 2/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 1:52 4.29 MB 2/000 تومان
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور) 2:43 6.24 MB 2/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:21 3.10 MB 2/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:26 5.58 MB 2/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 3:29 7.99 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:45 4.04 MB 2/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:38 3.77 MB 2/000 تومان
مرادخانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور) 4:22 10.00 MB 2/000 تومان
طوسی (دستگاه ماهور) 1:10 2.69 MB 2/000 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 1:57 4.47 MB 2/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:33 3.58 MB 2/000 تومان
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور) 4:54 11.22 MB 2/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:31 3.50 MB 2/000 تومان
صفیر راک (دستگاه ماهور) 0:56 2.15 MB 2/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:30 3.46 MB 2/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 1:32 3.53 MB 2/000 تومان
ساقی‌نامه، صوفی‌نامه و کُشته (دستگاه ماهور) 5:45 13.19 MB 2/000 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 3:56 9.02 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:43 6.25 MB 2/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.05 MB 2/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:25 3.28 MB 2/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.54 MB 2/000 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:34 3.61 MB 2/000 تومان
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:37 3.73 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:57 6.75 MB 2/000 تومان
بیات عجم، بحر نور، قرچه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست‌پنجگاه) 4:18 9.86 MB 2/000 تومان
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 4:24 10.08 MB 2/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:01 4.62 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:48 4.13 MB 2/000 تومان
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:23 5.46 MB 2/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:30 3.45 MB 2/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.30 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 1:43 3.97 MB 2/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:54 4.36 MB 2/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:11 2.71 MB 2/000 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:24 3.22 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:10 2.68 MB 2/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:38 3.77 MB 2/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:41 3.87 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:47 4.10 MB 2/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 1:56 4.44 MB 2/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 3:34 8.18 MB 2/000 تومان
نیریز و گوشه‌ی نیریز (دستگاه نوا) 2:35 5.92 MB 2/000 تومان
رهاب و مسیحی (دستگاه نوا) 2:16 5.22 MB 2/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:08 2.62 MB 2/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 2:57 6.77 MB 2/000 تومان

آثار مشابه