سبد خرید شما خالی است.
ردیف آوازی عبدالله دوامی

ردیف آوازی عبدالله دوامی
سال انتشار : 1381

به روایت و اجرای عبدالله دوامی

 

 

 

سی‌دی اول شامل دستگاه شور و آوازهای آن غیر از افشاری؛ سی‌دی دوم شامل آواز افشاری و دستگاه های ماهور، سه‌گاه و چهارگاه؛ و سی‌دی سوم شامل دستگاه های همایون، نوا و راست پنجگاه و آواز بیات اصفهان است. در بعضی قسمت ها آواز استاد عبدالله دوامی با تار محمدرضا لطفی همراه شده است.
M. CD 111

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد خارا، درآمد آول (دستگاه شور) 1:45 4.03 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 1:20 3.08 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
درآمد رهاوی (دستگاه شور) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
سلمک، شهناز (دستگاه شور) 3:28 7.96 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 2:19 5.32 MB 1/000 تومان
رضوی (دستگاه شور) 3:36 8.26 MB 1/000 تومان
عُزّال و حسینی (دستگاه شور) 2:12 5.06 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 1:04 2.47 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 1:40 3.83 MB 1/000 تومان
درآمد ابوعطا (آواز ابوعطا) 2:24 5.50 MB 1/000 تومان
رامکلی با تحریر سملی (آواز ابوعطا) 2:33 5.85 MB 1/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 2:30 5.74 MB 1/000 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:22 3.14 MB 1/000 تومان
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:28 3.39 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
درآمد دوم، روح الارواح (آواز بیات ترک) 2:37 6.00 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 1:38 3.74 MB 1/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 1:08 2.63 MB 1/000 تومان
شهابی (آواز بیات ترک) 0:42 1.61 MB 1/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:26 3.29 MB 1/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 0:21 845.99 KB 1/000 تومان
فِیلی (آواز بیات ترک) 1:19 3.04 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:12 5.04 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز دشتی) 1:14 2.85 MB 1/000 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 0:54 2.09 MB 1/000 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:03 2.42 MB 1/000 تومان
غم‌انگیز (آواز دشتی) 0:34 1.32 MB 1/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:19 3.05 MB 1/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات کرد) 0:50 1.91 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات کرد) 1:50 4.21 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز بیات کرد) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
حزین (آواز بیات کرد) 0:48 1.84 MB 1/000 تومان
اوج (آواز بیات کرد) 1:18 2.98 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز افشاری) 2:05 4.79 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 0:49 1.87 MB 1/000 تومان
عراق (آواز افشاری) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
قرایی (آواز افشاری) 1:20 3.07 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:24 967.42 KB 1/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 1:18 3.01 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 1:53 4.33 MB 1/000 تومان
حصار ماهور (دستگاه ماهور) 1:32 3.52 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:09 2.65 MB 1/000 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:11 2.74 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:44 3.97 MB 1/000 تومان
بوسلیک (دستگاه ماهور) 0:17 692.93 KB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:35 3.65 MB 1/000 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
طوسی (دستگاه ماهور) 0:50 1.94 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:53 4.33 MB 1/000 تومان
اشاره به قرچه (دستگاه ماهور) 0:52 2.01 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 1:11 2.73 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:29 1.13 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:07 2.56 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 1:10 2.68 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:41 3.86 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 2:07 4.85 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:57 4.47 MB 1/000 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 2:07 4.85 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:50 4.22 MB 1/000 تومان
مثنوی (دستگاه سه‌گاه) 2:56 6.72 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:56 2.17 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 0:43 1.67 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:57 4.48 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 2:14 5.15 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.09 MB 1/000 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.95 MB 1/000 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:09 2.67 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:34 5.91 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 2:25 2.77 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:38 1.88 MB 1/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:31 1.74 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:39 1.89 MB 1/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:32 1.76 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 0:58 1.12 MB 1/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 2:05 2.39 MB 1/000 تومان
اوج (دستگاه همایون) 1:37 1.86 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:30 1.72 MB 1/000 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 2:21 2.70 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 0:49 966.40 KB 1/000 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 1:36 1.85 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:17 2.63 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 1:47 2.05 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:26 1.65 MB 1/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:09 1.33 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 0:41 817.93 KB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 2:05 2.40 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 1:34 1.80 MB 1/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:26 1.65 MB 1/000 تومان
مَجُلسی (دستگاه نوا) 0:16 328.64 KB 1/000 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:21 413.85 KB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 0:38 751.60 KB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 1:10 1.35 MB 1/000 تومان
رهاب با تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:09 1.33 MB 1/000 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 0:18 362.83 KB 1/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 0:51 999.56 KB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 0:45 882.21 KB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:04 1.23 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 1.00 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:29 579.66 KB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:58 1.12 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:21 414.87 KB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:01 1.18 MB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 821.50 KB 1/000 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:21 415.38 KB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:11 1.36 MB 1/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:37 741.40 KB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:37 724.05 KB 1/000 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:21 425.58 KB 1/000 تومان
بوسلیک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 478.13 KB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 1.15 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 747.01 KB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 1.55 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:49 2.09 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 948.54 KB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 1.07 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 1.48 MB 1/000 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:07 2.43 MB 1/000 تومان

آثار مشابه