سبد خرید شما خالی است.
ردیف آقاحسینقلی

ردیف آقاحسینقلی
سال انتشار : 1382

به روایت و اجرای تار علی اکبر شهنازی

 

 

 

این مجموعه روایت کامل ردیف آقاحسینقلی است که با تار فرزندش استاد علی اکبر شهنازی اجرا شده است. متن دفترچه‌ی سی‌دی که به معرفی همه‌ی گوشه ها می پردازد از کتاب ردیف میرزاحسینقلی نوشته‌ی داریوش پیرنیاکان برگرفته شده است. سی‌دی اول شامل دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز دشتی، آواز بیات‌ کرد و دستگاه نوا، سی دی دوم شامل دستگاه ماهور، دستگاه سه گاه و دستگاه چهارگاه و سی‌دی سوم شامل دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان، دستگاه راست‌پنجگاه و آواز افشاری است.

M. CD 108-110

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول (دستگاه شور) 0:30 1.17 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 0:42 1.61 MB 1/000 تومان
درآمد سوم یا پنجه شعری (دستگاه شور) 0:29 1.13 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:32 1.24 MB 1/000 تومان
اوج (دستگاه شور) 0:19 771.50 KB 1/000 تومان
نغمه‌ی اول (دستگاه شور) 0:42 1.61 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور) 0:32 1.25 MB 1/000 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:08 339.87 KB 1/000 تومان
نشیب و فراز (دستگاه شور) 0:16 628.64 KB 1/000 تومان
اوج و حضیض (دستگاه شور) 0:05 212.31 KB 1/000 تومان
مقدمه‌ی صفا (دستگاه شور) 0:16 625.58 KB 1/000 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:21 850.07 KB 1/000 تومان
کوچک (دستگاه شور) 0:10 412.31 KB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:40 1.54 MB 1/000 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:21 854.15 KB 1/000 تومان
نغمه‌ی دوم (دستگاه شور) 0:43 1.67 MB 1/000 تومان
عزال-شور پایین دسته (دستگاه شور) 0:23 933.74 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 0:20 793.95 KB 1/000 تومان
بقیه‌ی عزال (دستگاه شور) 0:28 1.09 MB 1/000 تومان
پنجه کردی با آواز (دستگاه شور) 0:38 1.48 MB 1/000 تومان
پنجه شعری (دستگاه شور) 0:25 985.78 KB 1/000 تومان
کرشمه پایین دسته (دستگاه شور) 0:29 1.13 MB 1/000 تومان
اوج در پایین دسته (دستگاه شور) 0:25 1,014.36 KB 1/000 تومان
چهارگوشه (دستگاه شور) 0:20 806.19 KB 1/000 تومان
مقدمه‌ی گریلی (دستگاه شور) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی دوم در پایین دسته (دستگاه شور) 0:43 1.66 MB 1/000 تومان
رضوی (دستگاه شور) 2:11 5.02 MB 1/000 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:17 690.89 KB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 2:11 5.02 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 1:18 2.98 MB 1/000 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:28 1.08 MB 1/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 2:58 6.81 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز ابوعطا) 0:27 1.07 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 0:32 1.22 MB 1/000 تومان
درآمد سوم یا سَیَخی ( آواز ابوعطا) 0:55 2.13 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی اول و دوم (آواز ابوعطا) 2:11 5.01 MB 1/000 تومان
حجاز اول (آواز ابوعطا) 0:32 1.25 MB 1/000 تومان
حجاز دوم (آواز ابوعطا) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
حجاز سوم (آواز ابوعطا) 0:11 440.89 KB 1/000 تومان
بزرگ (آواز ابوعطا) 0:53 2.05 MB 1/000 تومان
حجاز چهارم (آواز ابوعطا) 0:27 1.06 MB 1/000 تومان
تحریر بغدادی (آواز ابوعطا) 0:29 1.12 MB 1/000 تومان
سَمَلی (آواز ابوعطا) 0:18 707.21 KB 1/000 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:53 4.32 MB 1/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 0:22 888.85 KB 1/000 تومان
شمالی (آواز ابوعطا) 0:28 1.10 MB 1/000 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 1:04 2.47 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:30 1.16 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
درامد سوم (آواز بیات ترک) 0:52 2.01 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (آواز بیات ترک) 1:09 2.65 MB 1/000 تومان
درآمد پنجم با زنگوله (آواز بیات ترک) 1:07 2.56 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:42 1.64 MB 1/000 تومان
نغمه (آواز بیات ترک) 0:27 1.04 MB 1/000 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:50 1.92 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز قطار) 0:19 766.40 KB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز قطار) 0:11 433.74 KB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز قطار) 0:24 956.19 KB 1/000 تومان
درآمد چهارم (آواز قطار) 0:37 1.45 MB 1/000 تومان
درامد پنجم (آواز قطار) 0:34 1.33 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز دشتی) 0:35 1.36 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز دشتی) 0:53 2.05 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز دشتی) 1:09 2.64 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (آواز دشتی) 1:05 2.49 MB 1/000 تومان
عشاق (آواز دشتی) 0:30 1.17 MB 1/000 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:08 2.63 MB 1/000 تومان
بیدگلی با عشاق (آواز دشتی) 0:23 920.48 KB 1/000 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
قسمت اول (آواز بیات کرد) 0:29 1.14 MB 1/000 تومان
قسمت دوم (آواز بیات کرد) 1:01 2.36 MB 1/000 تومان
قسمت سوم (آواز بیات کرد) 0:11 455.17 KB 1/000 تومان
بزرگ (آواز بیات کرد) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
قسمت چهارم (آواز بیات کرد) 0:49 1.89 MB 1/000 تومان
عشاق و چهارمضراب، قسمت پنجم (آواز بیات کرد) 0:27 1.05 MB 1/000 تومان
تحریر بغدادی (آواز بیات کرد) 0:45 1.75 MB 1/000 تومان
قسمت ششم (آواز بیات کرد) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:33 1.28 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 0:59 2.26 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:20 3.06 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 0:39 1.52 MB 1/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 0:32 1.25 MB 1/000 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 0:52 1.99 MB 1/000 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 0:58 2.22 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:00 2.31 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه نوا) 0:11 432.72 KB 1/000 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:18 729.66 KB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه نوا) 0:33 1.27 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 0:41 1.59 MB 1/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 0:15 615.38 KB 1/000 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 0:35 1.35 MB 1/000 تومان
زمینه‌ی حسینی (دستگاه نوا) 0:37 1.44 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 0:33 1.27 MB 1/000 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:30 1.15 MB 1/000 تومان
نستاری (دستگاه نوا) 1:47 4.10 MB 1/000 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 0:42 1.63 MB 1/000 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:38 1.45 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 0:46 1.76 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:36 1.40 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه ماهور) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (دستگاه ماهور) 0:38 1.46 MB 1/000 تومان
آواز، قسمت اول (دستگاه ماهور) 1:17 2.94 MB 1/000 تومان
آواز، قسمت دوم (دستگاه ماهور) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
آواز، قسمت سوم (دستگاه ماهور) 0:39 1.50 MB 1/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 0:27 1.05 MB 1/000 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 0:39 1.52 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان
خوارزمی (دستگاه ماهور) 0:58 2.24 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 0:46 1.77 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:12 470.48 KB 1/000 تومان
بقیه‌ دلکش و فرود (دستگاه ماهور) 1:09 2.63 MB 1/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:30 3.44 MB 1/000 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:31 1.19 MB 1/000 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
سروش (دستگاه ماهور) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 0:54 2.08 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:39 1.51 MB 1/000 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 0:27 1.03 MB 1/000 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 1:23 3.20 MB 1/000 تومان
مرادخانی یا چهارپاره (دستگاه ماهور) 0:44 1.68 MB 1/000 تومان
مرادخانی، قسمت دوم (دستگاه ماهور) 0:44 1.69 MB 1/000 تومان
ابول یا حصار ماهور (دستگاه ماهور) 0:13 530.68 KB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:49 1.88 MB 1/000 تومان
زیرافکن (دستگاه ماهور) 0:12 499.05 KB 1/000 تومان
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) 0:16 660.27 KB 1/000 تومان
نیریز کبیر (دستگاه ماهور) 0:28 1.11 MB 1/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 1:50 4.20 MB 1/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) 0:40 1.56 MB 1/000 تومان
صفیر راک (دستگاه ماهور) 0:19 779.66 KB 1/000 تومان
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور) 0:09 357.21 KB 1/000 تومان
نغمه‌ی راک (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:21 833.74 KB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 0:38 1.46 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:36 1.40 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:11 445.99 KB 1/000 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:18 710.27 KB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:19 767.42 KB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:26 1.01 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه) 0:32 1.24 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
درآمد سوم یا دو درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:01 2.35 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 1:14 2.83 MB 1/000 تومان
زابل اول (دستگاه سه‌گاه) 0:43 1.66 MB 1/000 تومان
زابل دوم با بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:03 2.41 MB 1/000 تومان
معربد (دستگاه سه‌گاه) 0:22 865.38 KB 1/000 تومان
پیش حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:25 997.01 KB 1/000 تومان
پس حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:34 1.31 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:21 856.19 KB 1/000 تومان
هفت حصار (دستگاه سه‌گاه) 1:29 3.40 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:28 1.07 MB 1/000 تومان
مویه‌ی حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:32 1.23 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:33 1.30 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:03 2.42 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:35 1.34 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.48 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.20 MB 1/000 تومان
مویه‌ی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.45 MB 1/000 تومان
حدی (دستگاه سه‌گاه) 0:21 843.95 KB 1/000 تومان
پهلوی (دستگاه سه‌گاه) 0:15 591.91 KB 1/000 تومان
رجز یا ارجوزه (دستگاه سه‌گاه) 0:39 1.51 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:28 1.10 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 0:40 1.56 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.42 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم یا زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
درآمد پنجم (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
درآمد ششم با مویه (دستگاه چهارگاه) 1:11 2.74 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:19 3.03 MB 1/000 تومان
زابل اول (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.87 MB 1/000 تومان
زابل دوم، بسته‌نگار و مویه (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.62 MB 1/000 تومان
زابل سوم (دستگاه چهارگاه) 1:12 2.76 MB 1/000 تومان
معربد (دستگاه چهارگاه) 0:27 1.03 MB 1/000 تومان
پیش حصار (دستگاه چهارگاه) 0:27 1.06 MB 1/000 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.68 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 0:28 1.10 MB 1/000 تومان
هفت حصار (دستگاه چهارگاه) 1:50 4.20 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:31 1.21 MB 1/000 تومان
مویه‌ی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.44 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:38 1.45 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:06 2.52 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.49 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.74 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه چهارگاه) 0:34 1.31 MB 1/000 تومان
مویه‌ی مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:48 6.44 MB 1/000 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 0:23 916.40 KB 1/000 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:16 642.93 KB 1/000 تومان
رجز یا ارجوزه (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.94 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 0:59 2.27 MB 1/000 تومان
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه همایون) 1:40 3.82 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:40 3.85 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی چهارگاه (دستگاه همایون) 0:34 1.30 MB 1/000 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 0:47 1.81 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:22 3.16 MB 1/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 2:05 4.79 MB 1/000 تومان
باوی (دستگاه همایون) 0:47 1.81 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 1:08 2.61 MB 1/000 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:34 1.33 MB 1/000 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:14 549.05 KB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:33 1.27 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه همایون) 0:32 1.23 MB 1/000 تومان
نوروز عرب (دستگاه همایون) 1:21 3.10 MB 1/000 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 1:11 2.71 MB 1/000 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 1:00 2.32 MB 1/000 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:35 1.37 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:29 1.12 MB 1/000 تومان
مؤالف (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه همایون) 0:24 967.42 KB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه همایون) 0:26 1.01 MB 1/000 تومان
بحر نور (دستگاه همایون) 0:17 695.99 KB 1/000 تومان
گوشه‌ی منصوری (دستگاه همایون) 0:12 474.56 KB 1/000 تومان
مبرقع (دستگاه همایون) 0:09 389.87 KB 1/000 تومان
سپهر (دستگاه همایون) 0:39 1.51 MB 1/000 تومان
عزال (دستگاه همایون) 0:28 1.07 MB 1/000 تومان
دناسری (دستگاه همایون) 0:15 617.42 KB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه همایون) 0:47 1.83 MB 1/000 تومان
شوشتری و منصوری (دستگاه همایون) 0:49 1.89 MB 1/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 0:16 645.99 KB 1/000 تومان
مویه‌ی بختیاری (دستگاه همایون) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) 0:44 1.69 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) 0:48 1.83 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 1:16 2.90 MB 1/000 تومان
دوتا یکی (آواز بیات اصفهان) 0:36 1.39 MB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 0:49 1.87 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 0:11 438.85 KB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:06 2.54 MB 1/000 تومان
شکسته‌ی اصفهان (آواز بیات اصفهان) 0:31 1.18 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی شور (آواز بیات اصفهان) 0:40 1.54 MB 1/000 تومان
کرشمه با فرود (آواز بیات اصفهان) 0:55 2.10 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 1:34 3.61 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:11 2.71 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.77 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:44 3.98 MB 1/000 تومان
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:44 3.98 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:59 2.29 MB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:23 917.42 KB 1/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:14 2.85 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:05 2.51 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:43 1.65 MB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:31 1.19 MB 1/000 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:20 819.46 KB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:18 736.80 KB 1/000 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:14 560.27 KB 1/000 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.83 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:54 2.07 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:12 483.74 KB 1/000 تومان
آشوراوند (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:19 743.95 KB 1/000 تومان
اصفهانک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:08 333.74 KB 1/000 تومان
حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:20 783.74 KB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.87 MB 1/000 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:29 3.40 MB 1/000 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:05 2.50 MB 1/000 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.19 MB 1/000 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:23 922.52 KB 1/000 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.04 MB 1/000 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:10 404.15 KB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:30 1.17 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:22 864.36 KB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:21 859.25 KB 1/000 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.55 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:26 1.02 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:35 1.34 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:19 767.42 KB 1/000 تومان
نیریز صغیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:37 1.45 MB 1/000 تومان
نیریز کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:37 1.43 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.08 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز افشاری) 0:28 1.10 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز افشاری) 0:27 1.03 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز افشاری) 0:36 1.41 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (آواز افشاری) 0:34 1.31 MB 1/000 تومان
درآمد پنجم (آواز افشاری) 0:38 1.47 MB 1/000 تومان
درآمد ششم (آواز افشاری) 0:53 2.04 MB 1/000 تومان
درآمد هفتم با بسته‌نگار (آواز افشاری) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:05 2.50 MB 1/000 تومان
قرایی (آواز افشاری) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
نهیب (آواز افشاری) 0:47 1.81 MB 1/000 تومان
نغمه (آواز افشاری) 0:28 1.09 MB 1/000 تومان
فرود (آواز افشاری) 0:38 1.48 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز افشاری) 1:18 2.99 MB 1/000 تومان

آثار مشابه