سبد خرید شما خالی است.
موسیقی و زندگی موسیقایی مازندران

موسیقی و زندگی موسیقایی مازندران
سال انتشار : 1381
شابک : 9646409547

مسئله‌ی تغییرات

نویسنده: ساسان فاطمی 

 

 

 

این کتاب نتیجه‌ی پژوهش‌های ساسان فاطمی در سال‌های۱۳۷۴-۱۳۷۵ و شامل سه بخش، به  انضمام آوانگاری قطعات، اشعار آوازها، نقشه‌ها و جدول‌هاست. یک مقدمه نیز به معرفی تاریخی، جغرافیایی، قومی و زبانی منطقه به صورت اجمالی می‌پردازد.کتاب اساساً به بررسی موسیقی آوازی مرکز و شرق مازندران محدود شده است و از بررسی موسیقی قسمت‌های غربی مازندران صرف نظر می‌کند. علت‌های این دو انتخاب در بخش اول، که به کلیات اختصاص دارد و به طبقه بندی موسیقی‌های منطقه و نیز محتوای اشعار آوازها می‌پردازد، شرح داده شده است. بخش دوم فرم اشعار و ویژگی‌های فنی موسیقی مازندران و نیز زندگی موسیقایی این منطقه را بررسی می‌کند و به رابطه‌ی میان موسیقی، موسیقیدان و شنونده می‌پردازد. در بخش سوم مسئله‌ی تغییرات در موسیقی و فرهنگ موسیقایی مازندران در دو مرحله، قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آثار مشابه