موسیقی شمال خراسان (موسیقی نواحی ایران ۶۱)
Audio CD

Music of Northern Khorâsân (Regional Music of Iran 61)
Publish Year : 2016

Hamid Khezri, Dotâr 

M. CD 455 

Tracks

Name Time Previews
Maqâm-e Bayât 4:21
Leyli-o Leylân 1:50
Dondovây 5:00
Maqâm-e Shâh Bahrâm 4:11
Maqâm-e Gereyli 7:37
Karam 2:29
Khâl-e Narges 2:12
Maqâm-e Ja'far-Qoli 1:49
Ey Jamâl 2:24
Fâteme Jân (1) 2:17
Zari Jân 2:17
Gharib-e Âshsheq 2:48
Fâteme Jân (2) 1:46
Khajey Lore 1:22
Miram Dargaz 1:45
Maqâm-e Bolbol 2:47
Maqâm-e Jowlân-e Kuroghlu 2:31

Similar Items