پیانونوازی مشیر همایون شهردار
Audio CD

Moshir Homâyun Shahrdâr, Piano
Publish Year : 2016

M. CD 454

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Mâhur 10:05
Âvâz-e Dashti 10:10
Dastgâh-e Homâyun 9:04
Âvâz-e Afshâri 15:02
Dastgâh-e Mâhur 8:32
Âvâz-e Dashti 7:13
Dastgâh-e Homâyun 11:35

Similar Items