پیانونوازی مرتضی محجوبی ۲
Audio CD

Mortezâ Mahjubi , The Art of Piano Playing 2
Publish Year : 2007

M. CD 242

Tracks

Name Time Previews
Âvâz-e Bayât-e Tork 12:27
Âvâz-e Afshâri 7:19
Âvâz-e Abu'atâ 6:30
Dastgâh-e Homâyun 12:44
Âvâz-e Bayât-e Esfahân 12:17
Dastgâh-e Segâh 10:30
Dastgâh-e Châhârgâh 14:23

Similar Items