ردیف  نوازی تار
Audio CD

Radif Navâzi
Publish Year : 1992

The Mirzâ Abdollâh Radif

Interpreted by Nur-Ali Borumand

Hossein Alizâdeh, Târ

M. CD 237

Tracks

Name Time Previews
Darâmad I (Dastgâh-e Shur) 0:50
Darâmad II (Panje She'ri) (Dastgâh-e Shur) 0:44
Darâmad III (Kereshme) (Dastgâh-e Shur) 1:22
Darâmad IV (Rohâb) (Dastgâh-e Shur) 0:51
Darâmad V (Owj) (Dastgâh-e Shur) 1:15
Darâmad VI (Mollânâzi) (Dastgâh-e Shur) 0:50
Naghme I (Dastgâh-e Shur) 1:34
Naghme II (Dastgâh-e Shur) 1:00
Zirkesh-e Salmak (Dastgâh-e Shur) 0:30
Mollânâzi (Dastgâh-e Shur) 0:52
Salmak (Dastgâh-e Shur) 0:44
Golriz (Dastgâh-e Shur) 0:36
Madjles-afrouz (Dastgâh-e Shur) 0:29
Ozzâl (Dastgâh-e Shur) 0:59
Safâ (Dastgâh-e Shur) 0:24
Bozorg (Dastgâh-e Shur) 0:27
Kuchak (Dastgâh-e Shur) 0:28
Dobeyti (Dastgâh-e Shur) 0:27
Khârâ (Dastgâh-e Shur) 0:28
Qajar (Dastgâh-e Shur) 0:41
Hazin (Dastgâh-e Shur) 0:48
Shur-e Pâyin-Daste (Dastgâh-e Shur) 0:22
Gushe-ye Rohâb (Dastgâh-e Shur) 0:45
Châhâr-Gushe, Gushe I (Dastgâh-e Shur) 0:22
Châhâr-Gushe, Gushe II (Dastgâh-e Shur) 0:38
Châhâr-Gushe, Gushe III (Dastgâh-e Shur) 0:34
Châhâr-Gushe, Gushe IV (Dastgâh-e Shur) 0:57
Moqaddme-ye Gereyli (Dastgâh-e Shur) 1:16
Razavi, Hazin, Forud (Dastgâh-e Shur) 3:23
Shahnâz (Dastgâh-e Shur) 0:47
Qarache (Dastgâh-e Shur) 1:39
Shahnâz-e Kot (Âsheq-Kosh) (Dastgâh-e Shur) 1:03
Reng-e Osul (Dastgâh-e Shur) 3:34
Gereyli I (Dastgâh-e Shur) 4:30
Gereyli II (Dastgâh-e Shur) 1:04
Gereyli III (Dastgâh-e Shur) 1:11
Reng-e Shahr-âshub (Dastgâh-e Shur) 13:42
Râmkeli (Âvâz-e Abu'atâ) 0:59
Darâmad (Âvâz-e Abu'atâ) 1:48
Sayakhi (Âvâz-e Abu'atâ) 2:00
Hejâz (Âvâz-e Abu'atâ) 1:12
Bastenegâr (Âvâz-e Abu'atâ) 1:00
Yaquluna (Âvâz-e Abu'atâ) 1:02
Châhârpâre (Âvâz-e Abu'atâ) 2:42
Gabri (Âvâz-e Abu'âtâ) 1:37
Ghamangiz (Âvâz-e Abu'atâ) 1:10
Gilaki (Âvâz-e Abu'atâ) 3:05
Darâmad I (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:06
Darâmad II (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:08
Darâmad III (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:24
Hâji Hasani (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:05
Bastenegâr (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:37
Zangule (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:21
Khosravâni (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:33
Naghme (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:39
Feyli (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:21
Gushe-ye Shekaste (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:29
Mehrabâni (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:55
Jâmedarân (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:55
Mehdi-Zarrâbi (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:15
Ruh-ol-Arvâh (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:23
Darâmad (Âvâz-e Afshâri) 1:42
Bastenegâr (Âvâz-e Afshâri) 2:35
Arâq (Âvâz-e Afshâri) 2:08
Darâmad (Âvâz-e Dashti) 2:14
Bidegâni (Âvâz-e Dashti) 1:07
Hâjiyâni (Âvâz-e Dashti) 1:09
Owj (Âvâz-e Dashti) 1:22
Darâmad I (Âvâz-e Bayât-e Kord) 1:37
Darâmad II (Âvâz-e Bayât-e Kord) 1:51
Bastenegâr (Âvâz-e Bayât-e Kord) 0:22
Hâji Hasani (Âvâz-e Bayât-e Kord) 0:59
Darâmad III (Âvâz-e Bayât-e Kord) 1:18
Darâmad IV (Âvâz-e Bayât-e Kord) 2:06
Qatâr (Âvâz-e Bayât-e Kord) 2:11
Qarâyi (Âvâz-e Bayât-e Kord) 2:08
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Homâyun) 0:57
Darâmad I (Dastgâh-e Homâyun) 1:16
Darâmad II (Zang-e Shotor) (Dastgâh-e Homâyun) 1:28
Mavâliyân (Dastgâh-e Homâyun) 1:46
Chakâvak (Dastgâh-e Homâyun) 1:36
Tarz (Dastgâh-e Homâyun) 1:34
Bidâd (Dastgâh-e Homâyun) 2:10
Bidâd-e Kot (Dastgâh-e Homâyun) 0:30
Ney-Dâvud (Dastgâh-e Homâyun) 1:59
Bâvi (Dastgâh-e Homâyun) 1:17
Suz-o Godâz (Dastgâh-e Homâyun) 1:10
Abolchap (Dastgâh-e Homâyun) 0:48
Leyli-o Majnun (Dastgâh-e Homâyun) 0:53
Râvandi (Dastgâh-e Homâyun) 0:18
Nowruz-e Arab (Dastgâh-e Homâyun) 1:17
Nowruz-e Sabâ (Dastgâh-e Homâyun) 0:57
Nowruz-e Khârâ (Dastgâh-e Homâyun) 1:10
Nafir (Dastgâh-e Homâyun) 0:33
Farang, Shushtari-ye Gurdân (Dastgâh-e Homâyun) 1:10
Shushtari (Dastgâh-e Homâyun) 0:51
Jâmedarân (Dastgâh-e Homâyun) 0:53
Râz-o Niyâz (Dastgâh-e Homâyun) 1:06
Meygoli (Dastgâh-e Homâyun) 0:26
Mo'âlef (Dastgâh-e Homâyun) 0:18
Bakhtiyâri Bâ Mo'âlef (Dastgâh-e Homâyun) 1:03
Ozzâl (Dastgâh-e Homâyun) 1:09
Denâseri (Dastgâh-e Homâyun) 1:04
Reng-e Farah (Dastgâh-e Homâyun) 3:30
Darâmad (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 2:04
Jâmedarân (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:55
Bayât-e Râje (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 0:42
Qesmat II (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:43
Forud (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:33
Kereshme (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:18
Suz-o Godâz (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:30
Darâmad I (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:51
Darâmad II (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:16
Darâmad III (Pish-Zangule and Zangule) (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:10
Darâmad IV (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:04
Naghme (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:09
Kereshme and Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:21
Zang-e Shotor (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:09
Zâbol (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:07
Bastenegâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:06
Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:27
Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:18
Hesâr II (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:57
Zangule (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:31
Hesâr III Bâ Châhârmezrâb (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:19
Pas-Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:09
Muye and Forud (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:36
Mokhâlef (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:56
Hâji Hasani (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:09
Bastenegâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:14
Maghlub (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:21
Naghme-ye Maghlub (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:08
Hazin (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:52
Hodi (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:51
Pahlavi (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:37
Rajaz (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 0:34
Mansuri (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:58
Mansuri II (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:00
Mansuri III (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:44
Lezgi (Dastgâh-e Châhârgâh) 3:04
Matn and Hâshiye (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:40
Reng-e Shahr-âshub (Dastgâh-e Châhârgâh) 5:09
Ch‭âhârmezrâb (Dastgâh-e Segâh) 0:47
Darâmad (Dastgâh-e Segâh) 0:24
Naghme (Dastgâh-e Segâh) 1:09
Kereshme Bâ Muye (Dastgâh-e Segâh) 2:06
Zang-e Shotor (Dastgâh-e Segâh) 1:20
Zâbol (Dastgâh-e Segâh) 1:09
Bastenegâr (Dastgâh-e Segâh) 1:04
Muye (Dastgâh-e Segâh) 1:26
Mokhâlef (Dastgâh-e Segâh) 1:59
Hâji Hasani (Dastgâh-e Segâh) 1:12
Baste-Negâr (Dastgâh-e Segâh) 1:17
Maghlub (Dastgâh-e Segâh) 0:24
Naghme-ye Maghlub (Dastgâh-e Segâh) 1:22
Hazin (Dastgâh-e Segâh) 0:49
Muye (Dastgâh-e Segâh) 0:37
Rohâb (Dastgâh-e Segâh) 1:05
Masihi (Dastgâh-e Segâh) 0:35
Shâhkhatâyi (Dastgâh-e Segâh) 0:55
Takht-e Tâqdis (Dastgâh-e Segâh) 0:46
Reng-e Delgoshâ (Dastgâh-e Segâh) 2:28
Darâmad (Dastgâh-e Mâhur) 0:46
Kereshme and Âvâz (Dastgâh-e Mâhur) 2:25
Moqaddme-ye Dâd (Dastgâh-e Mâhur) 0:44
Dâd (Dastgâh-e Mâhur) 0:37
Majles-afruz (Dastgâh-e Mâhur) 1:45
Khosravâni (Dastgâh-e Mâhur) 1:16
Delkash, Châhârmezrâb and Forud (Dastgâh-e Mâhur) 3:38
Khâvarân (Dastgâh-e Mâhur) 1:13
Tarabangiz (Dastgâh-e Mâhur) 1:02
Neyshâburak (Dastgâh-e Mâhur) 1:39
Nasirkhâni (Tusi) (Dastgâh-e Mâhur) 1:47
Châhâhrpâre (Morâdkhâni) (Dastgâh-e Mâhur) 0:34
Feyli (Dastgâh-e Mâhur) 0:44
Mâhur-e Saghir (Dastgâh-e Mâhur) 1:18
Âzarbâyejâni (Dastgâh-e Mâhur) 1:09
Hesâr-e Mâhur (Abol), Zangule, Zir-Afkand (Dastgâh-e Mâhur) 2:11
Neyriz (Dastgâh-e Mâhur) 1:15
Shekaste (Dastgâh-e Mâhur) 2:04
Arâq (Dastgâh-e Mâhur) 0:47
Nahib (Dastgâh-e Mâhur) 0:52
Mohayyer (Dastgâh-e Mâhur) 0:15
Âshurâvand (Dastgâh-e Mâhur) 0:48
Esfahânak (Dasgtâh-e Mâhur) 0:23
Hazin (Dastgâh-e Mâhur) 0:22
Kereshme (Dastgâh-e Mâhur) 0:23
Zangule (Dastgâh-e Mâhur) 0:44
Râk-e Hendi (Dastgâh-e Mâhur) 2:01
Râk-e Keshmir (Dastgâh-e Mâhur) 0:42
Râk-e Abdollâh (Dastgâh-e Mâhur) 1:15
Kereshme-e Râk, Safir-e Râk (Dastgâh-e Mâhur) 1:22
Sâghinâme, Koshte-Morde, Sufinâme (Dastgâh-e Mâhur) 3:50
Reng-e Harbi (Dastgâh-e Mâhur) 3:34
Reng-e Yek chube (Dastgâh-e Mâhur) 1:15
Reng-e Shaakhu (Dastgâh-e Mâhur) 1:24
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 4:50
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 2:05
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 1:24
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 3:27
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 1:42
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 0:53
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 1:03
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 1:00
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 0:49
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 0:41
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 0:43
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 1:28
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 1:21
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 0:47
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Mâhur) 0:32
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Navâ) 0:50
Darâmad I (Dastgâh-e Navâ) 1:08
Darâmad II (Dastgâh-e Navâ) 1:50
Kereshme (Dastgâh-e Navâ) 1:03
Gardâniye (Dastgâh-e Navâ) 1:19
Naghme (Dastgâh-e Navâ) 1:30
Bayât-e Râje (Dastgâh-e Navâ) 0:46
Hazin (Dastgâh-e Navâ) 1:03
Oshshâq (Dastgâh-e Navâ) 1:35
Nahoft (Dastgâh-e Navâ) 0:45
Gavesht (Dastgâh-e Navâ) 0:39
Ashirân (Dastgâh-e Navâ) 0:36
Neyshâburak (Dastgâh-e Navâ) 1:37
Majosli (Dastgâh-e Navâ) 0:23
Khojaste (Dastgâh-e Navâ) 1:43
Malek Hoseyn (Dastgâh-e Navâ) 0:59
Hoseyn (Dastgâh-e Navâ) 1:09
Busalik (Dastgâh-e Navâ) 1:09
Neyriz (Dastgâh-e Navâ) 1:24
Zarbi-ye Navâ (Dastgâh-e Navâ) 1:11
Reng-e Navâ (Dastgâh-e Navâ) 2:18
Reng-e Navâ (Dastgâh-e Navâ) 4:36
Darâmad (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:57
Zang-e Shotor (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:45
Zangule-ye Saghir and Kabir (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:25
Naghme (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:04
Khosravâni (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:01
Ruhafzâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:52
Panjgâh (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:45
Sepehr (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:58
Oshshâq (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:04
Neyriz (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:55
Bâl-e Kabutarân (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:40
Bayât-e Ajam (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:03
Bahr-e Nur (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:39
Qarache (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:35
Mobarqa' (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:13
Tarz (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:49
Abolchap (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:54
Leyli-o Majnun (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:59
Râvandi (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:20
Nowruz-e Arab (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:14
Nowruz-e Sabâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:13
Nowruz-e Khârâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:24
Mâvarâ-on-Nahr (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:13
Nafir (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:28
Farang (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:19
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:41
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:45
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:43
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:52
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:56
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:42
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:40
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:39
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:18
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:47
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:48
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:48
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:57
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:18
Remarks on Common Gushes (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:05

Similar Items