ردیف میرزا عبدالله (به روایت و اجرای تار نورعلی برومند)
Audio CD

The Mirzâ Abdollâh Radif
Publish Year : 2006

For Târ and Setâr

Interpreted and performed by Nur-Ali Borumand 

M. CD 216

Tracks

Name Time Previews
Darâmad I (Dastgâh-e Shur) 0:46
Darâmad II (Dastgâh-e Shur) 0:47
Darâmad III (Kereshme) (Dastgâh-e Shur) 1:16
Darâmad IV (Gushe-ye Rohâb) (Dastgâh-e Shur) 0:50
Darâmad V (Owj) (Dastgâh-e Shur) 1:09
Darâmad VI (Mollânâzi) (Dastgâh-e Shur) 0:47
Naghme I (Dastgâh-e Shur) 1:35
Naghme II (Dastgâh-e Shur) 1:14
Zirkesh-e Salmak (Dastgâh-e Shur) 0:32
Mollânâzi (Dastgâh-e Shur) 0:42
Salmak (Dastgâh-e Shur) 0:41
Gloriz (Dastgâh-e Shur) 0:34
Majles-afruz (Dastgâh-e Shur) 0:34
Ozzâl (Dastgâh-e Shur) 1:00
Safâ (Dastgâh-e Shur) 0:25
Bozorg (Dastgâh-e Shur) 0:27
Kuchak (Dastgâh-e Shur) 0:25
Dobeyti (Dastgâh-e Shur) 0:26
Khârâ (Dastgâh-e Shur) 0:29
Qajar (Dastgâh-e Shur) 0:22
Forud (Dastgâh-e Shur) 0:23
Hazzin (Dastgâh-e Shur) 0:47
Shur-e Pâyin-Daste (Dastgâh-e Shur) 0:24
Gushe-ye Rohâb (Dastgâh-e Shur) 0:52
Châhâr-Gushe (Dastgâh-e Shur) 2:23
Moqaddme-ye Gereyli (Dastgâh-e Shur) 1:17
Razavi, Forud, Hazin (Dastgâh-e Shur) 3:38
Shahnâz (Dastgâh-e Shur) 1:02
Qarache (Dastgâh-e Shur) 1:13
Shahnâz-e Kot (Âsheq Kosh) (Dastgâh-e Shur) 0:52
Reng-e Osul (Dastgâh-e Shur) 3:51
Gereyli (Dastgâh-e Shur) 6:51
Reng-e Shahrâshub (Dastgâh-e Shur) 14:00
Râmkeli (Âvâz-e Abu'atâ) 1:02
Darâmad I (Âvâz-e Abu'atâ) 1:40
Sayakhi (Âvâz-e Abu'atâ) 1:42
Hejâz (Âvâz-e Abu'atâ) 1:00
Bastenegâr (Âvâz-e Abu'atâ) 1:00
Yaquluna (Âvâz-e Abu'atâ) 0:52
Châhârpâre (Âvâz-e Abu'atâ) 2:34
Gabri (Âvâz-e Abu'âtâ) 1:35
Ghamangiz (Âvâz-e Abu'atâ) 0:49
Gilaki (Âvâz-e Abu'atâ) 2:56
Darâmad (Âvâz-e Dashti) 1:12
Owj (Âvâz-e Dashti) 1:00
Bidegâni (Âvâz-e Dashti) 1:00
Hâjyâni (Âvâz-e Dashti) 1:04
Owj (Âvâz-e Dashti) 1:09
Darâmad I (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:31
Dogâh (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:12
Forud (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:36
Darâmad II (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:26
Kereshme (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:22
Forud (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:19
Darâmad III (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:19
Hâji Hasani (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:19
Forud (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:43
Bastenegâr (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:33
Zangule (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:19
Khosravâni (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:24
Naghme (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:35
Feyli (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:18
Gushe-ye Shekaste (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:32
Mehrabâni (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:42
Jâmedarân (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:51
Mehdi-Zarrâbi (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:04
Ruh-ol-Arvâh (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:19
Darâmad I (Âvâz-e Kord-e Bayât, Bayât-e Kord) 1:27
Darâmad II (Âvâz-e Kord-e Bayât, Bayât-e Kord) 1:43
Bastenegâr (Âvâz-e Kord-e Bayât, Bayât-e Kord) 0:23
Hâji Hasani (Âvâz-e Kord-e Bayât, Bayât-e Kord) 0:53
Darâmad III (Âvâz-e Kord-e Bayât, Bayât-e Kord) 1:13
Darâmad IV (Âvâz-e Kord-e Bayât, Bayât-e Kord) 1:40
Qatâr (Âvâz-e Kord-e Bayât, Bayât-e Kord) 1:50
Qarâyi (Âvâz-e Kord-e Bayât, Bayât-e Kord) 1:32
Darâmad (Âvâz-e Âfshâri) 1:34
Bastenegâr (Âvâz-e Âfshâri) 2:08
Gushe-ye Arâq (Âvâz-e Âfshâri) 2:01
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Homâyun) 0:57
Darâmad I (Dastgâh-e Homâyun) 1:13
Darâmad II (Zang-e Shotor) (Dastgâh-e Homâyun) 1:29
Mavâliyân (Dastgâh-e Homâyun) 1:21
Chakâvak (Dastgâh-e Homâyun) 1:14
Tarz (Dastgâh-e Homâyun) 1:18
Bidâd (Dastgâh-e Homâyun) 2:06
Bidâd-e Kot (Dastgâh-e Homâyun) 0:27
Ney-Dâvud (Dastgâh-e Homâyun) 1:48
Bâvi (Dastgâh-e Homâyun) 1:11
Suz-o Godâz (Dastgâh-e Homâyun) 0:57
Abolchap (Dastgâh-e Homâyun) 0:40
Leyli-o Majnun (Dastgâh-e Homâyun) 0:48
Râvandi (Dastgâh-e Homâyun) 0:15
Nowruz-e Arab (Dastgâh-e Homâyun) 1:04
Nowruz-e Sabâ (Dastgâh-e Homâyun) 0:50
Nowruz-e Khârâ (Dastgâh-e Homâyun) 0:56
Nafir (Dastgâh-e Homâyun) 0:27
Farang, Shushtari-Gardân (Dastgâh-e Homâyun) 1:03
Shushtari (Dastgâh-e Homâyun) 0:48
Jâmedarân (Dastgâh-e Homâyun) 0:49
Râz-o Niyâz (Dastgâh-e Homâyun) 1:03
Meygoli (Dastgâh-e Homâyun) 0:23
Bakhtiyâri Bâ Mo'âlef (Dastgâh-e Homâyun) 1:12
Ozzâl (Dastgâh-e Homâyun) 1:06
Denâseri (Dastgâh-e Homâyun) 0:49
Reng-e Farah (Dastgâh-e Homâyun) 3:37
Darâmad (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 2:01
Jâmedarân (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:33
Bayât-e Râje (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 0:40
Part II, Bayât-e Râje (Âvaz-e Bayât-e Esfahân) 1:26
Forud (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:04
Kereshme (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:08
Suz-o Godâz (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:14
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Segâh) 0:53
Darâmad (Dastgâh-e Segâh) 0:22
Naghme (Dastgâh-e Segâh) 1:09
Kereshme (Dastgâh-e Segâh) 0:16
Kereshme Bâ Muye (Dastgâh-e Segâh) 1:43
Zang-e Shotor (Dastgâh-e Segâh) 1:06
Zâbol (Dastgâh-e Segâh) 1:04
Bastenegâr (Dastgâh-e Segâh) 1:01
Muye (Dastgâh-e Segâh) 1:07
Mokhâlef (Dastgâh-e Segâh) 2:01
Hâji Hasani (Dastgâh-e Segâh) 1:07
Bastenegâr (Dastgâh-e Segâh) 1:10
Maghlub (Dastgâh-e Segâh) 0:21
Naghme-ye Maghlub (Dastgâh-e Segâh) 1:15
Hazin (Dastgâh-e Segâh) 0:32
Muye (Dastgâh-e Segâh) 0:29
Rohâb (Dastgâh-e Segâh) 1:02
Masihi (Dastgâh-e Segâh) 0:36
Shâhkhatâyi (Dastgâh-e Segâh) 0:48
Takht-e Tâqdis (Takht-e Kâvus) (Dastgâh-e Segâh) 0:35
Reng-e Delgoshâ (Dastgâh-e Segâh) 3:04
Darâmad I (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:51
Darâmad II (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:14
Darâmad III (Pish-Zangule, Zangule) (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:15
Darâmad IV (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:02
Naghme (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:12
Kereshme (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:15
Kereshme Bâ Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:55
Zang-e Shotor (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:04
Zâbol (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:03
Bastenegâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:03
Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:12
Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:15
Part II, Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:21
Part III, Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:44
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:34
Pas-Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:08
Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:30
Mokhâlef (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:10
Part II, Mokhâlef (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:50
Hâji Hasani (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:07
Bastenegâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:06
Maghlub (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:24
Naghme-ye Maghlub (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:16
Hazin (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:39
Hodi (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:53
Pahlavi (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:41
Rajaz (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 0:30
Mansuri (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 0:59
Part II, Mansuri (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 0:55
Part III, Mansuri (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 1:32
Lezgi (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 2:44
Matn and Hâshiye (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 0:48
Reng-e Shahrâshub (Dastgâh-e Châhâhrgâh) 5:58
Darâmad (Dastgâh-e Mâhur) 0:40
Kereshme (Dastgâh-e Mâhur) 0:43
Âvâz (Dastgâh-e Mâhur) 1:32
Moqaddame-ye Dâd (Dastgâh-e Mâhur) 0:40
Dâd (Dastgâh-e Mâhur) 0:42
Majles-afruz (Dastgâh-e Mâhur) 1:40
Khosravâni (Dastgâh-e Mâhur) 1:07
Delkash (Dastgâh-e Mâhur) 1:27
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Mâhur) 0:33
Forud (Dastgâh-e Mâhur) 1:31
Khâvarân (Dastgâh-e Mâhur) 1:05
Tarabangiz (Dastgâh-e Mâhur) 0:59
Neyshâburak (Dastgâh-e Mâhur) 1:38
Nasirkhâni (Tusi) (Dastgâh-e Mâhur) 1:25
Morâdkhâni (Châhâhrpâre) (Dastgâh-e Mâhur) 0:41
Feyli (Dastgâh-e Mâhur) 0:42
Mâhur-e Saghir (Dastgâh-e Mâhur) 1:11
Âzarbâyejâni (Dastgâh-e Mâhur) 1:08
Abol (Hesâr-e Mâhur) (Dastgâh-e Mâhur) 1:01
Zangule (Dastgâh-e Mâhur) 0:15
Naghme (Dastgâh-e Mâhur) 0:42
Zirafkand (Dastgâh-e Mâhur) 0:23
Neyriz (Dastgâh-e Mâhur) 1:05
Shekaste (Dastgâh-e Mâhur) 0:50
Part II, Shekaste (Dastgâh-e Mâhur) 0:20
Part III, Shekaste (Dastgâh-e Mâhur) 0:45
Arâq (Dastgâh-e Mâhur) 0:48
Nahib (Dastgâh-e Mâhur) 0:48
Mohayyer (Dastgâh-e Mâhur) 0:12
Âshurâvand (Dastgâh-e Mâhur) 0:40
Esfahânak (Dastgâh-e Mâhur) 0:23
Hazin (Dastgâh-e Mâhur) 0:17
Kereshme (Dastgâh-e Mâhur) 0:30
Zangule (Dastgâh-e Mâhur) 0:35
Râk-e Hendi (Dastgâh-e Mâhur) 1:59
Râk-e Keshmir (Dastgâh-e Mâhur) 0:39
Râk-e Abdollâh (Dastgâh-e Mâhur) 1:17
Kereshme-ye Râk and Safir-e Râk (Dastgâh-e Mâhur) 1:15
Reng-e Harbi (Dastgâh-e Mâhur) 2:56
Reng-e Yek-Chube (Dastgâh-e Mâhur) 1:10
Reng-e Shalakhu (Dastgâh-e Mâhur) 1:16
Sâghinâme (Dastgâh-e Mâhur) 1:11
Kosht-e Morde (Dastgâh-e Mâhur) 0:46
Sufinâme (Dastgâh-e Mâhur) 1:08
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Navâ) 1:00
Darâmad I (Dastgâh-e Navâ) 1:11
Darâmad II (Dastgâh-e Navâ) 1:44
Kereshme (Dastgâh-e Navâ) 1:00
Gardâniye (Dastgâh-e Navâ) 1:10
Naghme (Dastgâh-e Navâ) 1:16
Bayât-e Râje (Dastgâh-e Navâ) 0:38
Hazin (Dastgâh-e Navâ) 0:47
Nahoft (Dastgâh-e Navâ) 0:56
Oshshâq (Dastgâh-e Navâ) 1:26
Gavesht (Dastgâh-e Navâ) 0:31
Ashirân (Dastgâh-e Navâ) 0:28
Neyshâburak (Dastgâh-e Navâ) 1:19
Majosli (Dastgâh-e Navâ) 0:19
Khojaste (Dastgâh-e Navâ) 1:29
Malek Hoseyn (Dastgâh-e Navâ) 1:00
Hoseyn (Dastgâh-e Navâ) 0:47
Busalik (Dastgâh-e Navâ) 0:52
Neyriz (Dastgâh-e Navâ) 1:02
Reng-e Nastâri (Nastâli) (Dastgâh-e Navâ) 5:19
Reng-e Navâ (Dastgâh-e Navâ) 3:06
Darâmad I-Râst (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:44
Darâmad II (Zang-e Shotor) (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:40
Zangule-ye Saghir and Kabir (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:17
Naghme (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:46
Khosravâni (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:44
Ruhafzâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:35
Panjgâh (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:38
Sepehr (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:42
Oshshâq (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:49
Neyriz (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:48
‌Bâl-e Kabutarân (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:24
Bayât-e Ajam (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:57
Bahr-e Nur (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:30
Qarache (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:28
Mobarqa' (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:45
Tarz (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:31
Abolchap (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:46
Leyli-o Majnun (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:47
Râvandi (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:16
Nowruz-e Arab (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:06
Nowruz-e Sabâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:54
Nowruz-e Khârâ (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:12
Mâvarâ-on-Nahr (Âqâ Hoseyn-Qoli's Radif) (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:18
Nafir (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:25
Farang (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:03
Speech by Nur-Ali Borumand 7:21

Similar Items