ردیف ابوالحسن صبا (دوره‌ی اول ویلن)
Audio CD

The Abolhasan Sabâ Radif (Violin Elementary Course)
Publish Year : 2021

Kamânche: Elmirâ Mardâne

M. CD 597 

Tracks

Name Time Previews
Darâmad-e Dashti 1:48
Robâ'i 1:33
Oshshâq 0:47
Gilaki 2:44
Ghamangiz 1:02
Deylamân 2:05
Châhârmezrâb-e Dashti 1:10
Darâmad-e Abu'atâ 2:50
Hejâz 2:54
Gabri 1:15
Khosro-Shirin 2:00
Châhârmezrâb-e Abu'atâ 2:37
Darâmad-e Afshâri 2:46
Qarâyi 0:53
Arâq 1:31
Masnavi 1:41
Châhârmezrâb-e Afshâri 1:39
Darâmad-e Bayât-e Tork 2:42
Feyli 1:08
Shekaste 1:35
Qatâr 1:33
Masnavi 1:15
Châhârmezrâb-e Bayât-e Trok 2:01
Darâmad-e Shur 2:10
Salmak 0:58
Razavi 1:22
Shahnâz 1:57
Kuchak-o Bozorg-e Hoseyni 1:31
Dobeyti 0:49
Khârâ 1:30
Mollânâzi 0:58
Châhârmezrâb-e Shur 1:19
Darâmad-e Esfahân 3:22
Bayât-e Râje' 1:10
Oshshâq 2:22
Châhârmezrâb-e Esfahân 1:38
Darâmad-e Homâyun 1:36
Chakâvak 1:17
Bidâd 1:14
Oshshâq 1:24
Leyli-o Majnun 0:55
Bakhtiyâri 1:00
Shushtari 1:51
Châhârmezrâb-e Homâyun 1:49
Châhârmezrâb-e Homâyun 1:21
Darâmad-e Segâh 3:45
Zâbol 2:26
Mokhâlef 1:20
Maghlub 0:42
Muye 1:35
Châhârmezrâb-e Segâh 1:30
Châhârmezrâb-e Segâh 1:08
Darâmad-e Châhârgâh 1:35
Zangule 1:40
Zâbol 1:17
Mokhâlef 2:41
Mansuri 2:44
Châhârmezrâb-e Châhârgâh 0:48
Darâmad-e Mâhur 1:58
Dâd 2:30
Delkash 3:45
Neyriz 1:05
Shekaste 1:42
Arâq 1:22
Châhârmezrâb-e Mâhur 1:44

Similar Items