نیشابور
Audio CD

Neyshâbur
Publish Year : 2019

An Anthology of Compositions Attributed to Persian Musicians in The Kevseri Manuscript (18th Century)

Neoclassical Ensemble of Tehran

Arrangement, Artistic direction and Santur: Arash Mohafez

Farid Kheradmand, Bendir and Bell             Amir Sharifi, Târ

Sâmer Habibi, Kamânche                           Ehsân Âbedi, Ney

Mehdi Bahri, Santur Bass                           Zia Mirabdolbaghi, Tombak

Sa’id Nâyeb Mohammadi, Ud

 

Neyshâbur is a contemporary interpretation of a selection of pishrow-s attributed to Persian composers in the 18th century Ottoman manuscript of Kevseri whose transcriptions have recently become available. These pishrow-s, which did not exist in the older sources, are here connected to each other by the solos of musicians of Neoclassical Ensemble of Tehran, which benefit particularly from some free and non-stereotyped modulations, in order to structure a whole in the form of a suite. Here, all the aesthetic and methodological infrastructures of performance of the old transcriptions are in common with those of the album ‘Ajamlar, nevertheless, Neyshâbur presents some evolutions in the way that it uses the orchestral potentials; the fact that makes its musical expression more personal and more contemporary.

M. CD 569

Tracks

Name Time Previews
Introduction taqsim in maqâm Shahnâz (Santur solo) 7:30
Pishrow in maqâm Shahnâz and usul Doyek (Composed by ‘Ajamlar) 8:08
Passage taqsim from maqâm Shahnâz to maqâm Hoseyni (Kamânche solo) 5:20
Pishrow in maqâm Hoseyni and usul Hâvi (Composed by ‘Ajamlar) 6:42
Passage taqsim from maqâm Hoseyni to maqâm Sonbole (Ney solo) 6:41
Pishrow in maqâm Sonbole and usul Doyek (Composed by ‘Ajamlar) 6:04
Pishrow in maqâm Kordi and usul Doyek (Composed by Sâ’atchi) 3:17
Passage taqsim from maqâm Kordi to maqâm Neyshâbur (Târ solo) 7:05
Pishrow in maqâm Neyshâbur and usul Chanbar (Composed by ‘Ajamlar) 5:54
Passage taqsim from maqâm Neyshâbur to maqâm Râst (‘Ud solo) 7:37
Pishrow in maqâm Râst and usul Saqil (Composed by ‘Ajamlar) 3:52

Similar Items