ضربی‌خوانی‌های حسین تهرانی
Audio CD

Hoseyn Tehrâni Zarbi-Singing
Publish Year : 2019

Qobâd Zafar, Santur

Abolhasan Sabâ, Violin and Setâr

Mortezâ Mahjubi, Piano

Ali Tajvidi and Mehdi Khâledi, Violin

Lotfollâh Majd, Târ

M. CD 542

Tracks

Name Time Previews
Zarbi-ye Abu’atâ (Santur: Qobâd Zafar) 3:09
Zarbi-ye Shur (Violin: Abolhasan Sabâ) 4:27
Zarbi-ye Shahnâz-e Shur (Violin: Abolhasan Sabâ) 9:25
Zarbi-ye Bayât-e Tork (Violin: Abolhasan Sabâ) 10:10
Zarbi-ye Shushtari-ye Mansuri (Violin: Abolhasan Sabâ) 10:19
Âvâz & Zarbi-ye Bayât-e Esfahân (Violin: Abolhasan Sabâ) 13:20
Zarbi-ye Shur (Setâr: Abolhasan Sabâ) 4:56
Zarbi-ye Hejâz-e Abu’atâ (Piano: Mortezâ Mahjubi, Violin: Ali Tajvidi) 4:53
Âvâz & Zarbi-ye Bayât-e Tork (Târ: Lotfollâh Majd) 11:17
Zarbi-ye Shahnâz-e Shur (Violin: Mehdi Khâledi) 4:52
Âvâz & Zarbi-ye Bayât-e Esfahân 7:27

Similar Items