یاد ۱
Audio CD

Remembrance 1
Publish Year : 2017

30 Pieces for Qânun

By Iranian Old Masters

Compiled, Arranged and performed by Parichehr Khâje

M. CD 494

Tracks

Name Time Previews
Salâm (Dastgâh-e Châhârgâh, Hasan Kasâyi) 2:04
Pishdarâmad (Dastgâh-e Châhârgâh, Rokneddin Mokhtâri) 5:20
Reng (Dastgâh-e Châhârgâh, Rokneddin Mokhtâri) 1:39
Reng (Dastgâh-e Châhârgâh, Gholâm-Hoseyn Bigjekhâni) 1:48
Dishevelled Girl (Dastgâh-e Châhârgâh, Ali-Naqi Vaziri) 3:33
Exercise (Dastgâh-e Châhârgâh, Nasrollâh Zarinpanje) 1:42
Moqaddame-ye Parvâz (Dastgâh-e Châhârgâh, Farâmarz Pâyvar) 1:15
Tarâne (Dastgâh-e Mâhur, Farâmarz Pâyvar) 2:39
Polkâ (Dastgâh-e Mâhur, Darvish Khân) 1:48
Khârazmi (Dastgâh-e Mâhur, Farâmarz Pâyvar) 2:33
Moqaddame-ye Mâhur (Dastgâh-e Mâhur, Âqâ Hoseyn-Qoli) 1:45
Pishdarâmad (Dastgâh-e Mâhur, Mortezâ Neydâvud) 5:00
Reng-e Qahr-o Âshti (Dastgâh-e Mâhur, Darvish Khân) 1:27
Reng-e Shalakhu (Dastgâh-e Mâhur, Adapted from Mirzâ Abdollâh) 1:32
Reng-e Râk (Dastgâh-e Mâhur, Nur-Ali Borumand) 1:52
Pishdarâmad (Dastgâh-e Homâyun, Farâmarz Pâyvar) 3:44
Reng (Dastgâh-e Homâyun, Farâmarz Pâyvar) 1:55
Reng (Dastgâh-e Homâyun, Ali-Akbar Shahnâzi) 2:25
Châhârmezrâb-e Bidâd (Dastgâh-e Homâyun, Ali-Akbar Shahnâzi) 2:06
Châhârmezrâb-e Esfahân (Âvâz-e Bayât-e Esfahân, Abolhasan Sabâ) 2:25
Châhârmezrâb-e Bayât-e Shirâz (Âvâz-e Bayât-e Esfahân, Gholâm-Hoseyn Bigjekhâni) 2:12
Châhârmezrâb-e Navâ (Dastgâh-e Navâ, Abolhasan Sabâ) 3:27
Dozarbi (Âvâz-e Bayât-e Tork, Abolhasan Sabâ) 1:48
Reng (Âvâz-e Bayât-e Tork, Abolhasan Sabâ) 1:50
Pishdarâmad (Âvâz-e Afshâri, Darvish Khân) 2:46
Reng (Âvâz-e Afshâri, Darvish Khân) 1:13
Dar Qafas (Âvâz-e Dashti, Abolhasan Sabâ) 0:40
Reng (Âvâz-e Dashti, Habib Somâ'i) 0:55
Dashti (Âvâz-e Dashti, Nasrollâh Zarinpanje) 0:44
Caravan (Âvâz-e Dashti, Abolhasan Sabâ) 5:41

Similar Items