ردیف آوازی حاتم عسگری فراهانی
Audio CD

Vocal Radif ( Hâtam Asgari Farâhâni)
Publish Year : 2017

Interpreted by Hâtam Asgari Farâhâni

Morâd Malekmansur, Setâr

M. CD 495

Tracks

Name Time Previews
Dastgâh-e Mâhur (Intro Setâr) (Dastgâh-e Mâhur) 2:20
Moqaddame (Dastgâh-e Mâhur) 1:26
Darâmad (Dastgâh-e Mâhur) 1:52
Naghme-ye Darâmad (Dastgâh-e Mâhur) 2:18
Darâmad I (Dastgâh-e Mâhur) 2:59
Kereshme I (Dastgâh-e Mâhur) 2:39
Dâd (Dastgâh-e Mâhur) 3:31
Morâdkhâni (Dastgâh-e Mâhur) 5:12
Feyli (Dastgâh-e Mâhur) 3:05
Tusi and Forud (Dastgâh-e Mâhur) 1:59
Âvâz-e Bayât-e Tork (Intro Setâr) (Âvâz-e Mâye "Bayât-e Tork") 2:37
Moqaddame-ye Âvâz-e Mâye (Âvâz-e Mâye "Bayât-e Tork") 2:27
Naghme-ye Moqaddame (Âvâz-e Mâye "Bayât-e Tork") 1:25
Darâmad I (Âvâz-e Mâye "Bayât-e Tork") 2:44
Naghme-ye Darâmad I (Âvâz-e Mâye "Bayât-e Tork") 1:44
Kereshme I (Âvâz-e Mâye "Bayât-e Tork") 2:25
Jâmedarân (Âvâz-e Mâye "Bayât-e Tork") 1:47
Âvâz-e Afshâri (Intro Setâr) (Âvâz-e Afshâri) 2:49
Moqaddame (Âvâz-e Afshâri) 2:42
Darâmad I (Âvâz-e Afshâri) 1:54
Naghme-ye Darâmad I (Âvâz-e Afshâri) 1:38
Kereshme I (Âvâz-e Afshâri) 2:52
Jâmedarân (Âvâz-e Afshâri) 2:43
Dastgâh-e Shur (Intro Setâr) (Dastgâh-e Shur) 2:00
Moqaddame (Dastgâh-e Shur) 1:48
Darâmad (Dastgâh-e Shur) 2:00
Majles-ârâ (Dastgâh-e Shur) 3:10
Darâmad I (Dastgâh-e Shur) 2:35
Naghme-ye Darâmad I (Dastgâh-e Shur) 2:19
Kereshme I (Dastgâh-e Shur) 2:22
Rahâvi (Dastâgh-e Shur) 2:58
Naghme-ye Rahâvi (Dastgâh-e Shur) 2:16
Âvâz-e Shur (Dastgâh-e Shur) 2:22
Naghme-ye Âvâz (Dastgâh-e Shur) 1:46
Forud (Dastâgh-e Shur) 2:03
Âvâz-e Abu'atâ (Intro Setâr) (Âvâz-e Abu'atâ) 2:03
Moqaddame (Âvâz-e Abu'atâ) 1:23
Darâmad (Âvâz-e Abu'atâ) 1:54
Naghme-ye Moqaddame (Âvâz-e Abu'atâ) 2:14
Darâmad I (Âvâz-e Abu'atâ) 1:56
Naghme-ye Darâmad I (Âvâz-e Abu'atâ) 1:47
Kereshme I (Âvâz-e Abu'atâ) 2:42
Âvâz-e Dashti (Intro Setâr) (Âvâz-e Dashti) 1:59
Moqaddame (Âvâz-e Dashti) 3:43
Naghme-ye Moqaddame (Âvâz-e Dashti) 3:08
Darâmad I (Âvâz-e Dashti) 1:49
Naghme-ye Darâmad I (Âvâz-e Dashti) 2:02
Kereshme I (Âvâz-e Dashti) 2:31
Dastgâh-e Homâyun (Intro Setâr) (Dastgâh-e Homâyun) 3:10
Moqaddame (Dastgâh-e Homâyun) 5:08
Naghme-ye Moqaddame (Dastgâh-e Homâyun) 2:18
Darâmad I (Dastgâh-e Homâyun) 3:32
Naghme-ye Darâmad I (Dastgâh-e Homâyun) 2:52
Kereshme I (Dastgâh-e Homâyun) 3:31
Chakâvak (Dastgâh-e Homâyun) 4:25
Naghme-ye Chakâvak (Dastgâh-e Homâyun) 2:26
Bastenegâr (Dastgâh-e Homâyun) 1:18
Forud (Dastgâh-e Homâyun) 1:04
Âvâz-e Bayât-e Esfahân (Intro Setâr) (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 2:11
Moqaddame (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:42
Darâmad I (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 2:31
Naghme-ye Darâmad I (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:20
Kereshme I (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 2:33
Dastgâh-e Segâh (Intro Setâr) (Dastgâh-e Segâh) 2:35
Moqaddame (Dastgâh-e Segâh) 1:22
Darâmad I (Dastgâh-e Segâh) 2:02
Darâmad I (Dastgâh-e Segâh) 3:07
Kereshme I (Dastgâh-e Segâh) 2:35
Zâbol (Dastgâh-e Segâh) 1:14
Forud (Dastgâh-e Segâh) 1:03
Dastgâh-e Châhârgâh (Intro Setâr) (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:59
Moqaddame (Dastgâh-e Châhârgâh) 3:47
Naghme-ye Moqaddame (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:54
Darâmad-e Châhârgâh I (Dastgâh-e Châhârgâh) 3:31
Naghme-ye Darâmad I (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:01
Kereshme I (Dastgâh-e Châhârgâh) 3:18
Zâboli (Dastgâh-e Châhârgâh) 4:20
Shekaste Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 3:43
Forud (Dastgâh-e Châhârgâh) 2:36
Dastgâh-e Navâ (Intro Setâr) (Dastgâh-e Navâ) 2:08
Moqaddame (Dastgâh-e Navâ) 4:03
Naghme-ye Moqaddame (Dastgâh-e Navâ) 2:11
Darâmad I (Dastgâh-e Navâ) 3:46
Naghme-ye Darâmad I (Dastgâh-e Navâ) 2:37
Kereshme I (Dastgâh-e Navâ) 2:58
Gardâniye (Dastgâh-e Navâ) 3:29
Naghme-ye Gardâniye (Dastgâh-e Navâ) 2:43
Bayât-e Râje (Dastgâh-e Navâ) 4:16
Forud (Dastgâh-e Navâ) 0:52

Similar Items