مقام باستان
Audio CD

Maqâm-e Bâstân
Publish Year : 2009

Dâvud Azizi, Tanbur

KM. CD 60

Tracks

Name Time Previews
Khân Amiri 5:08
Sarukhâni, Samâ 8:04
Tarz, Maqâm 16:13
Zarbi Piece in Maqâm-e Sahari 6:29
Improvisation in Dastgâh-e Mâhur, Maqâm-e Galudar, Gol-o Khâr 15:12
Jeloshâhi 8:39
Samâ 11:14

Similar Items