ردیف میرزاعبدالله. به روایت نورعلی برومند. اجرای نی
Audio CD

The Mirzâ Abdollâh Radif. Interpreted by Nur-Ali Borumand
Publish Year : 2021

Interpreted by Nur-Ali Boruman

1. Dastgâh-e Shur & Its Derivatives, Âvâz-e Bayât-e Esfahân, Dastgâh-e Navâ

Ney: Siâmak Jahângiri

M. CD 602

Tracks

Name Time Previews
Âvâz-e Abu'atâ. Râmkeli 1:28
Âvâz-e Abu'atâ. Darâmad 2:20
Âvâz-e Abu'atâ. Sayakhi 2:25
Âvâz-e Abu'atâ. Hejâz 1:48
Âvâz-e Abu'atâ. Baste-negâr 2:35
Âvâz-e Abu'atâ. Châhâr-pâre 3:36
Âvâz-e Abu'atâ. Gabri 1:51
Âvâz-e Bayât-e Tork. Darâmad 0:57
Âvâz-e Bayât-e Tork. Dogâh 1:06
Âvâz-e Bayât-e Tork. Darâmad Dovvom 1:34
Âvâz-e Bayât-e Tork. Darâmad Sevvom 1:51
Âvâz-e Bayât-e Tork. Hâji Hasani 1:30
Âvâz-e Bayât-e Tork. Baste-negâr 1:06
Âvâz-e Bayât-e Tork. Zangule 0:46
Âvâz-e Bayât-e Tork. Khosravâni 0:53
Âvâz-e Bayât-e Tork. Naqme 1:20
Âvâz-e Bayât-e Tork. Feyli 0:43
Âvâz-e Bayât-e Tork. Shekaste 0:54
Âvâz-e Bayât-e Tork. Mehrabâni 1:17
Âvâz-e Bayât-e Tork. Jâme-darân 1:22
Âvâz-e Bayât-e Tork. Mehdi Zarâbi 1:38
Âvâz-e Bayât-e Tork. Ruholarvâh 2:04
Âvâz-e Bayât-e Tork. Qatâr 3:20
Âvâz-e Afshâri. Darâmad 1:51
Âvâz-e Afshâri. Baste-negâr 3:08
Âvâz-e Afshâri. Arâq 2:47
Âvâz-e Afshâri. Qarâyi 2:32
Âvâz-e Dashti. Darâmad 1:29
Âvâz-e Dashti. Owj 1:26
Âvâz-e Dashti. Bidegâni 1:28
Âvâz-e Dashti. Hâjiyâni 2:42
Âvâz-e Dashti. Gham-angiz 1:10
Âvâz-e Dashti. Gilaki 3:17
Âvâz-e Bayât-e. Darâmad Avval 1:50
Âvâz-e Bayât-e Kord. Darâmad Dovvom 2:00
Âvâz-e Bayât-e Kord. Baste-negâr 0:42
Âvâz-e Bayât-e Kord. Hâji Hasani 1:08
Âvâz-e Bayât-e Kord. Darâmad Sovvom 1:47
Âvâz-e Bayât-e Kord. Darâmad Châhârom 2:25
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Darâmad 2:25
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Jâme-darân 2:04
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Bayât-e Râje va Forud 4:05
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Naghme 1:59
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Suz-o Godâz 1:42
Dastgâh-e Shur. Darâmad 1:05
Dastgâh-e Shur. Panje She'ri 1:06
Dastgâh-e Shur. Kereshme 1:34
Dastgâh-e Shur. Rohâb 1:05
Dastgâh-e Shur. Owj 1:34
Dastgâh-e Shur. Mollânâzi 1:06
Dastgâh-e Shur. Naghme-ye Avval 2:04
Dastgâh-e Shur. Naghme-ye Dovvom 1:32
Dastgâh-e Shur. Zirkesh-e Salmak 2:03
Dastgâh-e Shur. Salmak 1:08
Dastgâh-e Shur. Golriz 1:03
Dastgâh-e Shur. Majles-afruz 0:57
Dastgâh-e Shur. Ozzâl 1:18
Dastgâh-e Shur. Safâ 0:50
Dastgâh-e Shur. Bozorg 0:48
Dastgâh-e Shur. Kuchak 0:45
Dastgâh-e Shur. dobeyti 0:59
Dastgâh-e Shur. Khârâ 0:49
Dastgâh-e Shur. Qajar 1:06
Dastgâh-e Shur. Hazin 1:10
Shur-e Pâ'in Daste. Darâmad 0:42
Shur-e Pâ'in Daste. Rohâb 1:11
Shur-e Pâ'in Daste. Châhâr-gushe 2:42
Shur-e Pâ'in Daste. Moqaddame-ye Gereyli 1:43
Shur-e Pâ'in Daste. Razavi 4:09
Shur-e Pâ'in Daste. Shahnâz 1:15
Shur-e Pâ'in Daste. Moqaddame-ye Qarache 0:46
Shur-e Pâ'in Daste. Qarache 1:51
Shur-e Pâ'in Daste. Shahnâz-e Kot or Âsheq kosh 1:22
Dastgâh-e Navâ. Châhârmezrâb 1:32
Dastgâh-e Navâ. Darâmad-e Avval 1:37
Dastgâh-e Navâ. Darâmad-e Dovvom 2:22
Dastgâh-e Navâ. Kereshme 1:33
Dastgâh-e Navâ. Garduniye 1:34
Dastgâh-e Navâ. Naghme 1:54
Dastgâh-e Navâ. Bayât-e Râje 1:00
Dastgâh-e Navâ. Hazin 1:17
Dastgâh-e Navâ. Oshshâq 1:58
Dastgâh-e Navâ. Nahoft 1:05
Dastgâh-e Navâ. Gavesht 0:53
Dastgâh-e Navâ. Ashirân 1:03
Dastgâh-e Navâ. Neyshâburak 1:53
Dastgâh-e Navâ. Majosli 0:43
Dastgâh-e Navâ. Khojaste 1:51
Dastgâh-e Navâ. Malek Hoseyn 1:40
Dastgâh-e Navâ. Hoseyn 1:31
Dastgâh-e Navâ. Busalik 1:27
Dastgâh-e Navâ. Neyriz 1:36

Similar Items