ردیف آوازی، آواز افشاری و بیات‌ ترک
Audio CD

Vocal Radif, Âvâz-e Afshâri & Bayât-e Tork
Publish Year : 2020

Hâtam Asgari Farâhâni, Vocals
Gholâm-Hoseyn Bigjekhâni, Târ

M. CD 585

Tracks

Name Time Previews
Âvâz-e Afshâri 27:12
Âvâz-e Bayât-e Tork 27:53

Similar Items